WDA правила

WDA правила

World Dodgeball Association

World Dodgeball Association

1. Дефиниции
Атакуващ играч – Играч, които хвърля или се приготвя да хвърля топката по посока на играч от противниковия отбор.
Линия за атака (Линия на връщане) – Линия по ширината на игрището, отстояща на три метра от задната линия на игралното поле.
Опит – Атакуващо действие на отбор с притежание на топка с цел да извади противников играч от игра чрез хвърляне на топка към него на нормална игрална височина. Хвърлената топка трябва да бъде в обхвата на защитаващия се играч. Ако топката е хвърлена високо, трябва да бъде достижима без нужда от подскок, а ако е хвърлена встрани, трябва да бъде в рамките на 1 метър от защитаващия се играч.
Задно поле – задното поле на отбора е зоната, маркирана между задната линия/стена, страничните линии и атакуващата линия.
Задна линия – Линията, която маркира задната страна във всеки край на игралното поле.
Блокада – Действие на защитаващ се играч, който използва игрална топка в негово владение, за да блокира опит на противников играч. След контакта с блокиращата топка блокираната топка вече не е „жива“.
Блок атака – Действие, при което блокираната топка отскача в противниковото задно поле по посока на противников играч. Блокираната топка се счита за „жива“ и действието се зачита.
Хващане – Действие на играч, който успява да хване топката след опит на противников играч, докато топката е още „жива“. Позволява се нарочното хвърляне на топка в притежание на защитаващия се играч с цел хващане на друга жива топка. За да бъде хващането успешно, защитаващият се играч трява да бъде в игра и да има пълен контрол върху хвърлената топка поне с една ръка.
Хващане и носене – Когато защитаващият се играч направи хващане в рамките на игралното поле, но с движението си след това излезе извън него, хващането се счита за успешно, но играчът се счита за излязъл, защото вече не е в рамките на полето.
Централна линия – Линията в средата на игралното поле, която разделя игрището на две игрални половини.
Треньор – Лице, което е отговорно за действията на отбор в игралното поле. Треньорът представлява отбора при комуникация с официални лица, с реферите и с противниковия отбор. Ако отборът няма треньор, неговата функция се взема от капитана.
Мъртва топка – Хвърлена топка, която вече не може да изхвърли играч от игра. Мъртва топка може да бъде:
1. Топка, докоснала се до под, таван, стена или друг обект, повърхност или човек извън игралното поле.
2. Топка, която не е влязла в игра чрез подаване през атакуващата линия в началото на сета.
3. Топка, която е преминала страничната линия и се е докоснала до обект/човек/стена, които не са част от игралното поле.
4. Топка, която е отсъдена „мъртва“ от рефер.
Защитаващ се играч – Играч, които се защитава от опит на противников атакуващ играч.
Забавяне на игра – Нарочно изчакване за хвърляне на топка/топки, след като отборът е инструктиран от рефера, че има пет секунди за изпълняване на опит.
2
Двойна игра – Действие, при което двама играчи са изкарани извън игра вследствие на непрекъснато действие.
Отстраняване на играч – Играч или треньор могат да бъдат извадени от игра от рефера обикновено вследствие на неспортсменско или неприемливо поведение.
Излизащ играч – Играч, на който е отсъден „аут“ и излиза от игралното поле.
Игрално поле – Поле, оградено с ограничителни външни линии.
Фалстарт – Действие, при което играч премине задната линия преди сигнал на съдията за започване/подновяване на играта.
Форфейт – Сет, в който отбор не може да събере достатъчния минимален брой играчи (4 играчи), за да се започне играта, се печели служебно от противниковия отбор.
Удар в пода – Жива топка, която удря едновременно противников играч и пода. Опитът/ударът се счита за неуспешен.
Среща – общо название на игра (игрална среща) между два отбора.
Главен рефер – Официално лице на срещата, който има последната дума при отсъждане на други рефери.
Удар в главата – Удар с топка, който докосва главата, включително врата, на играч. Такъв удар се счита за успешен и ударения играч се изважда от играта, освен ако реферът не определи удара за неспортсменски и целящ нараняването на противниковия играч.
Отбор-домакин – Отборът-домакин може да бъде определен спрямо програмата на турнира, чрез споразумение между отборите или с хвърляне на монета.
Код на честта – система от правила на феърплейя, които се спазват от всички отбори участващи в събития, организирани от WDA (World Dodgeball Association).
Неправилно хвърлена топка – Неправилно хвърлена топка се отсъжда, когато:
1. Хвърлящият я играч е извън игралното поле.
2. Хвърлящият я играч е стъпил в неутралното поле в центъра на игрището, освен в случаите, в които играчът направи скок в това поле, но при скачането е стъпил в позволената зона.
3. Топката е хвърлена след отсъждане на таймаут или реферът е спрял играта.
4. Топката не е пресякла атакуващата линия, за да бъде „жива“ в началото на играта.
Забранен опит – Опитът е неправилно изпълнен, когато топката е ударена във въздуха по посока на противников играч. Опитът се отсъжда за неправилен, когато реферите счетат, че е налице целенасочено действие за нараняване на противников играч, като например удар след спиране на играта или удар в лицето, когато другите части на тялото са открити.
Неправилна намеса – Възпрепятстване на нормалното движение или скорост на топката.
1. Намеса може да се осъществи от играч или зрител, които не са част от играта, например играч, който е излязъл от игра, съотборник, треньор или друго лице.
2. Намесата може да бъде осъществена и от противников играч, рефер или зрител, които възпрепятстват, разсейват или объркват играч от противниковия отбор. При намесата не е задължително да има физически контакт.
Неправилен опит – Топка, която е хвърлена по посока противников играч от отбора с притежание на по-голямата част от топки по такъв начин, че не е насочена към някои от играещите противникови играчи. Опит може да се отсъди за неправилен, ако се хвърли на по-голямо разстояние от 1 метър встрани от началната позиция на противниковия играч при осъществяването на хвърлянето, или когато е хвърлена на височина, която защитаващият играч не може да достигне (без скок).
Невалиден играч – Играч, който не отговаря на изискванията, заложени в правилата на WDA, или на специфичните изисквания на турнира (например некартотекиран играч, играч извън възрастовата група, наказан играч и др.)
3
Скок – Действие, при което играчът осъществява скок във въздуха с един или два крака едновременно.
Успешно хващане – Хващане на жива топка в рамките на игралното поле.
Линии – Линиите определят границите на игралното поле. Самата линия е извън игралното поле. Ако играч докосне линията или полето извън нея (включително противниковото поле) с която и да е част от тялото, реферът отсъжда „аут“ и този играч се изважда от играта.
Жива топка – Топка, която не се е докоснала до нищо от момента на изпълняване на опит от атакуващ играч до достигането на целта си. Играч може да бъде изваден от игра, ако бъде ударен с жива топка или ако топката, която е хвърлил, е хваната успешно. Жива топка е хвърлена топка, която:
1. Не е докоснала пода, стена, таван или друг обект на игралното поле.
2. Е вкарана в игра след подаване през атакуващата линия след началото на играта.
3. Не се е докоснала до никаква друга повърхност освен до странична или задна линия, когато се играе на открито игрище.
Мач – общо название на игра (игрална среща) между два отбора. Мачът се провежда с участието на два отбора и се състои от две половини от по 14 минути с една петминутна почивка.
Неутрална зона – зона, разположена от централната линия на 1.5 метра в двете страни на игралното поле. Тази зона може да бъде използвана от играчи и на двата отбора. Играч може да премине в неутралната зона, но не и да преминава отвъд нея в противниковото поле. Играч, преминал в противниковото поле, се счита за „аут“, освен ако не е попаднал в това поле след изпълняване на удар със скок или не е стъпил там в началото на играта при събиране на топки в ничие владение.
Правило на активната игра – След сигнал от съдията „Играй!“ отборът с владение на по-голямата част от топките в игра има не повече от 5 секунди за изпълняване на опит за атака, така че да няма във свое владение повече от една топка. Играчите, които не изпълнят това правило, биват изваждани от рефера с отсъждане на „аут“, след което играта продължава.
Въпрепрятстване – Действие на излизащ играч, който нарочно:
1. Променя летежа или се опитва да промени летежа на жива топка.
2. Блокира или се опитва да блокира съотборник от летежа на жива топка.
Рефер – Официално лице, отговорно за провеждането на срещата съобразно правилата на спорта. Всички решения на рефера са финални и не подлежат на оспорване. Различните рефери отговарят за следенето на феърплея и правилата, отчитането на резултата и за странични съдии, които следят за преминаването на ограничителните линии. Организаторите на турнирите или други официални лица също могат да подпомагат реферите в отсъжданията, ако видят нарушаване на правилата.
Открито игрище – Игрално поле, при което няма стени или други бариери.
Извън игралното поле – Зона, която се намира извън органичителните линии на игралното поле.
Добавено време – В турнир с директна елиминация добавеното време се използва на края на мач, в който двата отбора са спечелили равен брой сетове. Всички шест играчи се връщат в игралното поле и се играе последен сет с продължителност от една минута.
Стискане – Притискане на топка с цел отбиването или блокирането на хвърлена топка.
Играч – Участник в един от отборите.
Възражение – Възражение може да бъде направено от мениджър, треньор, помощник-треньор, капитан или помощник-капитан при следните случаи:
1. Неправилно прилагане на официалните правила.
2. Използването на невалиден или некартотекиран играч.
3. Използването на наказан играч.
4
Зона за връщане на играчите – Зона в едната страна на игралното поле, в която играчи влизат при отсъждане на „аут“ и изваждането им от игра. Играчите трябва да се позиционират в реда, в който са извадени до края на сета.
Връщане на топка – Действие, при което връщач връща топка в игра за собствения си отбор.
Връщач – Резервен играч или неиграещ участник в отбора, които връщат топки в игра за отбора, който представляват.
Връщащ се играч – Играч, който излиза от зоната за връщане на играчите след успешно хващане на жива топка от съотборник.
Начало – В началото на всеки сет играчите от двата отбора се отправят бързо към централната линия да съберат топки.
Жертвена игра – Атака със скок във въздуха, при която има опасност атакуващият играч да се приземи в противниковото поле след осъществяване на успешен опит.
Сет – Игрален период, при който играчите на двата отбора се нареждат зад задната ограничителна линия и започва след отсъждане на начало от рефера. Максималното времетраене на един сет е три минути непрекъсната игра. Отборът, който спечели сет, получава една точка в общия резултат. Сетът приключва, когато всички противникови играчи са извадени от игра или след изтичане на времето.
Странична линия – Ограничителна линия по протежение на игралното поле, която определя игралната зона.
Едновременно хващане и удар – Ситуация, при която защитаващ се играч хваща топка, но е едновременно ударен от друга топка.
Едновременна игра – Ситуация, при която двама или повече играчи са ударени и/или успяват да хванат топка в един и същ момент.
Зрител – Лице, което не участва в играта и не е част от играещите отбори.
Резерва – Всеки играч на отбор, които не започва мача в даден сет, или играч, който влиза в игра, замествайки друг контузен играч. Резервният играч трябва да отговаря на правилата на турнира, дори и да не влезе в игра.
Обиждане – Неспортсменско вербално нарушаване на правилата, по преценка на рефера.
Отбор – Отборът се състои от шест играчи и минимум четири играча в игралното поле плюс резервни играчи.
Хвърляне – Синоним на „Опит“.
Таймаут – Спиране на играта, отсъдено от рефер. Таймаут се отсъжда при контузия на играч или друг инцидент, който налага спирането на времето в сета.
Трапинг – Действие на хващане на топка в летеж чрез притискането й в стена, под или друг обект, който би направил топката мъртва. Трапингът се счита за неуспешно хващане и играчът се изважда от игра.
Пасивна игра – Игра, при която играчът не осъществява никакво действие. Играчите не се изваждат от игра, хващанията са неуспешни и не се позволява на играчите да се върнат в игра от Зоната за връщане в игра.
Удар със стена – Жива топка, която удря играч и стена или друг обект едновременно. Защитаващият се играч не се изважда от игра и топката се отсъжда мъртва.
2. Игрално поле
2.1 Игрално поле
2.1.1 Игралното поле е обозначената зона, където може да се играе активно с топките и където може да се изкарват играчи с „аут“.
5
2.1.2 Трябва да има достатъчно свободно пространство между страничните и крайни
линии и стени, мрежи, бариери или други обекти извън игралното поле.
2.1.3 Официално лице трябва да инспектира игралното поле преди започване на мача.
2.2 Размери на игралното поле
2.2.1 Официалните размери на игралното поле са:
1. Игралното поле е с размери 17 метра/18.7 ярда дължина и 8 метра/8.8 ярда
ширина.
1.1 Централната линия е маркирана по ширина на игрището и разделя полето на
две равни половини.
1.2 Неутралната зона е широка 3 метра/ 3.28 ярда и е маркирана с ограничителни
линии на 1.5 метра/ 1.65 ярда от двете страни на централната линия.
1.3 Атакуващите линии са маркирани по ширина на игрището на 3 метра от
задната линия.
2. Най-малко 1 метър/1 ярд извън краищата на игралното поле трябва да бъдат
свободни, за да могат реферите да се движат свободно по дължина на игрището.
3. Зоната за връщане на играчи за всеки отбор е с размери 1 метър на 4 метра. Тя е
разположена на 1 метър от страничната линия, за да може реферите да се движат
свободно в тази зона по дължина на игрището.
4. Когато се използват, поставки за топките за игра са направени от мека гума с
неплъзгаща се повърхност с размери 3 инча в диаметър и са достатъчно широки, за
да могат да задържат официална WDA Топка.
5. Игралното поле трябва да бъде затворено от четири стени или бариери, когато е
възможно с мрежи, или друг тип бариери, които да задържат топките в рамките на
игралното поле.
6. Таванът на игрището трябва да бъде на най-малко 4 метра височина, по
възможност.
2.2.2 Организаторите на турнир трябва да направят всичко възможно да се съобразят с
изискванията за размерите на игрището. При невъзможност, размерите на
игралното поле може да бъдат съобразени с размерите на наличните съоръжения.
2.2.3 Когато е възможно, игралното поле трябва да има стена или солидна бариера на 1
метър зад задната линия.
2.2.4 Разположение на топките: Пет топки са поставени в неутралната зона върху
централната линия. Топките трябва да бъдат разположени на равно разстояние
една от друга. Официалните лица може да маркират централната линия, за да се
обозначи къде да се разположат топките преди налачото на всеки сет.

