Устав EDBF

European Dodgeball Federation

European Dodgeball Federation

Устав на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF), прет на 25th юли 2012

ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО НАРОДНА ТОПКА (EDBF)

 

УСТАВ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава 1          ЦЕЛИ НА EDBF (Стр. 2)

Глава 2          ПРАВО НА УЧАСТИЕ (Стр.  3)

Глава 3          СДРУЖАВАНЕ (Стр. 4)

Глава 4          ОРГАНИЗАЦИЯ (Стр. 5)

Глава 5          КОНГРЕС (Стр. 6)

Глава 6          ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА (Стр. 9)

Глава 7          КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ (Стр. 11)

Глава 8          РЕШЕНИЯ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ (Стр. 11)

Глава 9          ГЛАСУВАНЕ (Стр. 12)

Глава 10        ИЗБОРИ (Стр. 13)

Глава 11        ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ (Стр. 14)

Глава 12        ОФИЦИАЛНИ СЪСТЕЗАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА (Стр. 15)

Глава 13        ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ФЕДЕРАЦИИ-ЧЛЕНКИ (NFs)

И  ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ (Стр. 16)

Глава 14        ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ (Стр. 17)

Глава 15        ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ (Стр. 17)

 

 

УСТАВ

ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО НАРОДНА ТОПКА, Учредена, Септември 2010, Лондон, Англия

Настоящият Устав влиза в сила в съответствие с учредителното споразумение на федерацията и има задължителен характер за членовете на федерацията, Националните и Регионалните Организации, длъжностните лица, Борда на директорите и състезателите.

 

ГЛАВА 1: ЦЕЛИ

 

1.1 Целите на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) са:

(a) подпомагане на целите, идеалите и принципите на Олимпийското движение и осигуряване включването на спорта Народна топка в програмата на Олимпийските игри;

(b) промотиране и развиване на спорта Народна топка в Европа;

(c) подкрепа на интересите и благосъстоянието на националните федерации-членки (NFs);

(d) подпомагане на националните федерации-членки (NFs) при организацията и признаването им от техните Национални олимпийски комитети и Националните спортни конфедерации/комитети;

(e) подкрепа на целите, идеалите и принципите на Департаментите по Образование, Култура, Многоезичност и Младежта на Европейския съюз;

(f) гарантиране, че всички състезания между националните федерации-членки, включително Регионални и Групови шампионати или игри ще се провеждат  съгласно законите и разпоретбите на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF);

(g) подпомагане сформирането и постоянни ефективни дейности на Световната федерация по народна топка.

 

1.2 Развиване на приятелско и подкрепящо сътрудничество между всички организации, техните ръководители и състезатели, вземащи участие в спорта, допринасяйки по този начин за създаването на по-мирен свят.

 

1.3 Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) не допуска дискриминиране на държава или човек поради расова, религиозна, полова или политическа причина.

 

1.4 Народната топка се състои от мачове и игри, провеждани на открито и закрито, на плажове, трева и твърда повърхност.

 

1.5 Съблюдавайки тези основни принципи, Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) се задължава:

 1. да упражнява цялостно управление на нейните спортове на територията на Европа;
 2. да разработи Състезателни правила и Правилници за управление;
 3. да контролира стриктното прилагане на Учредителния протокол, Състезателните правила и Правилниците за управление;
 4. да контролира подготовката и практикуването на нейните спортове при провеждането на официални състезания на федерацията, включително Олимпийски игри, Регионални игри, Европейски шампионати, Регионални шампионати и квалификации, които може да определя периодично.
 5. да приеме Медицинския кодекс на Международния олимпийски комитет (IOC), или негов еквивалент, като неразделна част от Учредителния акт на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) и Правилника за допинг контрол.

 

1.6 Спорта Народна топка ще се развива в съответствие с неговата собствена природа. Но същевременно ще се използват опита и правилата на други спортове и варианти на

вече признати игри по народна топка.

 

1.7 Управлението на Федерацията ще се определя от Комитет на представителите на страните-членки.

 

1.8 Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) се признава от националните федерации-членки (NFs) за Управително тяло по народна топка за Европа.

 

1.9 В настоящия Устав, думи, използвани в единствено число или мъжки род, се приемат за включващи множествено число или женски род, и обратно според случая, както и референциите, отнасящи се за частни лица, ще включват имена на фирми и корпорации.

 

1.10 Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) гарантира, че всички състезания между федерациите-членки (NFs), включително Регионални и Групови шампионати или игри, ще се провеждат съгласно законите и правилника на федерацията.

 

1.11 „Държава“: означава самоуправляваща се географска територия на света, призната като такава от Международното право и Правителствените органи.

