ПРИМЕРНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ФНТБ


Декларация за ползване на личните данни

Според чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, обработка и съхраняване на лични данни във Федерация Народна топка България – ФНТБ / DODGEBALL FEDERATION BULGARIA-DBFB , се налага всеки служител, член или състезател на ФНТБ  да попълва декларация, с която дава разрешения за ползване на личните му данни. Декларацията изглежда по следния начин:

ДЕКЛАРАЦИЯ

на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, обработка и съхраняване на лични данни във ФНТБ / Федерация Народна топка България / Dodgeball Federation Bulgaria-DBFB  

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………

                                                      (име, презиме и фамилия)

с ЕГН………………………., притежаващ/а л.к. № ………………. издадена на…………………………..,

от…………………….дата ………………………валидна до…………………………….

тел. за конакт ………………………………имейл адрес ……………………………………………….

с постоянен адрес: …………………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е :

Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни при сдружение ФНТБ / Федерация Народна топка България, да обработват личните ми данни за служебно ползване според целите, правилниците, наредбите, които ФНТБ има за бъдещето развитие на този спорт народна топка.

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.

Дата : ………………………

ДЕКЛАРАТОР:  ……………………………………………………………………………. …………………………..

Подпис ………………………………..

 ДЕКЛАРАЦИЯ

Клуб по народна топка THE SMARTS

От дата ………………………

 1. Долуподписаният/ната БАЩА …………………………………………………………………………………… 

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: …………………………….. телефонен номер за контакт …………………..

Имейл: ……………………

притежаващ/а л.к. № ……………….издадена на от……………. на дата ………………..

важи до………………. постоянен адрес:…………………………………………………………..

Родител/настойник на ……………………………………………………….

С ЕГН………………………Години …………Дата на раждане ………….Пол ………….

притежаващ/а л.к. № ……………….издадена на от……………. на дата ………………..

важи до………………. постоянен адрес:…………………………………………………………..

2. Долуподписаният/ната МАЙКА …………………………………………………………………………………… 

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: …………………………….. телефонен номер за контакт …………………..

Имейл: ……………………………………………………………………………………..

притежаващ/а л.к. № ……………….издадена на от………………… на дата ………………..

важи до………………. постоянен адрес:…………………………………………………………..

Родител/настойник на ……………………………………….. ……………

С ЕГН…………………..Години …….. Дата на раждане ………….Пол ……

притежаващ/а л.к. № ……………….издадена на от………………… на дата ………………..

важи до………………. постоянен адрес:…………………………………………………………..

3. Долуподписаният/ната НАСТОЙНИК ( роднина или друг вид настойник ) …………………………………………………………………………………… 

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: …………………………….. телефонен номер за контакт …………………..

Имейл: ……………………………………………………………………………………..

притежаващ/а л.к. № ……………….издадена на от………………… на дата ………………..

важи до………………. постоянен адрес:…………………………………………………………..

Родител/настойник на ……………………………………….. ……………

С ЕГН…………………..Години …….. Дата на раждане ………….Пол ……

притежаващ/а л.к. № ……………….издадена на от………………… на дата ………………..

важи до………………. постоянен адрес:…………………………………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 1. Съгласен/на съм Сдружение клуб по народна топка THE SMARTS (ДЪ СМАРТС)  да съхранява и обработва личните данни на нашият (син,дъщеря,внук/чка/дете) опоменат/а/о по горе като ………………………………., съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни при клуб по народна топка THE SMARTS , да обработват личните данни на нашето дете за служебно ползване спрямо целите на клуб The Smarts.
 2. ДАВАМ донброволно СВОЕТО СЪГЛАСИЕ клубът да отразява чрез снимков, видеоматериал и други рекламни средства в интернет пространството спортните активности на детето, тренировки, интервюта, конференции с цел популярисиране на спорта народна топка, както и да отразява участията и постиженията на детето в турнирите, състезанията и купите, в които участва клуб по народна топка THE SMARTS и всичко свързано със спорта народна топка на собствените сайтове и страници, в Телевизии и информационни агенции, сайтове, вестници, списания и въобще  общетвени медии.
 3. Давам доброволно съгласието си нашето дете да бъде картотекирано в клуб по народна топка THE SMARTS съгласно правилника , наредбите на Федерация Народна топка България – ФНТБ / DODGEBALL FEDERATION BULGARIA-DBFB .
 4. Запазвам правото си като родител/ настойник да спра от участие в дадено мероприятие детето си в случай, че преценя , че това би довело до вреди на неговото физическо и психическо състояние в бъдеще. Държа да бъда предварително уведомен/а за всичко свързано с развитието му в този клуб .
 5. Давам съгласието си да бъде сключена здравна спортна застраховка на детето в случай на травми по време на тренировки или състезания, както и да му се правят редовни здравни прегледи, които да посочват моментното му физическо и психическо състояние.
 6. Давам съгласието си детето да носи на екипа рекламните лога на спонсорите и дарителите на клуба.

Запознат/а съм с целите на обработване на личните данни.

Запознат/а съм с:

 • целта и средствата на обработка на личните данни;
 • доброволния характер на предоставянето на данните;
 • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам/е съгласие за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

дата ………………….

гр. …………………….                                                      ДЕКЛАРАТОР1:……………….ДЕКЛАРАТОР 2 :………………..Декларатор 3: ………………….

Президент на клуб по Народна топка The Smarts :……………………………………………………………….

Подпис :

Няма отговори за "ПРИМЕРНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ФНТБ"


  Искаш да кажеш нещо??

  HTML е позволен