Ball 2016

Ball_2 Ball_1

Размери на игралното поле:

COURT DIAGRAM:

COURT DIAGRAM:

3. Оборудване
3.1 Официална топка
3.1.1 На всички събития под егидата на WDA трябва да се използват топки, одобрени от WDA.
3.1.2 Одобрени от WDA топки може да бъдат изработвани с различен дизайн и да носят логото на спонсори или партньори, след одобрение на WDA.
3.1.3 Всички топки, използвани според правилата на WDA, трябва, по преценка на официалните лица, да бъдат подходящи за игра.
3.1.4 Одобрените топки са изработени от бутилов каучук, покрити с мрежесто и текстурно покритие с 2 милиметра покритие от пяна под него.
3.1.5 Одобрените топки трябва да бъдат 3 инча/18.7 см в диаметър, измерени по ширината на напомпана топка.
3.1.6 Налягането на топките трябва да бъде между 1.6-18 psi (pounds per square inch) или 0.110-0.125 бара.
3.2 Екипи и предпазна екипировка
3.2.1 Екипите и предпазната екипировка се считат за част от играчите. Всеки играч, ударен в която и да е част от използваната от него екипировка, се изважда от игра с „аут“.
3.2.2 Всички играчи от отбора трябва да носят екип.
3.2.3 Екипите трябва да са с еднакакъв цвят и стил. Екипът трябва да носи името на отбора, както и лесно забележим уникален номер за всеки играч. Екипите могат да носят и емблема на отбора.
3.2.4 Имената и лога на спонсори трябва да бъдат одобрени от WDA, преди да бъдат използвани въхру екипите на отбори, участващи на организирани от WDA събития.
3.2.5 Забранени са неприлични, нецензурни или дискриминационни графики или текст въхру екипите на отборите.
3.2.6 Играч, използващ различен цвят на екипа, поради нуждата от смяна на екипировката вследствие на контузия, кръв по него или друго събитие по време на мача, не се наказва.
3.2.7 Всяка защитна екипировка трябва да бъде носена по предназначение и да е в добро състояние.
3.2.8 Рефер или официално лице може да поиска по всяко време на мача смяна или оправяне на екипировката, включително лични аксесоари/бижута.
1. Ако носената екипировка носи значителен риск за здравето на играчите или е в разрез с правилата на WDA, играчът ще бъде помолен да премахне опасната екипировка.
2. Ако играчът не премахне опасната екипировка, то той няма да бъде допуснат в игра.
3.2.9 Екипировка за глава
1. Ленти или предпазни шлемове са единствената позволена екипировка за глава.
8
2. Не се допуска носенето на шапки, визьори или други подобни аксесоари в игра. Не се позволява носенето на кърпи за глава и не могат да бъдат носени на главата, врата или ръката.
3.2.10 Шорти
1. Отборите могат да изберат дали да носят къси шорти или дълги спортни панталони с единственото условие да са с идентичен цвят и стил.
2. Играчите не могат да носят дрипави, протрити или мрежести шорти/панталони.
3. Момичета могат да носят шорти, панталони, спортни поли или спортни рокли, с единственото условие да бъдат в идентичен цвят и стил.
3.2.11 Спортни блузи и фланелки
1. Всички играчи от даден отбор трябва да носят идентична екипировка с изключение на уникалните номера на всеки играч.
2. Тениски, носени под официалния екип, могат да бъдат къси и и дълги, но трябва да са със сходен стил и цвят с останалата екипировка на съотборниците.
3. Момичета могат да носят фланелки със спортни панталони, шорти, спортни поли или спортни рокли вместо фланелки с шорти.
4. Забранено е на играчите да носят дрипави, протрити или скъсани фланелки/екипи.
3.2.12 Номера
1. Играчите трябва да имат екипировка с номерация с арабски цифри (0-99) с различим цвят и размер на номерата то най-малко 15.24 см (6 инча) височина и трябва да бъдат разположение и видими на гърба на екипировката на носените от играчите фланелки или блузи.
2. Не се позволява на играчите да носят екипи с еднакакви номери. (Номера 0 и 00 и 3 и 03 са еднакакви номера).
3. Играчи без номера на екипите няма да бъдат допуснати до игра.
3.2.13 Превръзки/ Протези
1. Играчите могат да носят протези по време на игра. Всички превръзки, протези, шини и други трябва да бъдат подплатени.
2. Играчи, които носят екипировка, която по преценка на официалните лица носи риск за здравето на играча или на други играчи, или която би променила фундаментално характера на играта, или би подпомогнала значително възможностите на играта и би му дала предимство, няма да бъдат допускани до игра.
3.2.14 Ръкавици
1. На играчите се забранява носенето на ръкавици.
2. Единственото изключение е, когато играч удостовери нуждата от носене на ръкавица по здравословни/медицински причини. Ако се удостовери носенето на такива ръкавици, то те не трябва да допринасят за подобряването на уменията на играча.
3.2.15 Бижута
1. Носенето на видими бижута е позволено, освен ако реферът не счете, че бижутата носят опасност за здравето на участниците. В този случай те трябва да бъдат свалени.
9
2. Гривни или колиета с медицинско предназначение не се считат за бижута. Ако се носят такива, то те трябва да бъдат добре прикрепени за тялото, за да не носят опасност за здравето на играчите.
3. Ако играч носи бижу, което се се вижда, и то допринесе за контузия на играча или друг играч, то лицето ще бъде отговорно за всяка нанесена вреда в следствие на неспазване на правилата.
3.2.16 Очила
1. Носенето на очила е позволено.
2. Очилата трябва да бъдат добре закрепени с връзки за главата на играча.
3.2.17 Обувки
1. Играчите са задължени да носят обувки по време на игра.
2. Всички обувки трябва да бъдат направени от гумен, кожен или подобен материал и трябва да бъдат с равна гладка подметка.
3. Официалните лица на турнира могат да счетат обувки за опасни и в такъв случай играчът ще бъде помолен да смени обувките с безопасни такива.
3.3 Указания за екипите
Екипите и екипировката е пряко свързана с безопасността на всички участници, официални лица и зрители.
1. Не се допуска използването на екипировка, която се счита за опасна за здравето на носещия я или на други играчи.
2. Не се допуска използването на екипировка, която значително подобрява уменията и възможностите на играча.
3.4 Цялостна екипировка
WDA запазва правото си да забрани използването на екипировка, която счете за променяща характера на играта.
3.5 Външни вещества/субстанции
1. Субстанции, приложени към външната страна на екипировката или въхру тялото на играчите, които значително подобряват уменията на играча да хвърля или улавя топката, са забранени.
2. Субстанции, които се прилагат върху тялото по медицински причини, са позволени, но трябва да бъдат покрити с предпазна екипировка, съгласно правило 3.2.14
3. Субстанции, които са приложени вследствие на контузия на играч като например, замразяващи спрейове, са позволени.