 

1.12 „Територия“: означава географска територия или регион, който не е държава, но има определени аспекти на самоуправление, поне до степен на автономност при контрола на собствения й спорт и съответно е призната за такава от Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF).

 

ГЛАВА 2 ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

2.1 Само състезателите, които отговарят на условията за право на участие според Правилника за участие на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF), имат право да участват в състезанията, организирани от Федерацията (EDBF) или Националните федерации – членове. Всички други правила за участие, различни от упоменатите в т.2, са включени в Състезателния правилник.

 

2.2 В случай, че състезател:

 1. желае да представлява Национална федерация, различна от Националната федерация, към която първоначално е принадлежал, същият трябва да е пребивавал в страната на последващата Национална федерация поне три години от датата, на която за последен път е представлявал първоначалната Национална федерация при което и да е санкционирано събитие. Този период на пребиваване може да бъде съкратен на една година, ако двете заинтересовани Национални федерации се споразумеят и Комитета на националните представители на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) се съгласи.
 2. е гражданин, или отговаря на условията за признаване на гражданство от две или повече страни, и в случай, че са минали поне три години, откакто състезателят за последно е представлявал първата Национална федерация в което и да е състезание, периода на пребиваване може да бъде редуциран на една година, ако двете заинтересовани Национални федерации се споразумеят и Комитета на националните представители на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) одобри.

 

ГЛАВА 3 СДРУЖАВАНЕ

 

3.1 Членове на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) са Националните федерации (NFs), които администрират Народна топка в призната версия на спорта.

 1. Годишното Общо събрание на EDBF (Конгрес) утвърждава членството на Националните федерации (NFs);
 2. Временно членство може да се даде от Съвета на EDBF и е предмет на одобрение от Конгреса.
 3. Статут на наблюдател може да се даде от Съвета на EDBF.

 

3.2 Националните федерации (NFs), желаещи да станат членове на EDBF се задължават:

 1. да кандидатстват за сдружаване в писмена форма, декларирайки, че ще спазват стриктно Нормативните разпоредби и законите на EDBF;
 2. да приложат учредителния акт на своите организации. Ако същия е на друг език, различен от английски език, е необходимо да се предостави преведен вариант на английски език, заедно с оригиналната версия.
 3. да бъдат признати за Национална федерация в собствената им страна. Този статут следва да бъде потвърден с официално писмо за признаване, изпратено до Националната федерация от съответната Национална спортна конфедерация / съвет;
 4. Националните федерации (NFs) се задължават целенасочено да комуникират с Националния олимпийски комитет в собствената им държава относно високата ефективност на дейността;
 5. Националните федерации (NFs) могат да кандидатстват за статут на временен член, в случай че тяхната Национална спортна конфедерация / съвет все още не е признал тяхната Национална федерация и могат да се квалифицират, ако отговарят на критериите за Национална федерация.

 

3.2(a) и ( b) и, ако се приеме от Конгреса, получават членски статут; (e) се ангажират да спазват Нормативната уредба и законите на ЕDBF.

 

3.3 Всяка държава се представлява само от една Национална федерация.

 

3.4 Юрисдикцията на Националните федерации  (NFs) се ограничава до политическите граници на държавате или региона, които представляват, но въпреки това са длъжни да признават исторически прецедент и практика където такива съществуват.

 

3.5 Непосредствено след откриването на Конгреса, Пълномощния комитет е длъжен да докладва статута на присъстващите Национални федерации-членки.

 

3.6 Почетно членство може да се даде на човек със специални заслуги към ЕDBF.

 

3.7 Председател на EDBF, излизащ в пенсия,  може да бъде произведен в Почетен председател или Почетен член.

 

3.8 Годишния членски внос се заплаща авансово към 31-ви януари всяка година от всеки член на Национална федерация.

 

3.9 Всички федерации-членки са длъжни да предадат в рамките на първото тримесечие на всяка година годишен доклад, който да включва следната информация:

 1. Пощенски адрес на федерацията, имейл адрес, телефон, факс и др.
 2. Списък на длъжностните лица на Федерацията.
 3. Големи първенства и събития, които ще се състоят през идната година, включително дата и място на провеждане.

 

3.10 Право на обжалване: Всички Национални федерации-членки на EDBF със спрени права или наказания имат право на обжалване пред  Комитета на националните представители на EDBF.

 

3.11 В случай, че  някоя Национална федерация не е била приета за официален член на EDBF, или не е платила членския внос:

 1. на същата няма да бъде даден статут на делегат на Конгреса на EDBF;
 2. ще й бъде отнета позиция (ако има такава) на съветник, висш служител или член на Съвета на EDBF; и
 3. нейните състезатели няма да бъдат допуснати до участие в Европейския шампионат на EDBF, освен ако не бъде взето друго решение от Комитета на националните представители.

