Създай собствен клуб

336x280-narodna.....

 

Създай собствен клуб

За регистрация на клуб в частна полза

 

 1. Минимум три физически лица, които ще оформят ядрото на клуба.
 2. Предварително следва да се запази име в „Информационно обслужване”;
 3. Съставя се проект на устав на спортния клуб, в който задължително присъства:
  1. Име на клуба;
  2. Седалище и адрес на управление;
  3. Цели, задачи и средства;
  4. Кой и как представлява клуба – кое физическо лице;
 4. След това се провежда учредително събрание, на което се взема решение за учредяване на клуба и се приема на устава.
 5. Избраният управител /председател/, следва максимално бързо да се снабди със следните документи:
  1. Свидетелство за съдимост;
  2. Декларация, удостоверяваща начина му на подписване с нотариална заверка;
 6. При попълване/снабдяване с горните документи
 7. /управителят/председателят/ или представляващият попълва молба до съответния окръжен съд – фирмено отделение, и внася държавна такса от 50/петдесет/ лв. Към молбата прилага: Решението за учредяване на клуба, приетия устав, свидетелството за съдимост,  декларацията за подписите и платежното за държавната такса;
 8. След като съдът постанови решение, с което разрешава и вписва в регистъра създаденият клуб, управителят следва:
  1. С копие на решението да отиде в Агенция по вписванията – Булстат регистър, и да направи регистрация на дружеството;
  2. След като получи Булстат номер, да се попълни съответната декларация и да се изпрати в НАП за начало на дейността – ако има дейност;
  3. В тримесечен срок следва да се направи регистрация в ДАНС във връзка с приети правила за противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  4. В тримесечен срок, но преди започване обработването на лични данни на физически лица, да се извърши регистрацията в Комисия за защита на личните данни;

 

След като бъдат извършени горепосочените действия и сте снабдени с необходимите документи, подавате заявление по образец за участие във Федерацията за членство.

 

При желание от Ваша страна и след като осъществите контакт с представител на федерацията, може да ви бъде предоставена експертна помощ за разработване на необходимите документи и съдействие за представителство пред съответния окръжен съд.

 

За регистрация на спортен клуб в обществена полза  може да се свържете с нашите консултанти.

Уважаеми дами и господа,

бих желал да ви запозная с моята осъществяваща се идея, която може да донесе полза на всички, които гледат в бъдещето. Защото то започва от днес.

В новосъздадената Федерация „Народна топка – България” е заложена идеята за възраждането и модернизирането на един познат на всички спорт. Народната топка в български вариант и доджбол / в западен вариант/ са игрите, около които израсна идеята за нов тласък на социалното общуване. Ще се практикуват и други разновидности на народната топка –  в зала, плажна народна топка, зимна народна топка и народна топка на батут. Планът е чрез създаване на клубове по народна топка, чрез масовизиране и професионализиране на играта да се стигне до международно ниво на този спорт и до включването му в списъка на олимпийските спортове. Такава е идеята и на Европейската федерацията по народна топка и на Световната асоциация по народна топка. Двете авторитетни организации оцениха нашите български усилия и вече сме приети за официален член.

С какво започнахме? Проучихме интереса към народната топка в нашата страна и установихме, че има асиметричност във възрастово и в териториално отношение. В някои райони на България има добри традиции, съществуват отбори, провеждат се първенства. На други места огънят се поддържа в училищата, и то предимно в класовете от началния курс.  Увереност за успех ми дават обстоятелствата,че спортът е добре познат и няма нужда да се убеждават хората в ползата от възраждането му. В Световната асоциация по народна топка участват близо 70 страни, а в Европейската  федерация по народна топка – около 20.
Нашето желание е да включим всички възрастови групи, да възстановим интереса чрез създаване на отбори и материална база, чрез ангажираност на обществени, частни и държавни организаци. Народната топка е единственият спорт, в който има смесени по пол на състезателите отбори. Това е чудесен социален потенциал за тийм билдинг. Целта на движението ни е да утвърдим спорта, който ни обединява и ни прави по-здрави. Вече официално регистрирахме клубове THE SEAGULLS във Варна и в София  -THE SMARTS. Заедно със Софийската община ще проведем „Празник на народната топка” през месец юни, свързан с кампанията „София – европейска столица на спорта”.