12096604_768921956568271_6706840370437499835_n

4. Играчи, треньори и резеври
4.1 Играчи
4.1.1 Отборите се състоят от шест играчи и до шест резервни играчи. Всички играчи трябва да съвпадат по име и номер с тимовия лист преди началото на мача. След началото на мача не се позволява добавянето на нови играчи.
4.1.2 Отбор може да има повече от 12 играчи, но за всеки даден мач се позволява използването на максимум 12 играчи.
4.1.3 Смесените отбори трябва да се състоят от равен брой момичета и момчета, например 3 момичета и 3 момчета. Ако отборът се състои от по-малко от 6 играчи, се позволява разпределението да е 3 към 2 или 2 към 2, ако играчите са само четири.
4.1.4 Организаторите на турнири може да определят свободното разпределение по пол ( включително отбори от само момчета и само момичета).
4.2 Треньори
4.2.1 Треньор е лице, което е отговорно за действията на играчите на игралното поле и представлява отбора в комуникацията с противниковите играчи и официалните лица.
4.2.2 Играч може да бъде определен за треньор. В случаите, в които треньорът липсва, функцията му се иззема от определения играч-треньор. При липсата на такива, капитанът представлява своя тим.
4.2.3 В турнири във формата на шампионат треньорите не могат да представят имената или емблемите на други асоциации по народна топка в своята екипировка, различни от логото и името на Националната асоциация, под егидата на която се организира шампионата.
11
4.2.4 Не се позволява на треньорите да използват неценцурен език или да ругаят играчи, официални лица или зрители.
4.2.5 Треньорите могат да комуникират със своя отбор и официалните лица, когато претендират за некоректна игра или нарушаване на правилата.
4.2.6 Треньорите трябва да стоят в зоната за връщане на играчи на своя отбор, която е маркирана от едната страна на игралното поле. Те не бива да навлизат в игралното поле без позволение на официално лице.
4.2.7 Треньорите следва да спазват всички официални правила за поведение.
4.3 Стартови (тимови) листове
4.3.1 Стартовите листове трябва да бъдат попълнени и предоставени на организатора на турнира или на главния рефер преди първия мач на всеки турнир.
4.3.2 Стартовите листове не могат да бъдат променяни по време на игра.
4.3.3 Играчите са обект на проверка и потвърждение на правото за игра от главния рефер, треньора или друго официално лице на среща преди началото на мача.
4.3.4 Стартовите листове носят информация за двете имена и номера на всеки играч, включително резервните играчи. Ако номера на играча не съответства с екипировката, то той се променя в стартовия лист, след което се подновява играта без наказания.
4.4 Смени
4.4.1 Смените се извършват преди началото на сета. Не се позволява извършването на смени по време на сет, с изключение на смени поради контузия.
4.4.2 Ако играч се контузи по време на игра, то той се сменя с първия играч, чакащ да излезе от зоната за връщане на играчи. Ако резервен играч влиза в игра, той се нарежда последен по ред в зоната за връщане на играчи.
4.4.3 В мач със смесени отбори резервният играч, който влиза в игра, трябва да бъде от същия пол със заменения играч и да следва реда в зоната за връщане на играчи. Ако няма резервни играчи от същия пол, то смяна не се позволява и отборът продължава игра с човек
по-малко.
4.5 Правило за игра с човек по-малко
4.5.1 Начало на игра
1. Отбор може да започне сет с един или двама играчи по-малко.
2. По никакви причини не може да се позволи на отбор да започне игра с по-малко от 4 играчи. В такъв случай /ако има по-малко от 4 играчи/ официалното лице отсъжда служебна победа за противниковия отбор.
12
4.5.2 По време на игра
1. Резервен играч не може да влезе в игра по време на сет, с изключение на смяна поради контузия.
2. Ако играч, който е записан в тимовия лист, закъснее и се появи по време на мача, то той може да влезе в игра в началото на следващия сет.
3. Всеки играч, който получи жълт картон (виж правило 4.7), трябва да остане в наказателното поле за период от 5 игрови минути.
4.6 Невалидни играчи
4.6.1 Невалиден играч е играч, който не е официално част от отбора или не е записан в стартовия лист.
4.6.2 Играч става невалиден само след започване на игра.
4.6.3 Ако играч е определен от официално лице за невалиден:
4.6.3.1 Той трябва да напусне игралното поле.
4.6.3.2 Отборът на този играч доиграва срещата с човек по-малко.
4.7 Наказани играчи (С жълт картон)
4.7.1 Наказан играч трябва да понесе наказанието си в наказателното поле за период от 5 игрови минути. Петте минути могат да бъдат разделени и от почивка. По време на почивка или спиране на времето се спират и петте минути наказание.
4.7.2 Наказан треньор трябва да напусне игралното поле и да застане извън бариерите/мрежите, които ограждат игрището, до края на игралния ден.
4.7.3 Ако действие на играч или треньор се счете за грубо, агресивно или некоректно, реферите могат да отстранят играча или треньора от игралното поле или от мястото на провеждане на турнира. В този случай играчът/треньорът получава червен картон.
4.7.4 Ако играч с червен картон продължи да участва в мача, то той ще бъде отсъдена служебна загуба.
4.8 Връщачи
4.8.1 Връщачите са лица, които връщат топки, които са излязли от игралното поле. Отборите са отговорни за осигуряване на връщачи. Най-често има по 2 връщача, осигурени от всеки отбор. Организаторите на турнира определят брой на връщачи, които са нужни за съответното събитие и информират треньорите/капитаните на отборите преди началото на играта.
1. Връщачите не могат да влизат в игралното поле по никое време.
2. Връщачите не може да носят екипи в същия цвят на отбора, който представляват.
3. Връщачите може да нареждат върнати топки от тяхната страна на половината на игрището.
3.1 Всеки отбор определя връщачи.
3.2 Връщачите могат да бъдат изгонени от игра, ако задържат топки, които са нужни за игра.