 

3.12 Условие на присъединяването е Националните федерации е да използват логото на EDBF и думите „в съдружие с EDBF“ или “член на EDBF“ на своите бланки.

 

ГЛАВА 4 ОРГАНИЗАЦИЯ

 

4.1 Комитетът на Националните Представители (Конгрес) ще се състои от един висш служител, посочен  от Националните Федерации, и допълнителни висши служители, посочени от Съвета на EDBF. Комитетът ще заседава ежегодно.

 

4.2 Изпълнителният Съвет на EDBF (Съвет) ще се състои от Президент и 4 (четирима) Вице Президента. Съветът ще заседава ежегодно, както и колкото пъти е необходимо между годишните съвещания, които трябва да са поне на (три) месеца, когато има достатъчно средства да покрият разноските на членовете. Допълнителни заседания могат да се провеждат и виртуално онлайн.

 

Комитетите, посочени в т. 4.3 до 4.14 ще се избират отделно след като EDBF разшири членството и включи повечето европейски държави и получи Олимпийски статут.

 

4.3 Регионални Представители ще се състоят от един представител от държава от регион където няма Национални Федерации.  

 

4.4 Регионалните Представители ще се избират от техните Регионални Национални Федерации, които са членове на EDBF, и ще бъдат утвърждавани от Конгреса.

 

4.5 Технически Комитет: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители.

 

4.6 Медицински Комитет: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

4.7 Одиторски Комитет: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

4.8 Пълномощен Комитетет: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

4.9 Конституционен Комитет: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

4.10 Спортен Комитет: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

4.11 Комисия по допинг контрол: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

4.12 Треньорска, Младежка и Образователна Комисия: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

4.13 Комисия на организаторите на събития: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

4.14 Комисия на състезателите във физически неравностойно положение: ще се състои от членове на Комитета на Националните Представители

 

ГЛАВА 5 КОНГРЕС

 

5.1 Организацията н а EDBF е следната:

 1. Конгрес (членове)
 2. Съвет (Президент и Вице Президенти)
 3. Регионални Представители (за регионите в Европа, където няма нито една Национална Федерация
 4. Постоянни Комитети и Комисии ще се сформират след като EDBF е достигнала до етап, при който те станат необходими за Олимпийско признаване. Тези Комитети и Комисии трябва да включват:
  • Технически Комитет
  • Медицински Комитет
  • Одиторски Комитет
  • Конституционен Комитет
  • Акредитивен Комитет
  • Спортен Комитет
  • Комитет по плажна народна топка
  • Комитет по народна топка на открито
  • Комисия по допинг контрол
  • Треньорска и Младежка Комисия
  • Комисия на организаторите на събития
  • Комисия на състезателите във физически неравностойно положение
  • Расов/Етнически Комитет
 5. Кворумът за всички Постоянни Комитети и Комисии ще е една трета (1/3) плюс един (1) от членовете й.
 6. Съветът ще сформира тези постоянни Комисии и Комитети, както и други комисии и комитети когато счете за необходимо.

 

5.2 Конгрес:

 1. Само членове на Национални Федерации (NFs), които са заплатили членския си внос за текущата година, могат да участват на Конгреса на EDBF;
 2. Определя целите на EDBF и взема решения по всички въпроси от общ интерес за спорта; определя бюджета за следващата година;
 3. Избира членовете на Изпълнителния Съвет и Постоянните Комитети;
 4. Удостоява с титлата Почетен Президент и Поченти Членове.

 

5.3 Организация на Конгреса:

 1. Националните Федереции-членки ще се представляват от един (1) делегат, при условие, че има мъжко и женско представителство на Конгреса;
 2. Само представители на изрядни федерации имат право на присъствие на Конгреса. Тези представители трябва да са от същата националност като на страната или територията, която представляват, или да са пребивавали в страната най-малко 183 дни от предходните 365 дни.
 3. Членове на Съвета;
 4. Членове на Постоянните Комисии и Комитети;
 5. Регионални представители ;
 6. Почетни членове;
 7. Представители на спортистите
 8. Конгресът се организира ежегодно или два пъти годишно, основно във връзка с провеждането на Европейските Шампионати.
 9. Поканата за участие на Конгреса ще включва дневния ред. Тя ще се изпраща по електронен път и/или по поща поне 60 дни преди Конгреса до:

(i) Националните Федерации – членки (NFs);

(ii) Съвета;

(iii) Почетните членове;

(iv) Членовете на Постоянните Комисии и Комитети  ;

(v) Националните Федерации със статут на временно членство.