336x280-narodna..... 12140793_535471826633626_1037623944876871823_n 12928254_535469139967228_831124823639794515_n

Федерация „Народна топка – България” е уникален многопосочен проект. Той включва масов и професионален спорт, здравословно хранене, медийни проекции на идеята. Ще се създадат клубове в цялата страна, които ще издигнат народната топка на национално и международно ниво. Затова предлагаме сътрудничество по пътя към реализация на идеята, която ще ни изведе до Олимп. Има много възможности за популяризиране на марки, продукти и дейности. Имаме нужда от партньор , с който да осъществим бъдещите си планове в дългосрочен аспект на национално и регионално ниво или от партньори , които биха ни помагали за отделни събития или турнири.

Ball_1 Ball_2

  Обиколката в страната  ми даде възможност да контактувам с много родители, чиито деца са талантливи, умни и с огромен потенциал по математика, физика, информационни технологии и изкуства. Всичко това трябва да се съпровожда от един възпламеняващ спорт. Вашата помощ за развитието на народната топка ще бъде чудесен начин за една институция да гради имидж. Не е далече времето, когато състезанията по нашия спорт ще пълнят зала „Армеец”. Така всички ще видят Генералния спонсор и онези прозорливи фирми, помогнали на децата да растат здрави и силни. „Народна топка България” е дългосрочен проект и бих искал да има развитие и в бъдещето.
„НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ” Е ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА БЕЗ ОБРЕМЕНЕНОСТ ОТ НЯКАКВО НАСЛЕДСТВО. ТОВА Е  ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЪРЗО РАЗВИТИЕ. И НА ПЪРВО МЯСТО, ТОЗИ СПОРТ Е  БЕЗОПАСЕН  ЗА ДЕЦАТА.
На по-късен етап имам идеята чрез народната топка да усвоим още свободни ниши на пазара, които могат да генерират с времето сериозни приходи. В случай че започнем сътрудничество това може да означава много за партньорството ни.

Прикрепям към имейла логото на федерацията и визията на топките, които са правени по мой дизайн и вече са одобрени  от Световната асоциация по народна топка, както и логото на първите два клуба в София и Варна, които са запазени търговски марки.
Народна топка,  в английски вариант  DODGEBALL, се развива стремглаво в цял свят. Поканиха ни на Световно и европейско първенство в Манчестър (14-17 април 2016) , на Европейско първенство от 30 август в Париж  и на Световно по плажна народна топка през юни в Австлия. Приятели не липсват, трябват състезатели, отбори и спонсори.
Убеден съм, че оценявате добрите идеи и можем да обсъдим сътрудничеството ни.
БАНКА :

cibank-logo-thumb

СИБАНК

Офис: Черни връх
Адрес: Бул. „Черни връх“ № 32 Г
Телефон: 02 / 86 24 159, 96 21 240, 96 22 092, 96 21 392
Работно време: 09.00 – 17.30

БАНКОВА СМЕТКА : 

BIC: BUIB BG SF

BG 42 BUIB 9888 10 46 180000

Основание за дарение: Проект “ Федерация Народна топка България „

СДРУЖЕНИЕ в обществена полза ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ
БУЛСТАТ: 176 98 40 65

адрес: София , ул. „Врабча“ 14 , ет.1, ап.1 

Константин Миладинов 

Президент Федерация Народна Топка България 
тел: 0885 94 84 96

Федерация Народна топка България приема дарения и спонсорства само по банков път и е сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Разходи за дарения:

За юридически лица (чл. 31, ал.1, т.14 / чл.31, ал. 6 ) по ЗКПО 

Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:
14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност….
(6) Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.

Данъчно облекчение за дарения

За физически лица ( чл.22, ал.1, т.1 , буква Л / чл.23, ал.4 ) по ЗДДФЛ

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи почл. 17 се намалява с направени през годината дарения:
1. (изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност..
Чл. 23. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат:
4. (доп. – ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 и че предметът на дарението е получен – за данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1;

DODGEBALL FEDERATION BULGARIA
ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®
www.kimreikifoundation.com
www.www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

С уважение:

Kim Reiki®

Kim Reiki® – European Trademark

Константин Миладинов-Ким Рейки

Учредител и изпълнителен директор на Фондация „Ким Рейки“.

Създател и собственик на проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“.

  tel:  +359 885 94 84 96

Kim Reiki ®