3.3 Връщачите трябва да връщат топки по възможно най-бързия начин.
3.4 Връщачите могат да подхвърлят топки към всеки активен играч.
3.5 Топки, които са върнати в игра, трябва да бъдат подадени в задното поле на отбора зад атакуващата линия.
4.8.2 За събития, за които не са нужни връщачи, се следват следните правила:
4.8.2.1 Ако има играчи в Зоната за връщане на играчи:
4.8.2.1.1 Активните играчи не могат да излизат извън очертанията на игралното поле, за да връщат топки.
4.8.2.1.2 Един играч може да излезе от Зоната за връщане на играчи, за да върне топка, излязла извън очертанията на игралното поле.
4.8.2.1.3 Играч, който напуска Зоната за връщане на играчи, следва всички правила, които важат за Връщачите.
4.8.2.2 Ако няма играчи в Зоната за връщане на играчи:
4.8.2.2.1 Един активен играч може да излезе извън очертанията на игралното поле.
4.8.2.2.2 Играч, който връща топки, трябва да се върне по възмжно най-бързия начин в игра. Такъв играч, който се забавя нарочно, бива наказан от рефера.
4.8.2.2.3 Играч, който връща топки, може да излезе извън игралното поле само зад атакуващата линия на своя отбор.
4.8.2.2.3.1 Играчът трябва да повдигне своята ръка над главата, за да индикира, че излиза извън игрището, за да връща топка.
4.8.2.2.3.2 Играч, който излиза от игралното поле, за да връща топки, е активна мишена до момента, в който не е стъпил с единия крак извън ограничителната линия.
4.8.2.2.3.3 Връщащият топки играч трябва да се върне в игралното поле през задната линия на половината на своя отбор.
4.8.2.2.4 Активните играчи, които връщат топки, следват правилата, които важат за Връщачи на топки.
4.9 Намеса на зрител на игралното поле.
4.9.1 Зрители могат да връщат топката в игра, когато тя е излязла извън очертанията на игрището, като върнат топката на официално лице, връщач или директно към отбора, който подкрепят. Това не се счита за неправомерна намеса.
5. Среща
5.1 Одобрен стил на игра.
Към момента има един официално одобрен от WDA стил на игра (виж правило 5.5).
5.2 Отбор домакин
5.2.1 Отборът домакин има право да избере пръв поле.
14
5.2.2 При липса на отбор домакин, изборът на поле ще бъде определен след хвърляне на монета.
5.3 Правила за резервно поле
5.3.1 Треньори, играчи, резерви или други представители на отбор, които не играят в момента, не се допускат в рамките на игрището (оградено с бариери или мрежи).
5.3.2 Нарушаване на горното правило може да доведе до наказание и служебна загуба за сета, който се играе.
5.4 Състояние на игралното поле
5.4.1 Официално лице трябва да инспектира състоянието на игралното поле преди началото на мача.
5.4.2 Игралното поле трябва да отговаря на стандартите на WDA и да няма места по него, на които играчи могат да се подхлъзнат.
5.4.2.1 Ако по време на игра теренът стане негоден за игра и опасен за играчите, реферът може да поиска таймаут за изчистване на опасните участъци.
5.4.2.2 След изчистване на игрището съдията подновява играта.
5.5 Формат и тип мачове
5.5.1 Мач:
5.5.1.1 Официален мач се състои от две полувремена от по 15 минути с пет-минутна почивка между тях.
5.5.1.2 15 минути за всяко полувреме са с „мръсно време“ – 15 минути без спиране на часовника.
5.5.1.3 Главният рефер или друго официално лице може да спре играта и да поиска таймаут, при който времето се спира, по негова преценка (виж точка 5.5.7).
5.5.1.4 Играчите сменят полетата на полувремето.
5.5.2 Сетове:
5.5.2.1 Мачът се състои от неопределен брой сетове.
5.5.2.2 Сетът започва, когато двата отбора се наредят зад задната линия и започнат игра с 6 играча, докато един от отборите не е елиминиран или времето не приключи.
5.5.2.3 Сетът се играе до елиминирането на противникови играчи и печелившия отбор печели една точка за всеки спечелен сет.
5.5.2.4 Максималното времетраене на всеки сет е 3 минути от продължителна игра.
5.5.2.5 Ако реферът сложи край на сета поради изтичане на времето, печеливш отбор е този, който има повече играчи на игралното поле в края на сета. Ако играчите на двата отбора са поравно, реферът отсъжда равен и двата тима получават по една точка.
5.5.2.6 Когато един отбор е елиминиран или времето изтече, броят на играчи се възстановява за следващия сет. Отборите трябва да се наредят веднага. Реферите дават 20 секунди време на отборите да се приготвят за началото на новия сет.
15
5.5.2.7 След приключването на сета отборът победител получава 1 точка към общия резултат, ако се отсъди равенство и двата отбора получават по една точка.
5.5.3 След приключване на всички сетове в мача се брои общия брой на точки на двата отбора и се отсъжда победител. Отборът с повече точки печели.
5.5.4 Равенство в мача се позволява при шампионатен турнир или в групова фаза на турнир с директни елиминации.
5.5.5 Състезания и турнири обикновено иззползват следната точкова система:
5.5.5.1 При спечелване на мач в шампионатен турнир се отсъждат 3 точки, а при равенство – 1 точка.
5.5.5.2 В турнири по групи или в турнири, където всеки отбор играе с всички останали отбори, правилото е: Колкото повече точки спечели един отбор, толкова по-нагоре ще бъде класиран в турнира.
5.5.5.3 Ако два отбора имат равен брой точки, отборът с добра статистика от спечелени срещу загубени сетове ще бъде поставен по-нагоре в класирането.
5.5.5.3.1 Ако тази статистика е еднаква, отборът с повече спечелени мачове се класира по-нагоре.
5.5.5.3.2 Ако броят на спечелени мачове е равен, се гледат директните двубои между двата отбора.
5.5.5.3.3 При равенство във всички гореспоменати случаи се изиграва допълнителен сет за определяне на класирането.
5.5.6 Извънреден сет – в турнири с директна елиминация и плейофи мач, завършил наравно, се продължава с изиграването на извънреден сет, чието времетраене е една минута.
5.5.6.1 Отборът с повече останали играчи на игралното поле в края на сета се определя за победител.
5.5.6.2 Ако и двата отбора имат еднакъв брой играчи в края на сета, реферът отсъжда „Внезамна смърт“ и първият отбор, който успее да елиминира противников състезател, печели мача.
5.5.7 Официално лице има правото да спре часовника на мача по всяко време при дъжд, пожар, липса на светлина, паника или други ситуации, които биха застрашили здравето на играчите.
5.5.7.1 Ако мач, спрян от официално лице, има вече изиграни поне три сета, то той се счита за проведен.
5.5.7.2 Ако мачът се счете за проведен, отборът, спечелил повече сетове, се счита за победител.
5.5.7.3 Мач, който не е счетен за проведен, бива доигран от точното време, в което е спрян.
5.5.7.4 Прекъснати мачове, които приключват с равенство, могат да бъдат подновени с преиграване на сета със същия брой на играчи към момента, към който сетът е прекъснат.

5.6 Служебна победа и служебно присъден сет
5.6.1 Служебна победа се присъжда от рефера в полза на отбор при следните случаи:
5.6.1.1 Ако официалното лице е физически атакувано от играч, член на отбора и/или зрител.
5.6.1.2 Ако отборът не се яви на игралното поле или е на игралното поле, но не желае да започне мача в предварително определеното за това време.
5.6.1.3 Ако отбор откаже да продължи игра след като мачът е започнал, освен ако мачът не е прекъснат от официално лице.
5.6.1.4 Ако, в случай че официално лице е прекъснало играта, един от отборите се успее да поднови игра в рамките на две минути след като официалното лице е дало сигнал за подновяване на играта.
5.6.1.5 Ако отбор играе нарочно с целта да бави време.
5.6.1.6 Ако след предупреждение от рефер отбор нарочно наруши правилата на играта.
5.6.1.7 Ако след отсъждане на рефер за изваждането от игра на участник, играч или треньор, лицето откаже да напусне игралното поле.
5.6.1.8 Ако след изгонване/изваждане на играч отборът няма достатъчен минимален брой играчи на игралното поле съгласно правилата.
5.6.1.9 Ако изгонен играч се върне в игра неправомерно.
5.6.1.10 Ако играч напусне игра поради контузия или заболяване и отборът няма достатъчния минимален брой играчи на игралното поле.
5.6.1.11 Решението за служебна победа е финално и мачът не може да бъде преигран или подновен.
5.6.2 Служебно загубен сет се отсъжда, когато отбор не се появи на игралното поле в началото на сет по време на мач в предварително определено за това време и противниковият отбор е на игралното поле.
5.6.2.1 Главният рефер отсъжда първия сет за служебно спечелен и дава на загубилия отбор максимум 3 минути да се подготви за подновяване на играта.
5.6.2.2 Ако отборът все още не е на игралното поле, то мачът се печели служебно.
5.6.2.3 Служебно загубен сет може да бъде отсъден и ако целия отбор получи отборен жълт картон.
5.6.3 Точкуване на служебни загуби:
5.6.3.1 Служебно загубен сет резултира в печеленето на една точка от противниковия отбор.
5.6.3.2 Служебно загубен мач резултира в печеленето на мача от противниковия отбор със служебен резултат от 10 на 0.
17
6. Начало на играта
6.1 Начало на играта
6.1.1 Игра започва, когато всички играчи са позиционирани зад задната линия на своята половина.
6.1.1.1 Играчите не могат да стъпят върху задната линия или да я преминат преди рефера да даде сигнал за това.
6.1.2 Фалстарт
6.1.2.1 В случаи на фалстарт централната топка се присъжда на противниковия отбор и отборите се връщат в начално положение.
6.1.2.1.1 При подновяване на играта отборът, нарушил правилата, ще може да използва максимум двама играчи, които да могат да се затичат към топките, предназначени за техния отбор.
6.1.2.2 В случай на повторен фалстарт топките се предоставят последователно на противниковия отбор отвън навътре, започващи с топките на отбора, който не е нарушил правилата, първо.
6.1.2.3 Всяка топка, предоставена на ненарушилия правилата отбор, се счита за жива от момента на започване на играта и когато играчът с владеене на топката е влязал в игралното поле.
6.1.3 Главният рефер или друго официално лице може да дава начало на играта и да инструктира отборите преди начало на играта:
6.1.3.1 Строй се! – сигнал за отборите, за да заемат местата си.
6.1.3.2 Готови! – сигнал за играчите да заемат позиция и да се подготвят за притичване към централната линия.
6.1.3.3 След пауза от една секунда реферът дава сигнал със свирка за начало на сета.
6.2 Притичване след началото на играта.
6.2.1 При започване на всеки сет или подновяване на играта в даден сет играчите се затичват към централната линия, за да вземат топките от централната линия.
6.2.2 След сигнал на рефера, двата отбора се затичват към центъра в опит да вземат двете топки от тяхната лява страна, предназначена за техния отбор и едната топка, поставена в центъра (която е предназначена и за двата отбора).
6.2.3 Максимум трима играчи могат да се затичват към центъра за вземане на топки, но най-малко един играч от отбор трябва да се затича към центъра при начало на играта.
6.2.4 Играчите, които не се затичват към централното поле, трябва да пристъпят в своята задна половина след начало на играта.
6.2.4.1 Тези играчи трябва да влязат в своята задна половина преди другите играчи да достигнат централната линия.

6.2.4.2 Играч, който не е влязъл в своето задно поле в началото на играта преди първия играч, който достига централната линия на игралното поле, се изважда от игра с отсъждане на „аут“ поради нарушение.
6.2.5 Когато играч се е затичал да вземе една от двете топки вляво от централната линия, той може да стъпи с един крак въхру или отвъд централната линия.
6.2.6 Играчи, които се затичват да вземат топката, разположена в центъра на игрището, нямат право да стъпват въхру или отвъд централната линия. Те нямат право да преминават централната линия с никоя част от тялото или екипировката.
6.2.7 Няма лимит на максималния брой топки, които един играч може да вземе в началото на играта.
6.2.8 На играчите е забранено да се плъзгат или хвърлят с главата напред в посока централната линия в опита си да вземат топка. Играчи, които направят такова нарушение, се изваждат от игра с отсъждане на „аут“.
6.2.9 Не се позволява нарочен физически контакт между играчи. Играчите, които нарушат това право ще бъдат извадени с отсъждане на „аут“. Това правило важи за бутане, хващане или облягане върху играч от противниковия отбор. Инцидентни контакти при опит за вземане на топка няма да бъде наказван.
6.2.10 Ако двама играчи хванат едновременно централната топка, се позволява и на двамата играчи да се опитат да я вземат в притежание, стига да няма нарочен физически контакт между тях (виж правило 6.2.8). Ако един от играчите издърпа топката по начин, по който противниковият играч премине или настъпи централната линия без нарушение съгласно правила 6.2.8, играчът, който премине или настъпи централната линия, ще бъде изваден с отсъждане на „аут“.
6.3 Вкарване на топка в игра
6.3.1 По време на затичването към централната линия всяка топка, която е взета от неутралната зона, трябва да бъде върната зад атакуващата линия преди да бъде хвърлена по посока на противников състезател.
6.3.2 Има няколко начина, по които може да се вкара топка в игра:
6.3.2.1 Играч може да пренесе топката през атакуващата линия
6.3.2.2 Играч може да подаде топката към съотборник, които е зад него или който я пренесе през атакуващата линия.
6.3.3 Топка става жива от момента, в който тя е в притежание на играч, който е стъпил с двата крака и е в контакт със собственото си задно поле зад атакуващата линия.
6.3.4 След като топка пресече атакуващата линия, тя остава в игра до края на сета или докато сетът не е прекъснат и не се отсъди започване на ново затичване към централната линия.
6.3.5 Топка, която е вкарана в игра от играч, който не е пресякал атакуващата линия, се счита за мъртва топка и всеки удар или хващане на тази топка са невалидни.
19
6.4 Таймаут и прекъсване на играта
6.4.1 Отборите нямат право на таймаути. Само официално лице може да спре играта по негова преценка поради контузия или лоши условия за игра.
6.4.2 Официалните лица може да спрат играта, за да наложат наказания, да привикат играчи или да се подмени неправилна екипировка.
6.4.3 Официално лице ще спре игра, ако играч се контузи или ако по негова преценка, се налага незабавно спиране. Официалното лице отсъжда „Таймаут!“ и позволява на медицинските лица да асистират контузения играч.
6.4.4 Треньори и медицински лица на отбора могат да влязат в игралното поле при контузия.
6.4.5 По време на почивката всички играчи трябва да стоят в игралното поле, на скамейката, или ако са „аут“, да стоят в Зоната за връщане на играчи в съответния ред.
6.5 Възобновяване на играта
Играта се възобновява от ситуацията, от която е спряна и по сигнал на официалното лице.