 

5.4 Примерен Дневен ред на Конгреса:

 1. Проверка по Поименен списък на Националните федерации NFs;
 2. Прием на нови членове – Национални Федерации NFs;
 3. Определяне на преброители (при необходимост);
 4. Определяне на секретари (при необходимост);
 5. Протокол от предходния Конгрес;
 6. Отчет на Одиторския Комитет (след сформирането му);
 7. Приемане на Финансовия Отчет и на Годишния Бюджет;
 8. Отчет на Президента;
 9. Отчет за Европейските Първенства;
 10. Резолюции на Изпълнителния Съвет;
 11. Отчети на Постоянните Комитети;
 12. Резолюции на Националните федерации-членки,
 13. Избори;
 14. Обжалвания;
 15. Избор на Поченти Членове;
 16. Разглеждане на работата до момента;
 17. Разглеждане на бъдещата работа;
 18. Оттегляния.

При липса на съгласие от страна на Президента на Конгреса, дневния ред не може да се разширява във връзка с други въпроси без съгласието на поне две трети (2/3) от присъстващите Национални Федерации-членки.

Кворумът се състои от една трета (1/3) от присъстващите Национални Федерации-членки.

 

5.5 Съветът на Директорите:

Състои се от основни членове ( Президент, четири Вице Президента, Генерален Секретар и Касиер). Останалите членове на Съвета се избират от всяка една призната Национална или Регионална Организация.

 1. Делигира право на Президента да ръководи текущия бизнес;
 2. Изпълнява решенията на Конгреса;
 3. разрешава рутинни задачи;
 4. разрешава въпроси, отнесени към него от Конгреса;
 5. предава решенията на Конгреса;
 6. контролира и дава насоки на постоянните комитети;
 7. информира Конгреса за своето мнение относно взетите решения;
 8. контролира стриктното прилагане на Устава;
 9. налага на постоянните комитети предаването на решенията в тяхната експертна сфера;
 10. Внася поправки в Оперативния правилник след консултации с Техническия Комитет, Медицинския Комитет и Спортната Комисия, според случая, за осигуряване провеждането на честни и безопасни събития за състезателите.
 11. Поддържа връзка поне два пъти годишно, единия от които във връзка с провеждането на Европейския Шампионат преди Конгреса.
 12. Кворумът се състои от поне трима (3) членове на Борда.

 

5.6 Избор на длъжностни лица: Изборът на длъжностни лица ще става на Конгреса с мандат от 4 години.

Всяка Национална Федерация-член има право да оттегли подкрепата си за даден висш служител на EDBF, член на тяхната Национална Федерация, когато обстоятелствата го налагат.

Всяка Национална Федерация-член има право да включи в своя Устав арбитражна процедура, която включва право на обжалване на подобни решения. Всеки висш служител, отстранен от служба от неговата Национална Федерация, има право на обжалване пред Съвета на EDBF,  а впоследствие пред Конгреса на EDBF и на последна инстанция пред Арбитражния Спортен Съд (CAS).

i). Съветът (Изпълнителното Бюро на Президента и Вице Президентите)

 1. Основни длъжностни лица (Генерален секретар и Касиер).
 2. Петте (5) Изпълнителни Членове се избират и утвърждават от Конгреса.
 3. В Изпълнителният Съвет се избира не повече от един (1) представител от една държава.
 4. Всички кандидати за Съвета следва да подготвят за EDFB личните си документи, заедно с мотивационно писмо, в което да определят целите, които си поставят. EDBF има ангажимента да придвижи тези документи до всички Национални Федерации-членки преди Конгреса.
 5. След сформирането на Постоянните Комитети, техните членове следва да бъдат прогласувани на Конгреса за срок от (1) година.
 6. Всички членове на Постоянните Комисии и Комитети имат право да участват на Конгреса с право на глас, но без право на гласуване.
 7. Отговорност на членовете на всяка от постоянните Комисии или Комитети е да подкрепя усилията на EDBF за развиване на спорта Народна топка и свързаните с нея спортове в рамките на определените им отговорности от Съвета.

 

ГЛАВА 6 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

6.1 Президентът:

 1. управлява EDBF, свиква събрания на Конгреса, на Борда на директорите, на Съвета, и председателства тези събрания;
 2. е говорител на EDBF и я представлява при всички подходящи случаи;
 3. съблюдава стриктното изпълнение на решенията на Конгреса и на членовете на Изпълнителния Съвет;
 4. контролира дейността на членовете на Изпълнителния Съвет;
 5. е служебен член-участник във всички комитети;
 6. е представител на EDBF пред Световната Федерация по Народна Топка.

 

6.2 Вице Президентът:

 1. подпомага Президента в неговите задължения. Президентът може да посочи един от Вице Президентите за заместник Президент в случай, че е възпрепятстван да изпълнява задълженията си; същият представлява Президента и поема неговите задължения когато Президента отсъства или когато е помолен за това от Президента.
 2. изпълнява специални ангажименти възложени му от Президента.
 3. изпълнява други роли възложени му от Съвета. Това включва роля на Генерален Секретар и Касиер до момента, в който стане необходимо тези роли да се отделят от тези на Вице Президента.

 

6.3 Генералният Секретар (тази роля може да бъде изпълнявана от служебен Вице Президент до момента, в който следва да бъде изпълнявана от отделен човек):

 1. организира и отговаря за работата на офиса на EDBF;
 2. отговаря за кореспонденцията;
 3. подготвя срещите на Конгреса на EDBF и на Борда на директорите;
 4. води портоколите от срещите на Конгреса, на Борда на директорите и на Съвета и ги съхранява отговорно;
 5. има право да присъства на всички съвещания на журита и комитети, без право да гласува;
 6. събира членския внос и други облагания, които надлежно предава на Касиера;
 7. води пълен списък на членовете.

 

6.4 Касиерът (тази роля може да бъде изпълнявана от служебен Вице Президент до момента, в който следва да бъде изпълнявана от отделен човек):

 1. отговаря за развитието на финансите на EDBF;
 2. инвестира фондове на EDBF, след консултация с финансови експерти и след като е информирал Президента;
 3. събира вземанията и извършва плащания от името на EDBF;
 4. предава отчет на Конгреса по финансовите въпроси на EDBF;
 5. поддържа отделни сметки за разходите на Борда на директорите и на Постоянната комисия;
 6. подписва, заедно с Президента, маркетинговите споразумения и споразуменията за спонсорство;
 7. има право да присъства на всички съвещания на постоянните комитети и комисии без право да гласува;
 8. подготвя годишния бюджет с приключване на финансовата година към 31 декември.

 

6.5 Съветът:

 1. изпълнява задачи и инструкции дадени му от Президента;
 2. назначава временни заместници за Борда на директорите и постоянните Комитети до следващия Конгрес, който ще избере нови такива за вакантните позиции. (по възможност се назначава човека, получил най-много гласове на предишни избори на Конгреса);
 3. преглежда всички предложения, постъпили от Националните Федерации-членки, Комитетите или Комисиите, които следва да бъдат обсъдени на Конгреса, като предава подходящите предложения на Конгреса, заедно с други предложения, които прецени, че е необходимо да бъдат обсъдени;
 4. уговаря необходимите срещи, включително Техническите Делегати за Олимпийските Игри, Световните и Европейските Шампионати.
 5. назначава официалните представители на EDBF на Регионалните Игри. Тези представители съблюдават прилагането на законите на EDBF;
 6. провежда програма за развитие в полза на Националните Федерации-членки, които имат нужда от подкрепа при обучението на треньори, служители и др.
 7. Директорите са неофициални членове на Изпълнителното тяло на техните Национални Федерации. Те също така могат да вземат участие в Общото събрание, Конгреса и Годишното Общо събрание на техните Национални Федерации;
 8. Тълкува законодателната уредба на EDBF, а всички незасегнати в нея въпроси ще бъдат разрешавани от Съвета.

 

ГЛАВА 7 КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА И НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА EDBF:

 

7.1 Клетвена декларация:

Въвеждането в длъжност на всички служители се осъществява от служител, или посочен от Президента представител. Клетвената декларация е както следва:

“ Тържествено обещавам, че честно ще развивам програмите и политиките на  EDBF. Вярно ще изпълнявам задължениета си като служител. Ще подкрепям Нормативите и Устава като ги прилагам според най-добрите ми способности. При изтичане на мандата ми ще предам на приемника си всички документи, пари и друга собственост на EDBF, която съм притежавал.“

 

ГЛАВА 8 РЕШЕНИЯ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ

 

8.1 Искания за решения по спорни въпроси до Конгреса трябва да бъдат получени в управлението на EDBF най-малко 60 дни преди Конгреса.

 

8.2 Исканията трябва да бъдат предадени в писмен вид и да бъдат подписани от Президента/Председателя на засегнатата Национална Федерация.

 

8.3 Промени в нормативната уредба и Устава се решават от Конгреса.