8888

Правило 7 Излизащи играчи
7.1 Излизащи играчи
7.1.1 Излизащ играч е играч, който се изважда от игра с „аут“ и е в процес на излизане от игралното поле.
7.1.2 Излизащ играч е този, който е ударен с топка и се не е опитал или се е опитал неуспешно да хване отбитата топка.
20
7.1.3 Играчите, които са ударени с топка и се опитват да хванат отбита топка, не се считат за излизащи играчи. Игра срещу такъв играч се третира по следния начин:
7.1.3.1 Играчът трябва да бъде ударен и изваден от игра с „аут“ с допълнителни хвърляния
7.1.3.2 Всички хващания, направени от играча, са невалидни, освен ако играчът не хване първо отбитата топка, спасявайки се от изгонване.
7.1.3.3 Играчът не може да направи нищо, за да елиминира противник, докато не хване отбитата топка. Всички хвърляния, направени от играча между отбиването и хващането на отбитата топка, са невалидни.
7.1.4 След като един играч е изваден с отсъждане на „аут“, излизащият играч трябва да вдигне ръка над нивото на главата си. По този начин сигнализира, че е „аут“, и напуска игралното поле. По този начин също се предотвратяват последващи удари и се предпазва главата на играча.
7.1.5 Излизащ играч трябва да напусне игралното поле по възможно най-бързия начин през най-близката странична или задна линия. Той трябва да отиде в зоната за връщане на играчи, без да прекъсва играта.
7.1.6 Излизащият играч трябва да се позиционира последен в Зоната за връщане на играчи след всички останали играчи, които са „аут“.
7.1.7 Топка, която удари излизащ играч и която не е нарочно отбита от този играч, се счита за жива топка.
7.1.8 Излизащите играчи не трябва нарочно да възпрепятстват полета на живи топки при напускане на игралното поле. Това включва правенето на „заслон“ на други играчи, хващането или променянето на траекторията на жива топка по друг начин.
7.1.9 Ако рефер или официално лице определи, че напускащ играч нарочно наруши правило 7.1.8 или повлияе на играта по друг начин:
1. Реферът спира играта чрез сигнал със свирка.
2. Излизащият играч получава жълт картон и трябва да остане в наказателното поле за период от 5 игрови минути. След края на наказанието играчът отива в Зоната за връщане на играчи и се нарежда след всички останали играчи в зоната.
3. Всички топки биват предоставени на противниковия отбор.
4. Играта се възобновява.
7.2 Намеса на играч
7.2.1 Излизащ играч не може нарочно да възпрепятства полета на живи топки докато напуска игралното поле. Това включва правенето на „заслон“ на други играчи ,хващането или променянето на траекторията на жива топка по друг начин.
21
7.2.2 Излизащи играчи или играчи в Зоната за връщане на играчи не могат да хвърлят топки към противникови играчи, да хващат или да повлияват на летежа на живи топки.
7.2.3 Всяко нарушаване на правилата и нарочна намеса на играч ще доведе до получаването на жълт картон и противниковия отбор има правото да избере допълнително друг играч, който да извади от игра.
8. Връщащи се играчи
1. Връщащи се играчи
1. Връщащ се играч е играч, който е изваден с отсъждане на „аут“ и се намира в Зоната за връщане на играчи, чакащ да влезе в игра.
2. Играчи от Зоната за връщане на играчи трябва да влизат в игра по реда, по който са били изкарани. Всяко нарушение на това правило ще бъде последвано от показването на жълт картон на играча в нарушение.
3. Връщащите се играчи трябва да са стъпили с двата крака в игралното поле, за да се считат за активно играещи.
3.1 Играчите трябва да се върнат в игралното поле през задната линия са своето задно поле.
3.2 Играчите са активно играещи, когато са стъпили с двата крака в полето. От този момент те могат да бъдат изваждани с отсъждане на „аут“ отново.
3.3 Играчите, влязли в игра, могат да хващат живи топки.
3.4 Ако играч хване топката преди да влезе в игра, стъпвайки с двата си крака в игрището, хващането е невалидно. (Например, Играч влиза в игралното поле през страничната линия и хваща топка в скок преди да стъпи с двата крака в игрището. Това хващане ще бъде неуспешно. При тази ситуация играчът не понася наказание.)
4. Ако връщащ се играч напусне Зоната за връщане на играчи по каквато и да е причина, те трябва да се върнат в същата позиция(ред). Докато този играч не се върне в Зоната за връщане на играчи, отборът губи правото си да връща други играчи в игралното поле.
2. Ред на връщане на играчите
1. Играчите трябва да се връщат в игра от Зоната ва връщане на играчи по реда, по който са излезли – първият излязал с „аут“ е първият, който ще влезе в игра. (first “out” – first “in” – FOFI)
2. Играч, който наруши реда в Зоната за връщане на играчи, получава жълт картон и трябва незабавно да напусне игрището.
a. Отборът губи възможност да добавя нови играчи.
b. Играчът, който е трябвало първоначално да влезе, остава в Зоната за връщане на иргачи и ще влезе в игра при следваща възможност.

12122452_768932103233923_6232455023983742702_n

Правило 9 Атакуваща и защитна игра
9.1 Опити
9.1.1 Топки могат да бъдат единствено хвърляни с изключение на блок атака. Хвърлянето може да бъде осъществено с една или две ръце.
9.1.2 Нарочно изритани или ударени топки довеждат до изваждането на играча с „аут“.
9.1.3 Играч не може да хвърля или рита топка след спиране на играта или след като е получил нареждане за изваждане от игра. Подобни действия се определят като неприемливи и ненужни и играчът получава жълт картон.
9.1.4 За да бъде прието едно действие за хвърляне, топката трябва да се отдели от ръката на атакуващия играч. Не се позволява държането на топка и докосването с нея на друг играч.
9.1.5 Играчите не могат да търкалят топката по посока на противниковия отбор, освен ако не са инструктирани да направят това от рефера.
9.2 Удари с пода и трапинг
9.2.1 Удар с пода се случва, когато жива топка удари играч и пода едновременно. Играчът не се изважда и топката се счита за мъртва.
9.2.2 Трапинг е действие, при което се хваща топка в полет чрез натискането и към стена, под или друг обект. Трапингът се счита за невалидно хващане и играчът, който го извърши, се изважда от игра.
23
9.3 Изваждане на играчи от игра (Аут)
9.3.1 Играч, на когото е отсъден аут, става „излизащ играч“, и трябва да напусне игралното поле директно от неговата позиция към Зоната за връщане на играчи.
9.3.2 Играч се счита за изваден от момента на контакт с топката. Въпреки че самата топка е все още жива, играчът не може да я отиграва по никакъв начин, за да се спаси чрез хващане.
9.3.3 Играч се счита за изваден, когато:
1. Която и да е част от тялото му е ударена от жива топка, включително и косата.
2. Която и да е част от екипировката на играча е ударена от жива топка.
3. Играчът е ударен с жива топка, която е рикоширала от друг играч или от топка, която стои на игрището.
4. Топка, която играчът е хвърлил, е хваната успешно от защитаващ се противников играч.
5. Играчът е ударен от жива топка, която е рикоширала от друга топка, включително топка, блокирана от съотборник или противник.
6. Играчът е преминал в неутралната цона, нарушавайки правилата.
7. Рефер е счел, че играчът е направил нарушение на правилата.
8. Играчът или отборът са наказани с наказание, което включва изваждането на играча от игра.
9.4 Хващания
9.4.1 Хващане се счита за валидно, когато следните условия се изпълнят:
1. Топката е жива и е хваната в летеж от играч, който е активно играещ и е в контрол от поне една ръка на играча.
2. Когато играч скочи и направи хващане, хващането е успешно, когато играчът успее да поеме в контрол топката. Всяко последващо действие, като например да бъде ударен от друга топка или да се приземи извън очертанията на игрището, ще бъдат отчетени като последващи действия, които се случват след акта на хващане.
3. Топка се счита, че е „под контрол“, когато е в притежание и контрол на играчът чрез контакт с поне една ръка (Например, топка е хваната между коленете на играч, то тя трябва да бъде хваната и с ръка, за да бъде действието успешно).
Официално лице или рефер определят дали една топка е успешно хваната.
9.5 Блокиране
9.5.1 Играч може да използва топка в негово притежание, за да блокира топка, която е хвърлена от противниковия отбор.
24
9.5.2 Блокираната топка остава жива и ако рикошира от блокиращата топка към блокиращия играч или който и да е друг играч, то ударените играчи се изваждат от игра с „аут“, освен ако не успеят да хванат отбитата топка преди да ги удари.
9.5.3 Когато играч използва топка за блокиране на друга топка, то те трябва да имат пълно притежание и контрол въхру блокиращата топка през цялото време. Ако блокирането резултира в изпускането или изгубването на притежанието на блокиращата топка, то играчът се изважда от игра.
9.5.4 Когато играч използва топка, за да блокира друга топка, то неговите ръце са все още жива мишена и могат да ги използват единствено, за да блокират идващата топка.
9.6 Правило на активната игра
9.6.1 Действия, при които нарочно се забавя играта, са забранени. Когато отбор има владение на три или повече топки, то той има 5 секунди да направи опит с топките във владение от момента, в който рефера даде сигнал „Играй!“.
9.6.2 Отборите имат право да държат в притежание само една топка.
9.6.3 Когато отбор има притежание на по-голяма част от топките, то той се счита за отборът, който трябва да бъде активен и да прави опити срещу противниковия отбор.
9.6.4 Ако играчи не успеят да направят опит в рамките на 5 секунди, то всички играчи във владение на топки и играчи, които могат да имат владение на топки, но нарочно не са взели такива топки, ще бъдат извадени от игра с „Аут!“.
9.6.5 Когато се даде сигнал „Играй!“, отборът с владение на по-голямата част от топки трябва да направи опити, чрез които да изкара противникови играчи. Техните опити трябва да бъдат отчетени от рефера като правилни. Неправенето на правилни опити по посока на противниковия отбор ще доведе до изваждане на играчите в нарушение.
9.6.6 В случаи, в които има повече топки в полето на отбор, отколкото налични активни играчи, всички активни играчи трябва да направят опит в рамките на 5 секунди, докато противниковия отбор няма владение на по-голяма част от топките. Например, ако отбор има останали 2 активни играчи, а имат всички 5 топки във владение, то и двамата играчи трябва да хвърлят топки и това все още ще означава, че имат по-голямо владение на топки и те трябва отново да хвърлят две топки в рамките на следващите 5 секунди, тъй като правилата на играта позволяват оставането на максимум една топка във владение.
9.7 Притискане на топка
9.7.1 Държането на топка с цел да се промени траекторията на хвърлена топка.
1. Притискане на топка е когато играч държи външната част на топката между своите пръсти и палец.
2. Притискането на топка при хвърляне на такава се счита за неправилен опит.
3. Вкарването на пръсти в дупки или разкъсани участъци на топката са също приети за „притискане на топка“.