 

8.4 Искания, свързани с промени на Устава, трябва да бъдат придружени с аргументи.

 

8.5 Получените в управлението на EDBF искания трябва да бъдат изпратени от Секретариата на EDBF до всички Национални Федерации-членки и до членовете на Постоянните Комисии и Комитети най-малко  45 дни преди Конгреса.

 

8.6 Невключените в дневния ред искания могат да се представят само със съгласието на 2/3 от присъстващите Национални Федерации, като се поставят на гласуване.

 

8.7 Искания за поправки в Състезателния Правилник изискват просто мнозинство  (50% + 1) от гласовете на Конгреса.

 

8.8 Съветът отговаря за докладването на съдбата на всички взети на Конгреса решения.

 

ГЛАВА 9 ГЛАСУВАНЕ

 

9.1 Право на гласуване:

 1. Конгрес: всяка Национална федерация-член и Регионална Организация = един (1) глас, Спортен Комитет = един (1) глас;
 2. Съвещания на Изпълнителния Съвет: всеки изпълнителен член = един (1) глас;
 3. Съвещания на Генералния Съвет: Генерален Секретар, Касиер и всеки член на съвета = един (1) глас;
 4. Съвещания на Постоянните Комитети и Комисии: всеки член = един (1) глас.

 

9.2 Право на глас / Без право на гласуване: Определените да присъстват на Конгреса без право на гласуване могат да изразят своето мнение по всички въпроси от Дневния ред, ако са признати от Президента: т.е. Национални Федерации, които са временни членове, Почетни Членове, членове на Борда на директорите, Членове на Съвета, Членове на Комисии.

 

9.3 Процедури по гласуването:

 1. Мнозинство от две трети (2/3) от постоянните Национални Федерации-членки и Регионални Организации, може да взема решения за:
 2. промени в Нормативната уредба и Устава;
 3. санкции срещу Национални Федерации-членки, Регионални Организации, спортисти или служители;
 4. избор на почетни членове;
 5. промени в дневния ред.
 6. За определяне на необходимото мнозинство няма да се вземат под внимание въздържал се, празни или повредени бюлетини.
 7. Разпускане на EDBF изисква три четвърти (75%) мнозинство в полза на такова решение на две (2) поредни заседания на Конгреса. Всички средства, оставащи в организацията след последното осчетоводяване ще бъдат преведени на Солидарния Фонд на Международния Олимпийски Комитет.
 8. За всички останали решения се изисква просто мнозинство.
 9. В случай на равен брой гласове, Президентът на EDBF (или Вице Президентът в отсъствието на Президента, или Председателя) има право на решителен глас на Конгреса.
 10. В случай на равен брой гласове в някой от Комитетите предложението отпада.
 11. Гласуването се провежда от Конгреса чрез;

(i) явно гласуване, или

(ii) карта за гласуване, или

(iii) тайна бюлетина (ако просто мнозинство от Национални Федерации-членки сметне за необходимо).

 1. Гласуване по поща / факс / имейл може да се организира при необходимост между Съвета и Постоянните Комитети и Комисии.
 2. Избор на служители ще се осъществява чрез тайна бюлетина.

 

9.4 Не се допуска гласуване чрез пълномощници на съвещанията на Конгреса на EDBF, Комитетитe, Комисиите или Съвета.

 

ГЛАВА 10 ИЗБОРИ

 

10.1 Президентът и всички Вице Президенти се избират за срок от 4 години, стартиращ 30 дни след датата на избора. Всички останали служители  и членове на постоянни комитети се избират за срок от две години. Членовете на Одиторския комитет се избират за срок от една (1) година и те влизат в длъжност незабавно.

 

10.2 Изборите се провеждат на Конгреса, който се свиква на Европейското Първенство.

 

10.3 Един човек може да заема само една длъжност в EDBF.

 

10.4 Реда на изборите е следния:

 1. Президент
 2. Вице Президенти
 3. Генерален Секретар
 4. Касиер
 5. Членове на Техническия, Медицинския, Женския, Конституционния, Акредитивния и Одиторския Комитети, (забележка: Одитерския Комитет се избира само за една (1) година.), Спортния Комитет (забележка: Спортния Комитет се избира за срок от две (2) години на специално заседание по възрастови категории по време на Европейския Шампионат.
 6. Почетен Президент и Почетни Членове

 

10.5 Всички кандидати за изборни постови са длъжни:

 1. да имат официален статут на граждани или пребиваващи от техните Ноционални Федерации – членки на EDBF;
 2. да бъдат най-малко на 18 години и да имат законово право да подписват договори
 3. да представят личните си документи и мотивационно писмо, описващо целите, които искат да постигнат за EDBF. Личните им документи трябва да се изпратят до всички Национални Федерации-членки преди Конгреса.
 4. за всички Постоянни Комитети:

(i) да са член на Национална Федерация, която е постоянен член на EDBF;

(ii) да имат право да се явят на избори на Конгреса.