9.7.2 Всяко лице или отбор, които са хванати в нарушение на това правило, ще бъдат изкарани от игра.
1. Повтарящо се притискане на топка може да доведе до жълт картон.

12072687_768922829901517_3272243240325667011_n

Правило 10 – Извън игралното поле
10.1 Ако която и да е част от тялото на играч докосне задните, странични и/или неутрални линии ( в противниковото поле), играчът ще бъде изваден от игра.
10.2 Играч се счита за активен (ненарушаващ горното правило) ако с един или два крака докосва позволеното поле и никоя част от тяхнот тяло не докосва и не е отвъд ограничителните линии.
10.3 Следните действия довеждат до изваждане на играч:
i. Ако играч стъпи извън ограничителните линии (неутрална зона, странични и задна линии).
ii. Ако играч нарочно хвърли топка по посока на противник извън игралната зона. Хващания и опити се считат за невалидни и няма играчи, които да се връщат в игралната зона. Нарочни и неприемливи повторения на такива нарушения могат да доведат до жълт картон.
iii. Ако играч стъпи извън игралната зона, за да избегне удар.
iv. Ако играч стъпи извън игралната зона, за да хване топка.
10.4 Инерцията може да изкара играч извън ограничителните полета, когато той се опитва да хване топка. Хващането ще бъде отчетено като добро, при положение, че той контролира топката и я хваща преди да излезе извън очертанията, но самият играч ще бъде изкаран от игрището с „аут“.
26
Правило 11 – Неутрална зона
11.1 Неутралната зона е зона с ширината на игрището и 3 метра (3.3 ярда) дължина, равномерно разположена в двете половини на игрището, разделена от централната линия. Неутралната зона е на 1.5 метра от всяка страна на централната линия.
11.2 Играч може да влиза в неутралното поле, но не и да излиза отвъд него. Всеки играч, който прекрачи ограничителната линия извън неутралната зона, се изважда от игра.
11.3 Играч, който с която и да е част на тялото докосне игралното поле извън неутралната зона или премине с тялото си отвъд линията, се счита че е навлязал в противниковото поле и се изважда от игра.
11.4 Играчи могат да преминават през неутралната зона в противниковото поле, за да връщат топка.
11.5 Играч в неутралната зона, който бива ударен с топка, се изважда от игра.
11.6 Правилото за жертвена игра отменя всяко приложение на правило 11.
Правило 12 – Едновременна игра
12.1 Едновременната игра се случва, когато двама или повече играчи от различни отбори са ударени и/или хващат топки в един и същ момент, като по този начин реферите не могат да опредлят кое действие е било първо.
12.1.1 Всички резултати се определят едновременно.
А. Всеки играч се счита за „аут“ и се изважда от игра.
Б. Всяко хващане резултира във връщане в игра на един играч от Зоната за връщане на играчи.
12.1.2 Едновременната игра може да бъде определена, само когато реферите не могат да определят последователността на действията.
12.1.3 Ако едновременната игра резултира до изваждането на всички играчи:
1. Сетът приключва и резултатът е равен.
2. Двата отбора заемат начални позиции за започване на следващия сет.
12.2 Едновременно хващане и удар
12.2.1 Едновременно хващане и удар се случва, когато играч, който хваща топка, е ударен от друга жива топка едновременно, като по този начин реферите но мгат да определят кое действие е било първо.
1. Играчът, хвърлил уловената топка, излиза от игралното поле.
2. Играчът, който хваща топката и е ударен, излиза от игралното поле.
27
4. Един от играчите на отбора, който е хванал топката, може да се завърне в игра от Зоната за връщане на играчи.
12.2.2 Едновременното хващане и удар могат да бъдат отсъдени, само когато реферите не могат да определян последователността на действията.
Правило 13 – Жертвена игра
Въждушна атака, при която атакуващ играч може легално да излезе от неутралната зона, за да направи опит срещу противников играч.
13.1 Топката трябва да напусне ръката на атакуващия играч преди която и да е част от тялото на играча да докосне противниковата територия.
13.2 Никакъв физически контакт между противниковите играчи не е позволен. Всеки физически контакт двежда до изваждане на играча, който инициира контакта.
13.3 Ако атакуващ играч извади противников играч, атакуващият играч остава в игра, но трябва да се върне в своята зона на игралното поле незабавно. Всяко нарочно забавяне може да доведе до жълт картон.
13.4 Ако атакуващата игра е неуспешна, атакуващият играч се изважда от игра.
13.5 Когато атакуващ играч, който успее да удари противник с топка, докосне зоната на противниковия отбор, то той не може да отиграва други топки, докато не се върне напълно в неутралната зона. Въпреки това този играч може да бъде изваждан от игра и преди да успее да се върне в неутралната зона. Това означава, че играч, който успешно е направил жертвена атака, все още може да бъде ударен и изваден от игра, но не може да извади противникови играчи с удари или хващания на топки.
13.6 Атакуващият играч трябва да се прибере в своята зона незабавно със или без притежание на топка.
13.7 Ако атакуващият играч е ударен, докато е във въздуха, след като е хвърлил своята топка, то тази топка остава жива.
13.8 Ако атакуващият играч е ударен от топка, която рикошира от защитаващ се играч, то и двамата се изваждат от игра.
Правило 14 – Удари в главата
14.1 Удар в главата е удар, който удря главата на играч над раменете, включително врата на играча.
14.2 Удар в главата не резултира в наказания при нормална игра.

14.3 Удар в главата е успешен опит и удареният играч излиза от игралното поле, освен ако реферът не счете, че урада и нарочен и цели нараняването на играч.
Правило 15 – Контузен играч/Правило за кръв по играч
15.1 Контузен играч
15.1.1 Ако играч се контузи и има нуждата от незабавна помощ, реферът спира играта и търси помощ от медицински лица, при нужда.
15.1.2 Ако контузеният играч не може да продължи игра:
1. Следващият играч в Зоната за връщане на играчи замества контузения играч.
2. Картотекиран резервен играч може да влезе в игра, за да замести контузения играч за съответния сет.
3. Резервният играч влиза последен в Зоната за връщане на играчи и трябва да изчака своя ред, за да влезе в игра. Ако Зоната за връщане на играчи е празна, то резервният играч може да влезе веднага.
15.1.3 Всеки играч, който излиза от игра поради контузия, не може да се върне в игра до края на сета и след решение на официално лице или организатор.
15.1.4 Официално лице може да дисквалифицира контузен играч и да поиска неговата смяна, ако продължаването на игра ще застраши здравето на самия и/или други играчи.
15.2 Правило за кръв по играч
15.1 Ако играч, треньор или официално лице кърви или има кръв по екипировката, официалното лице:
1. Спира играта и поисква намеса на медицинско лице.
2. Привиква треньор или друг представител на отбор да окаже първа помощ или да се свърже с Бърза помощ, ако се налага.
3. На контузеният играч се забранява влизането в игра до края на сета. Те могат да се върнат в мача след оказана медицинска помощ и при липсата на видима кръв върху играча или неговата екипировка.
15.2 Всички правила на играта по отношение на смените или играта с човек по-малко важат и преиграване на сета може да бъде направено, ако се наложи.
15.3 Ако се налага медицинска помощ за относително кратко време, по решение на официалните лица и при положение, че няма риск за играча/ите, то играчът може да продължи игра в същия сет.