 1. за позиция като висш служител:

(i) трябва да предадат личните си документи и мотивационното си писмо за целите, които искат да постигнат за  EDBF. Личните им документи трябва да се изпратят на всички Национални Федерации-членки преди Конгреса

 1. Кандидатите за служители трябва да са граждани на държавата, която ги номинира или да са пребивавали в нея не по-малко от 183 дни от предходните 365 дни.

 

10.6 При ниобходимост, избори за попълване а свободни места ще се провеждат:

 1. на следващия Конгрес;
 2. на Извънредно заседание на Конгреса, което се свиква в случай, че трябва да се взема решение по много важни и спешни проблеми, ако поне 66% от постоянните Националните Федерации-членки изискат свикването на такова съвещание.

 

10.7 Процедурата за избор на служители е:

 1. за да бъде избран се изискват повече от 50% от подадените гласове;
 2. ако никой от кандидатите не получи повече от 50% от гласовете, кандидатът с най-нисък вот отпада.
 3. ще се организират последващи балотажи до постигане на краен избор
 4. при равностойно гласуване, , човекът провеждащ изборите има право на решителен глас, но само в случай, че той самият не е кандидат.

 

10.8 Всички други парламентарни въпроси, неразрешени в Устава, ще се решават съгласно последната редакция на Процедурния Правилник.

 

 

ГЛАВА 11 ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

 

11.1 Медали: EDBF е регистрирала различни медали за своите Международни Шампионати.

 

11.2 EDBF е регистрирала Почетен Медал.

 1. Този медал може да бъде връчен на лице, което е заслужило такова отличие. Конгресът има право да връчва почетни медали на лица, предложени от Съвета.
 2. Наградата може да бъде предложена и от Национална Федерация-член. В този случай предложението трябва да бъде придружено от доклад за заслуги. Почетният медал може да бъде връчен на лице със значителен принос за международното развитие на спорта Народна топка и свързаните спортове на EDBF.
 3. Почетния медал се връчва по време на Конгреса.

 

11.3 Почетно членство може да бъде дадено на човек за важна служба на EDBF.

 1. Почетното членство се решава от Конгреса, като препоръките се дават от Съвета.
 2. Конгреса може да връчи титлата Почетен Президент на Президент на EDBF, оттеглящ се в пенсия.
 3. Почетните Президенти и Почетните Членове ще бъдат канени на Конгреса.

 

ГЛАВА 12 ОФИЦИАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ  НА EDBF

 

12.1 Официални Състезания: Състезанията, организирани от EDBF са Европейски Шампионати, Олимпийски игри, Федеративни игри, Регионални Шампионати и Квалификации. Тези събития ще бъдат контролирани от Техническите Делегати на EDBF.

 

12.2 Всички Национални Федерации-членки ще бъдат поканени да участват в състезанията на EDBF.

 

12.3 Законите и разпоредбите на EDBF ще важат за следните международни мероприятия:

 1. Олимпийски Игри и Олимпийски квалификации;
 2. Федеративни игри и квалификации;
 3. Световно Първенство по Народна Топка и квалификации;
 4. Европейски Шампионати;
 5. Шампионат на страните от Обединеното Кралство;
 6. Регионални Шампионати на EDBF;
 7. Европейски Университетски Шампионати;
 8. Регионални Европейски състезания;
 9. Всякакви други състезания, организирани между Националните Федерации-членки на EDBF.

 

ГЛАВА 13 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ФЕДЕРАЦИИ / РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

 

Всички спорове, противоречия и искове, възникващи в следствие на, или във връзка с настоящия Устав, или всички допълнителни поправки на, или свързани с Устава, включително, но неограничени до неговото съставяне, валидност и обвързваща сила, тълкуване, действие, нарушаване или прекратяване, както и всякакви извъндоговорни претенции ще бъдат предавани за разрешаване в съответствие със законите на Арбитражния Спортен Съд  (CAS). Езикът, който ще се използва от Арбитражния Спортен Съд  (CAS) е английски език.

При непостигане на разрешаване на спорен въпрос в рамките на 90 дни от стартиране на процедурата, или, ако преди посочения краен срок някоя от страните не успее да участва в разрешаването му, спорът, при подаване на искане за арбитраж от коя да е от страните, ще бъде отнесен към, и окончателно разрешен от Арбитражния Спортен Съд  (CAS) в съответствие с Кодекса за спортен арбитраж. Ако обстоятелствата го изискват, медиаторът може по собствено решение, или при постъпило искане от някоя от страните, да изиска удължаване на срока от Президента на Арбитражния Спортен Съд  (CAS).

 

13.1 Нацианална Федерация /Регионална Организация – член на EDBF, която e в нарушение на разпоредбите или Устава на EDBF и/или нейните политики, може бъдe  санкционирана според степента на нарушението. Тя може да изгуби всички права за срока на отстраняването, т.е правото да представя претенции, да участва на съвещания и да регистрира състезатели за състезанията на EDBF, както и в състезания, организирани от  Нацианални Федерации /Регионални Организации – членки, освен ако не бъде взето друго решение от Борда на директорите.

 

13.2 Нацианална Федерация /Регионална Организация – член на EDBF  в нарушение на Устава и/или политиките, която продължава да ги нарушава, въпреки предупрежденията или предишно отстраняване, може да бъде изключена от EDBF.

 

13.3 Спорове между EDBF и един, или няколко от нейните членове, които не са разрешени с решение на EDBF, могат да бъдат предадени за арбитраж от която и да е от страните до Арбитражния Спортен Съд  (CAS) (Лозана), Швейцария, с изключение на всеки друг вътрешен съд. Решенията на този съд не подлежат на обжалване или връщане в обикновен съд и са имат задължителен характер за всички засегнати страни.

 

13.4 Изпълнителния Съвет има следните правомощия:

 1. Да отстранява Нацианални Федерации или Регионални Организации, или да променя членството им на временен статут до следващото заседание на Конгреса;
 2. Да отстранява Нацианални Федерации или Регионални Организации от международни събития до следващото заседание на Конгреса;
 3. Да предупреждава или порицава Нацианални Федерации или Регионални Организации;
 4. Да възстановява отнети права на Нацианални Федерации или Регионални Организации.

 

13.5 Преди Изпълнителния Съвет да приложи правото си да отстранява, Нацианалните Федерации или Регионални Организации трябва да бъдат писмено уведомени за нарушаването на закона поне един месец преди следващото заседание на Съвета, на което ще им бъде дадена възможност за изслушване.

 

13.6 Конгресът има следните правомощия:

 1. Да отстранява Нацианална Федерация или Регионална Организация от членство за определен период от време, или до промяна в обстоятелствата;
 2. Да отстранява Нацианална Федерация или Регионална Организация от едно, или повече международни събития, за определен период от време, или до промяна в обстоятелствата;
 3. Да предупреждава или порицава Нацианални Федерации или Регионални Организации;
 4. Да възстановява отнети права на Нацианални Федерации или Регионални Организации.

 

13.7 Неразрешени спорове между Национални Федерации и Изпълнителния Съвет или Конгреса, ще бъдат предавани на Арбитражния Спортен Съд  (CAS) за окончателно и задължително постановление, с изключение на всеки друг вътрешен трибунал.

 

13.8 Всяка Национална Федерация/ Регионална Организация е длъжна да включи в собствения си Устав условие, че всички спорни въпроси между нея и състезател и EDBF ще бъдат предавани за окончателен арбитраж на Арбитражния Спортен Съд  (CAS). В случай на спор между Национална Федерация/ Регионална Организация и състезател, спорът ще бъде отнесен до арбитражна комисия, съставена от Националната Федерация или Регионална Организация. В случай на спор между състезател и EDBF, спорът ще бъде отнесен директно до Арбитражния Спортен Съд  (CAS).

 

13.9 Всички правни въпроси, засягащи договорите на EDBF с други страни ще бъдат отнасяни до Арбитражния Спортен Съд  (CAS). Всички подписани от EDBF договори следва да съдържат по смисъл тази разпоредба.

ГЛАВА 14 ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 

14.1 Официалният език Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) е англиски език.

 

14.2 Други езици се приемат при положение,  че заинтересованото лице осигури преводач за сметка на собствената му Националната Федерация.

 

14.3 Работният език на конгреса на EDBF е английски език.

 

 

ГЛАВА 15 ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

15.1 Списък на Почетните Членове и дата на потвърждение:

 

EUROPEAN DODGEBALL FEDERATION

EUROPEAN DODGEBALL FEDERATION

С УВАЖЕНИЕ:

Belfast Euro Dodgeball Championships 2015

Belfast Euro Dodgeball Championships 2015

Ник Пинок – Президент на Европейската Федерация по Народна Топка

 

 

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

    WWW.www.narodnatopka.com

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®