15.4 Правилата за цвета на екипировката не се прилагат, ако се налага смяна на екипировка в следствие на кръв по нея.
Правило 16 Възражения
1. Невалидни възражения
1.1 Възражения няма да бъдат приети или обмислени, ако са насочени към преценката или точността на решения на рефера.
Примери за невалидни възражения:
a. спрямо решение дали защитаващ се играч е ударен;
b. спрямо решение дали екипировка на защитаващ се играч е ударена с топка;
c. спрямо решение дали играч е бил извън ограничителните линии;
d. Спрямо решение дали удар с топка е бил удар по глава;
e. Спрямо решение дали топка е хваната успешно;
f. Спрямо решение дали играч е излязал извън неутралната зона;
g. Спрямо решение дали топка е жива или мъртва;
h. Спрямо решение дали е имало препречване или намеса;
i. Спрямо решение дали игралното поле е годно за игра;
j. Спрямо решение дали има достатъчно светлина за игра;
k. Спрямо всяко друго решение по отношение на преценката или точността на отсъжданията на рефера.
1.2 Възражения се приемат единствено от мениджър, треньор, помощник-треньор, капитан или друг валиден представител на отбора.
2. Валидни възражения
Следните възражения се считат за валидни и биха били обмислени:
2.1 Възражения по отношение на некоректно отсъждане могат да бъдат направени незабавно преди следващия „аут“.
2.2 Възражения за „нелегални“ играчи трябва да бъдат отправени към главния рефер на мача преди началото на сета.
2.3 Възражения по отношение на дисквалифицирани или изгонени играчи могат да бъдат направени накрая на сета, който се играе.
30
3. Вербални възражения
3.1 Всички възражения трябва да бъдат направени незабавно чрез уведомяване на главния рефер, че мачът ще се играе с възражение. Възражението трябва да бъде направено от треньора или капитана.
3.2 Ако главният рефер определи, че възражението е валидно, то той спира играта.
3.3 Главният рефер трябва да уведоми другите официални лица и представител на другия отбор за решението си.
3.4 За да се улесни вземането на решение, всички заинтересовани страни трябва да спомогнат и да дадат нужната информация, детайли и условия, които са свързани с възражението.
3.5 Главният рефер и представителят на турнира трябва да вземат решение по отношение на възражението преди да продължи играта.
3.6 Ако възражението се уважава, играта се подновява до момента преди предявяването на претенцията.
3.6.1 Всички топки са във владение на отборите, в които са били преди спирането на играта.
3.6.2 Всяка топка, която е била в ничие владение, ще бъде поставена на централната линия.
3.7 Ако възражението е отхвърлено и решението е взето, отборът, който е предявил претенция, загубва правото си на повече възражения до края на мача.

333

Правило 17 – Официални лица
17.1 Права и задължения
17.1.1 Официалните лица са представители/огранизатори на лигата или организацията, която провежда събитието и са оторизирани и задължени да следят спазването на правилата.
17.1.2 Официалните лица може да нареждат на играчи, капитани или треньори да извършват или да прекратят извършването на дадено действие, което според тяхната преценка е нужно, за да се приложи дадено правило.
17.1.3 Официално лице може да налага наказания, да дисквалифицира или изгонва играчи, капитани, треньори по всяко време.
17.1.4 Официалното лице има правото да взема решение във всяка ситуация, която не е упомената в настоящите правила.
17.1.5 Официалното лице няма право да отмени или постави под съмнение решение, взето от друго официално лице съобразно с предоставените права, изброени в настоящите правила.
17.1.6 Официално лице може да се консултира с друго официално лице по всяко време. Крайното решение във всяка ситуация се взима от главния рефер.
17.1.7 Основните задължения на главния рефер са:
a. Да налага правилно поведение от всички участници
b. Да инспектира игралното поле, топките и всяка друга екипировка
c. Да проверява стартовия лист и записаните в отбора играчи
d. Да нарежда топките на централната линия и да дава сигнал за започване на играта
e. Да прилага правилото за неутрална зона
f. Да приеме всички задължения на страничен рефер
17.1.8 Основните задължения на страничен рефер:
a. Да се увери, че всички топки са вкарани в игра след началното затичване към централната линия.
b. Да отсъжда хващания, направени в неговата зона.
c. Да отсъжда „аутове“, направени в неговата зона.
d. Да наблюдава спазването на правилата на излизащите и влизащите играчи.
e. Да подпомага главния рефер в прилагането на правилата на играта.
32
17.1.9 Главния съдия и страничните съдии имат равни права при:
a. Определяне дали топка е ударила играч или неговата екипировка в неговата зона
b. Да определи дали топка е хвърлена правилно
c. Да определи дали играч излиза извън игралното поле с „аут“.
d. Да определи дали топка е хваната.
e. Да определи дали играч е излязал извън ограничителните линии.
f. Да прекъсне игра, когато играч се контузи или има възражение.
g. Да изгони и дисквалифицира играч, треньор, мениджър за неспортсменско поведение или нарушаване на правилата.
h. Да определи служебна загуба.
17.1.10 Официално лице може да отсъди и извади играч с „аут“ без да изчаква апелиране на това решение. При всички случаи играчът трябва да се запъти към Зоната за връщане на играчи съгласно правилата.
17.1.11 Официално лице не може да наказва отбор при нарушение на правилата, което ще доведе до получаването на предимство от отбора, извършил нарушението.
17.2 Състав на официални лица
Официалните лица може да бъдат:
17.2.1 Главен рефер, който е отговорен за всички останали официални лица на игралното поле и взима крайно решение по всички правила.
17.2.2 Странични рефери, които подпомагат Главния рефер, могат да бъдат между 1 и 4-ма на всяко игрално поле.
a. Страничен рефер 1 е основният, асистиращ главния рефер. Той най-често е квалифициран съдия по Dodgeball.
b. Страничен съдия 2, 3 и 4 са най-често осигурени от отбори, които не играят в момента. Отборите трябва да осигурят странични съдии, когато са инструктирани да направят това или когато имат наложено наказание, съгласно правилата на турнира.
17.2.3 Може да бъде определено лице, което да отговаря за следене на резултата.
1. Това лице трябва да управлява таблото, показващо настоящия резултат
2. Лицето може също да бъде отговорно и за следенето на времето по време на мача.
17.3 Задължения на единствено официално лице
17.3.1 Ако има едно официално лице за съответния мач, то то приема задълженията на главен и страничен рефер едновременно.

17.3.2 Официалното лице заема мястото на главен рефер на централната линия.
17.4 Позиции на официалните лица
17.4.1 Главният рефер:
a. Застава на централната линия в неутралната зона от лявата или дясна страна на игралното поле.
b. Главния рефер може да сменя позицията между сетовете.,
17.4.2 Страничният рефер:
a. Застава на страничната линия в централната зона на 45 градуса от другата страна на позицията на главния рефер.
b. Сменя позицията си спрямо тази на главния рефер.
c. Следната диаграма показва правилното позициониране на официални лица:

4444

17.5 Смяна на официално лице
17.5.1 Отбор няма право да поиска смяна на официално лице по време на мач, освен ако официалното лице няма възможност да ръководи играта поради контузия или болест.
17.5.2 Организатор на събитието може да смени официално лице по негова преценка.
17.5.3 Смяната на официално лице не може да бъде повод за възражение.
17.6 Решения на официално лице
17.6.1 Отбор няма право да оспорва решение на официално лице на базата на това дали то е правилно или не.
17.6.2 Решението може да засяга дали играч е ударен, топка е хваната, играч е настъпил ограничителна линия или друго действие, което налага такова решение, съгласно правилата.
17.6.3 Решение на офицално лице не може да бъде променено, освен ако официалното лице не е сигурно, че взетото решение е в разрез с правилата.
17.6.4 Ако мениджър, треньор, капитан или помощник-капитан поискат променянето на решение и основавайки се на официално правило, официалното лице може да се допита до други официални лица преди да промени/потвърди решението. Всяко решение е в правомощията на официалното лице, което го е взело.
17.6.5 При никакви обстоятелства играч или друго лице, различно от мениджър, капитан или друг официален представител на отбор не може да апелират за промяна на решение или да възразяват.
17.6.6 При никакви обстоятелства не може официално лице да поиска промяната на решение на друго официално лице, освен ако това лице не иска такова мнение.
17.7 Намеса на официално лице
17.7.1 Официално лице трябва да избягва да пречи на топки в летеж, когато е възможно.
17.7.2 Официално лице може да спре топка от излизането й извън очертанията на игрището. Ако траекторията на топката е променена от официално лице , то тя трябва да бъде хвърлена в посока на естественото й движение, или ако то е неопределено – да се върне в централната зона.
17.7.3 Всяка топка, която се е ударила в официално лице, се счита за мъртва топка.
17.8 Екипировка на официални лица
17.8.1 Според регулациите на WDA официалните лица трябва да носято фланелки с къси ръкави с предимно черен цвят и бели краища. Те трябва да носят емблемата на WDA или абревиатурата WDA, носена от лявата част на фланелката.
17.8.2 Черни шорти
17.8.3 Обувките може да бъдат черни или бели или микс от двете с равна подметка.
35
17.9 Правила за официалните лица
17.9.1 Официалните лица не могат да бъдат част от играещите отбори, а ако са, то те трябва да бъдат поравно представени и от двата отбора.
17.9.2 Официалните лица трябва да бъдат информирани за датата, часа и локацията на събитието, и да са на игралното поле между 15 и 30 минути преди началото на играта.
a. На някои събития официалните лица ще бъдат отговорни за маркировката и разположението на игралното поле.
b. Когато официалните лица отговарят за маркировката и разполжението на игралното поле, друго официално лице трябва да инспектира игралното поле преди начало на играта.
c. Трябва да започнат играта в уговорения час и да напуснат игралното поле, когато мачът приключи.
17.9.3 Правата на официалното лице са в сила с навлизането в игралното поле и приключват, когато напуснат игралното поле след приключване на събитието или мача.
17.9.4 Официалните лица трябва да се представят на капитаните и треньорите на отборите.
17.9.5 Официално лице трябва да инспектира игралната зона, мрежи, топки и всяка друга екипировка
17.9.6 Официално лице трябва да изясни всички правила на представители на отборите.
17.9.7 Официално лице може да спе игра по своя преценка ако условията за игра го налагат.
17.9.8 Официално лице може да спре играта, когато играч се контузи и има нужда от незабавна медицинска намеса. Официалното лице обявява „Таймаут!“ и привиква медицинския екип или се свързва с Бърза помощ, при нужда.

555

Правило 18 Кодекс на поведение
18.1 Кодексът на поведение на WDA за играчи:
a. Да разбират, уважават и спазват правилата на спорта
b. Да уважават решенията на реферите и официалните лица
c. Да уважават противниците и да ги поздравяват по учтив начин след края на срещата
d. Да са отговорни за своите действия и да запазват самоконтрол
e. Да не повишават тон или да се присмиват на противници. Да избягват използването на вулгарни изрази и неприлични думи.
18.2 Система на честта
От играчите се очаква да се придържат към системата на честта:
a. Системата на честта налага на играчите да спазват най-високо ниво на честност и спортсменско поведение по всяко време на турнирна игра.
b. Играчите трябва да напускат игралното поле и да влязат в Зоната за връщане на играчи в момента, в който са ударени с топка или по изискване на друго правило. Те не трябва да чакат реферите да отсъждат „аут“.
c. Играч, който остава на игралното поле, след като е направил нарушение и чака рефер да отсъди „аут“, нарушава Системата на честта.
i. Това поведение се приема за неспортсменско
37
ii. Играчите в нарушение ще бъдат предупредени устно и ще получат жълт картон, ако тяхното поведение наложи последващи предупреждения.
d. Честност на играчи няма да бъде наказвана и рефер може да повика играч, който е напуснал игралното поле, да се върне в игра.
i. Това ще стане, когато играч е излязъл извън игра, защото вярва, че правилата го изискват.
ii. Решение за връщане на такъв играч е в правомощията на реферите.
18.3 Правила за поведение на официалните лица
18.3.1 Официалните лица трябва да бъдат пример за подръжание в поведението си и комуникацията с играчи, отбори, треньори, мениджъри, зрители и други официални лица.
18.3.2 На официалните лица се забранява използването на нецензурни изрази.
18.3.3 Официалните лица не бива да използват унизителни или обидни реплики към участници в събитието.
18.3.4 Официалните лица трябва да бъдат спокойни, когато комуникират с агресивни играчи или други лица и да бъдат уважителни и учтиви във всички ситуации.
18.3.5 Всички официални лица трябва да бъдат разпознаваеми по време на спортните събития, които ръководят, от играчи, треньори, зрители, официални лица и организатор, и те трябва да са пример за поведение, докато ръководят събития на WDA.

666

Правило 19 – Нарушения и наказания
19.1 Жълт картон
19.1.1 Жълтият картон индикира, че отбор или играч е получил предупреждение за неприлично, агресивно, неприемливо или неспортсменско поведение.
19.1.2 Жълтият картон може да се даде на играч или на цял отбор. Той важи за целия мач и се акумулира между сетовете.
19.1.3 Жълт картон на играч:
1. Първо нарушение – Играчът се изважда от игра за 5 игрови минути и не може да се върне в игра преди изтърпяването на наказанието, заставайки в наказателното поле.
i. Изваденият играч трябва да застане в наказателното поле и не трябва да репликира или дискутира наказанието с официално лице
ii. Когато играч е изваден с жълт картон, отборът му продължава игра с човек по-малко, докато тече нарушението.
iii. Когато жълтият картон е изваден пред първото полувреме и остават по-малко от 5 минути, то времето на наказанието ще бъде спряно по време на почивката и ще продължи през второто полувреме. Изгоненият играч може да напусне наказателното поле по време на почивката.
iv. Когато жълтият картон се извади пред второто полувреме и има по-малко от 5 минути до края на мача, наказанието ще се спре в края на мача и ще бъде изтърпяно в началото на следващия мач от същия турнир. Изгоненият играч трябва да изтърпи наказанието си като резерва в началото на следващия мач, но неговият отбор може да започне в пълен състав.
2. Второ нарушение – Играчът получава червен картон и е изгонен от мача до неговия край. Прилагат се и допълнителни наказания.
19.1.4 Отборен червен картон.
1. Първо нарушение – Отборът губи служебно сета, в който получава жълт картон
2. Второ нарушение – Отборът получава отборен червен картон и губи служебно мача.
i. Официалните лица, организатори и представители на WDA вземат решение дали се налагат допълнителни наказания
ii. Допълнителни наказания за отборен червен картон могат да бъдат наложени в деня на мача или след заседание в друг ден.
19.2 Червен картон
19.2.1 Червен картон може да се даде на отделен играч или на отбор.
19.2.2 Червеният картон индикира, че играчът или отборът получава наказание вследствие на агресивна, вулгарна, неспортсменска или неприемлива игра или поведение.
39
19.2.3 Червеният картон:
1. Означава, че играчът е отстранен от мача до неговия край.
2. Играчът получава допълнително наказание за 2 мача с незабавно действие. Тези мачове могат да бъдат от същото събития или последващо събитие, организирано от WDA или национални органи.
i. Огранизаторите на турнира, официалните лица и представители на WDA могат да вземат решение дали допълнителни наказания са нужни.
ii. Допълнителни наказания за червен картон, даден на играч, могат да бъдат определени в деня на събитието или на последващо заседание.
3. По време на мача, в който наказанието с червен картон е наложено, отборът на наказания продължава играта с човек по-малко до неговия край. В последващите мачове, в които играчът е наказан, отборът има право да го замести и да играе в пълен състав.
19.2.4 Отборен червен картон: отборът губи служебно мача.
19.3 Неспортсменско поведение
19.3.1 Спортсменско поведение – Играта се основава на спортсменско поведение и феърплей. Очаква се от треньори и играчи да уважават и спазват тези джентълменски правила. Пример за неприемливо и неспортсменско поведение:
1. Използването на тактики, които застрашават здравето на играчи
2. След проверка на екипировката опасна такава е отново сложена и използвана в игра
3. Използване на екипировка не по предназначение
4. Сбиване
5. Нарочно повреждане на съоръжения, екипировка или игралното поле.
6. Използване на вулгаризми, раситки обиди, неприлични жестове и др. е недопустимо. Играчи, треньори, мениджъри и участници на отборите не могат да обиждат противникови играчи, официални лица или зрители, или да правят каквито и да е други действия, които може да се окачествят като неспортсменски.
19.3.2 Сбиване или физически контакт с друг играч или агресивно поведение е строго забранено. Провинилият се ще бъде изгонен (с червен картон) и ще бъде изгонен от мястото на събитието. Ако официално лице не може да определи кой е инициирал сбиването, всички замесени лица биват изгонени с червен картон.
19.3.3 Сбиване между отбори води до прекратяване на мача. Играта ще бъде определена служебно като равенство. Нито един отбор няма да получи точки и всички играчи ще бъдат извадени от мястото на събитието.
19.3.4 Официално лице ще информира организатора на събитието за всяка проява на неспортсменско поведение. В зависимост от условията, степента на провинение и честотата на
40
такова поведение играчът или отборът може да бъдат санкционирани и извадени от участие в организирани от WDA събития.
19.3.5 Официално лице може да изгони всеки играч или отбор по всяко време, ако тяхното поведение е счетено за неприемливо или неспортсменско.
Правило 20: Медии
20.1 Топка, която рикошира във фотограф или в друго лице в близост до страничната линия, се счита за мъртва
20.2 Всички фотографски съоръжения трябва да бъдат носени от съответния фотограф. Не се позволява оставянето на предмети на земята.
20.3 Топка, която се заклещи в такова съоръжение, се счита за мъртва и бива върната в игра от официално лице.
20.4 Медийно отразяване : Медиите, които имат разрешение да отразяват турнира, могат да бъдат допуснати до мястото на провеждане на срещите. Всички представители на медии трябва да могат да се движат свободно с цел да избягват удар с топката. Ако някоя топка случайно удари представител на медия, то тя бива счетена за мъртва.

777

WDA_Rulebook_13333

World Dodgeball Association Rules & Regulations of Dodgeball are the agreed set of rules for match play at all WDA competitive events. They have been agreed by representatives of the continental governing bodies of Asia, Europe and North America.
WDA Rules and Regulations of Dodgeball Version 1.0 (November 7th 2015).

Федерация Народна топка България организира кампания за събиране на средства за закупуването на топки за игра на народна топка с цветовете на българското знаме. Всяка дарена сума от добронамерени хора и юридически лица ще ни бъде от полза. Топките ще бъдат раздадени на клубовете в страната, на училища, гимназии с цел популяризирането на играта.
Всеки от вас, който желае да помогне, е добре дошъл. Свържете се с нас !!!
тел: 0885 94 84 96 – Kim Reiki
Dodgeball Federation Bulgaria-DBFB
ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Искате ли да организираме вашият СПОРТЕН ТИЙМБИЛДИНГ, ВАШИЯТ РОЖДЕН ДЕН, ВАШИЯТ СЕМЕЕН ПРАЗНИК!
Искате ли ДА СПЕЧЕЛИТЕ КУПА !
Искате ли ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО С АГРЕСИЯТА В ОБЩЕСТВОТО или с агресията само във вашия офис !?
КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ДА ПОИГРАЕМ НАРОДНА ТОПКА !?
РЕЧЕНОТО ЩЕ БЪДЕ СТОРЕНО !
Предоставям ви линк към информацията за спонсори и дарители в случай,че има интерес. https://www.narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проекта !

 

Dodgeball friendly match Bulgaria-Pakistan ( 6: 7 )
https://www.narodnatopka.com/
Special prize for Tom Hickson from Dodgeball Federation Bulgaria – “Tree of success” ( a certificate of uniqueness)
handmade by Fusion Academy (Yordan Konov, Stefaniq Krumova)http://fusionacademy.bg/and the prize for our friends from Pakistan Dodgeball Federation about Dodgeball Friendly Match Bulgaria-Pakistan 11.11.2016.
Tom Hickson President Word Dodgeball Association , www.planetdodgeball.com #worlddodgeballassociation
Kim Reiki President Dodgeball Federation Bulgaria ,
Yordan Terziev – Vice President DBFB
Yordan Konov – Vice President DBFBНСА “Васил Левски”, София/National Sports Academy “Vassil Levski”, Bulgaria.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Здравейте !Предоставям ви линк към информацията за спонсори и дарители в случай,че има интерес. https://www.narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проекта !
Целта ни е да отворим вратите на поне по един клуб по народна топка във всеки един град на България. Всяка община, която иска да развива спортната култура на подрастващите и на вече порасналите в региона, е добре дошла в редиците на Федерация „Народна Топка България „.

Това е начинът да изградим и национален отбор за мъже, жени и смесен състав, ако искаме да участваме активно на международната сцена на Световно и Европейско първенство по народна топка ( DODGEBALL CUP ) в зала, на плаж , на сняг и на батут. Всеки от вас, който желае да помогне, е добре дошъл. Свържете се с нас !!!
тел: 0885 94 84 96 – Kim Reiki

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg