Устав „Народна Топка България ®“

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел в обществена полза

„ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ”

 

РАЗДЕЛ

І. СТАТУТ

чл. 1. (1) /изм. на 14.06.2017г./ „Федерация народна топка България” е независимо доброволно сдружение с идеална цел на спортни клубове, които осъществяват дейности за развитието на играта на народна топка по правилата на Европейската федерация по народна топка в Република България и които признават този Устав.

(2) „Федерация народна топка България”е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност в областта на физическата култура и спорта. Федерацията има собствен печат, Булстат номер и евентуално самостоятелна банкова сметка.

(3) За удобство, пълното наименование на „Федерация народна топка България”  ще се изписва съкратено с инициалите ФНТБ, а по-нататък в този Устав, тя ще се нарича Федерацията.

(4) Името на Федерацията се изписва на английски език като: DODGEBALL FEDERATION BULGARIA и съкратено с инициалите DBFB.

(5) „Федерация народна топка България” ще спазва изискванията и нормативите при провеждане на дейността си, определени от Европейската федерация по народна топка и Световната Федерация по народна топка.

РАЗДЕЛ

ІІ СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл. 2. Федерацията е със седалище гр. София и адрес на управление гр.София, ул.”Врабча” № 14, ет.1, ап.1.

РАЗДЕЛ ІІІ

ЦЕЛ И СРЕДСТВА

чл. 3. Федерацията има за свои цели:

 • Подпомагане на целите, идеалите и принципите на Олимпийското движение и осигуряване включването на спорта Народна топка в програмата на Олимпийските игри;
 • Промотиране и развиване на спорта Народна топка в България, Европа и всички останали страни;
 • Подкрепа на целите, идеалите и принципите на Департаментите по Образование, Култура, Многоезичност и Младежта на Европейския съюз;
 • Гарантиране, че всички състезания между националните клубове, включително Регионални и Групови шампионати или игри ще се провеждат съгласно законите и разпоредбите на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF);
 • Подготовката и овладяването на играта на народна топка от деца и възрастни.
 • Разпространение на играта на народна топка, като средство за физическото и духовното развитие на нацията ни и като средство за развитието на масовата физкултура.
 • Опознаване на световните достижения, спортната подготовка, състезания, правила и норми за развитието на играта на народна топка.
 • Създаване на контакти с взаимно подпомагащи се сдружения и организации
 • Организиране на състезания, конкурси, информационна и справочна дейност за популяризирането на правилата и нормативите на играта на народна топка.
 • Организиране на разменени гостувания на спортни дейци, технически и други специалисти в областта на играта на народна топка, на международни прояви, получаване на хуманитарна помощ и други помощи от спортни дейци за изключителни постижения, популяризиране на играта на народна топка чрез състезания, шоу-спектакли и други.
 • Оказване на методическа помощ при изграждане на спортни бази и съоръжения от отделните клубове.
 • Координация с други държавни институции имащи отношение към спецификата на играта на народна топка, както и взаимодействие със съответното министерство.
 • Развиване на приятелско и подкрепящо сътрудничество между всички организации, техните ръководители и състезатели, вземащи участие в спорта, допринасяйки по този начин за създаването на по-мирен свят.
 • Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) не допуска дискриминиране на държава или човек поради расова, религиозна, полова или политическа причина.
 • Народната топка се състои от мачове и игри, провеждани на открито и закрито, на плажове, трева и твърда повърхност.

РАЗДЕЛ ІV

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 5. (1) Федерацията има за предмет на дейност да координира развитието, практикуването и администрирането на играта на народна топка на национално ниво, както и да представлява българската играта на народна топка и клубове по народна топка, нейни членове пред държавата и международните спортни организации.

(2) Дейността по горната алинея, Федерацията ще извършва при спазване на делегираните й от закона и подзаконовите нормативни актове в областта на спорта правомощия.

чл. 6. (1) Федерацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност по предходния член на основание чл. 3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, а именно: организиране на курсове семинари и други форми на обучение за практическото и теоретично овладяване на играта на народна топка, издателска и рекламна дейност за популяризиране на играта на народна топка; мениджърска дейност, агентство и представителство (без процесуално) на клубове и състезатели по народна топка, консултантски услуги, отдаване за възмездно ползване на спортни стоки и артикули за практикуване на играта на народна топка, както и други дейности не забранени от закона, които не противоречат на целите и основния предмет на дейност на Федерацията.

(2) Средствата от дейностите по предходната алинея се използват единствено за постигането на посочените в този Устав цели, а извършването им става по реда и условията, определени със законите, регламентиращи извършването на стопанските дейности.

(3) Федерацията не разпределя печалба.

РАЗДЕЛ V

ИМУЩЕСТВО

чл. 7. (1) Федерацията образува своето имущество и се издържа от:

 1. Членски внос.
 2. Целеви вноски и субсидии от държавата – съобразно изискванията на действащото българско законодателство.
 3. Отчисления от Българския спортен тотализатор – съобразно изискванията на българското законодателство.
 4. Дарения и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица.
 5. Приходи от дейности, обслужващи идеалната цел на Федерацията, в това число и тези от дейностите по чл.6 от Устава.

(2) Размерът на членския внос на членовете на Федерацията, както и неговото актуализиране се определя от Общото събрание на Федерацията.

(3) Членският внос се внася ежегодно до края на първия месец от текущата година, което се отразява в книгата за членския внос от упълномощено лице от УС на Федерацията, придружено от номера на банковия превод към Федерацията.

чл. 8. (1) Имуществото на Федерацията се състои от: право на собственост върху движими и недвижими вещи; ограничени вещни права; телевизионни права, пари; вземания; ценни книги; участие в създадени по изискванията от закона дружества в страната и чужбина; право на собственост върху произведенията в областта на спорта, физкултурата и други. Имуществото се вписва в специален регистър на Федерацията и се води на отчет, съгласно изискванията на закона за съответния вид имущество.

(2) При прекратяване дейността на Федерацията и след удовлетворяване на нейните кредитори, останалото имущество се предоставя по решение на съда на Общината по седалището на Федерацията, която го ползва съгласно изискванията на закона.

чл. 9. Федерацията се разпорежда с имуществото си по решение на Управителния съвет с изключение на случаите, в които по силата на закона това следва да се извърши с решение на Общото събрание.

чл. 10. Разходите, свързани с дейността и управлението на Федерацията се покриват от нейните приходи.

чл. 11. Финансовата година съответства на календарната.

РАЗДЕЛ VІ

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

чл. 12. (1) Членството във Федерацията е доброволно

(2) Условията за членство се определят от вътрешния правилник на Федерацията.

(3) Настъпилите промени след приемане на нови членове и прекратяване на членство се отразяват от УС в специална книга на членския състав на Федерацията.

чл. 13. Членовете на Федерацията запазват юридическа и икономическа самостоятелност.

чл. 14.. /изм. на 14.06.2017г./ Във Федерацията членуват спортни клубове по народна топка от страната, които приемат Устава и плащат установения за тях членски внос.

чл. 15. (1) Нови членове се приемат от УС.

(2) Към молбата се прилагат документи, посочени в Наредба за лицензиране на клубовете, приета от УС.

(3) Картотекирането на състезателите се урежда от Наредбата за картотекиране и трансфер на състезателите.

чл. 16. В случай на отказ от приемане, кандидатът може за обжалва отказа пред Общото събрание на Федерацията, като Управителния съвет е длъжен да включи жалбата за разглеждане в дневния ред на следващото заседание на Общото Събрание.

чл. 17. Всеки член на Федерацията има право:

 1. Да ползва финансовата и морална подкрепа и професионалната защита на Федерацията и да бъде информиран за нейната дейност.
 2. Да участва в управлението на Федерацията.
 3. Да постави за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси от дейността на Федерацията.
 4. Да участва в инициативите и мероприятията на Федерацията.
 5. Да се ползва от резултатите от цялостната дейност на Федерацията.

чл. 18. Всеки член на Федерацията е длъжен:

 1. Да се изпълнява Устава на Федерацията и разпорежданията на вътрешния правилник и другите поднормативни актове.
 2. Да изпълнява в срок задачите, възложени от УС на Федерацията, а в случай на невъзможност за изпълнение, своевременно да уведоми ръководството и.
 3. Да защитава името на Федерацията с постиженията си в спорта и другите дейности.
 4. Да предоставя на Федерацията информация, необходима за изпълнение на нейните цели и задачи, както и на взетите решения.
 5. Да плаща членски внос ежегодно в размер, определен за всички членове от УС на Федерацията.

чл. 19. (1) Членството във Федерацията се прекратява:

 1. По искане на всеки член въз основа на писмено заявление, отправено до Управителния съвет на Федерацията.
 2. С изключване.
 3. При прекратяване на Федерацията.
 4. При прекратяване на юридическите лица. В този случай те са длъжни да изпълнят своите имуществени задължения към Федерацията.
 5. При отпадане съгласно чл. 21 от настоящия Устав.

(2) При прекратяване на членството, никой член не може да иска връщане на платените като членски внос суми, както и част от имуществото на Федерацията.

чл. 20. (1) Изключването става с решение на Управителния Съвет на Федерацията за действия и при поведение на изключвания, които правят по- нататъшното му членство във Федерацията несъвместимо, както и при нарушаване на разпоредбите на чл. 18. от този Устав.

(2) Решението за изключване се взима с мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет на Федерацията по реда, предвиден в този Устав и може да бъде обжалвано от изключвания пред Общото Събрание на Федерацията. В този случай Управителния съвет е длъжен да включи в дневния ред на Общото Събрание постъпилите срещу неговото решение жалби.

чл. 21.(1) Отпадане от членство във Федерацията става автоматично при неплащане на установения членски внос за срок по-дълъг от три месеца, считано от деня на изтичане на срока по чл. 7, ал. (3) от Устава, както и в случаите на три последователни неучастия в заседания на Общото събрание без уважителна причина и след надлежно уведомяване на заседанието по реда, предвиден в Устава и закона.

(2) Забава на плащането на членския внос и случаите на неучастие в работата на Общото събрание по предходната алинея се установяват от Управителния съвет с проверки в книгата за членски внос и протоколната книга за заседанията на Общото събрание, а фактът на отпадане съгласно чл. 21. се отразява в протокола от заседанието на Управителния съвет, за което последният уведомява Общото събрание на неговото следващо заседание.

РАЗДЕЛ VII

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

чл. 22. Органи на управление на Федерацията са:

 1. Общо събрание.
 2. Управителен съвет.

чл. 23. (1) Общото събрание е колективен върховен орган на Федерацията и в него участват всички членове на Федерацията.

(2) Всеки член има право на 1 (един) глас.

(3) Общото събрание на Федерацията се свиква най-малко веднъж на една година от Управителния съвет или по искане на 1/3 от неговите членове. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общо събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) Свикването на Общото събрание и оповестяването на неговия дневен ред стават с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията и се публикува на официалната интернет страница на Федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

(5) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на Федерацията. Ако в определения час не се явят необходимият брой членове за взимане на решение по дневния ред, то се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

чл. 24. (1) Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 1/2+1 от присъстващите, освен решенията за изменение на Устава и за преобразуване и прекратяване на Федерацията, за които се изисква вземането на решение да става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени не могат да се вземат решения.

(2) При възникнала необходимост от разглеждане на въпроси невписани в дневния ред, Общото събрание може с мнозинство от 2/3 да ги добави за обсъждане и вземане на решение.

чл. 25. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на Федерацията.
 2. Избира за срок от 7 (седем) години членовете на Управителния съвет и ги освобождава предсрочно при уважителни причини, при неспазване и неизпълнение на задълженията им, както и при действия, нарушаващи закона.
 3. Избира за срок от 8 (осем) години Председател на Управителния съвет
 4. Приема и изключва членове на Федерацията, по предложение на УС.
 5. Взема решения за създаване на други вътрешни органи на Федерацията.
 6. Приема основните насоки и целеви програми за дейността на Федерацията.
 7. Приема отчетите на Управителния съвет и другите органи на Федерацията за дейността им, както и ги освобождава от отговорност за дейността им през отчетния период.
 8. Приема бюджета на Федерацията.
 9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията.
 10. Отменя решенията на другите органи на Федерацията, които противоречат на закона, настоящия Устав и другите вътрешни актове, регламентиращи нейната дейност.
 11. Общото събрание може да предоставя и други правомощия на Управителния съвет с изключение на правомощията по чл. 25, ал. (2) от ЗЮЛНЦ.

Чл. 26. (1) Управителният съвет е колективен управителен орган на Федерацията. УС на ФНТБ се състои от 3 /три/ – физически лица, избрани измежду членовете на клубовете – членове на ФНТБ, като в този състав влизат Председателят на ФНТБ. Управителният съвет работи на обществени начала, с изключение на случите по чл. 27, т .8 от Устава.

(2) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на всяко тримесечие. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание при искане на 1/3 от членове и ако не стори това в едноседмичен срок от искането, заседанието може да бъде свикано от всеки един заинтересован член на съвета.

(3) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината му членове. В заседанията на Управителния съвет може да бъдат канени ръководителите на другите органи на Федерацията, които участват в работата му без право на глас.

(4) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 20, ал. (2) от Устава се взимат с мнозинство от 2/3 от членовете, а тези по чл. 27. т.5, т. 10 и т. 14 се вземат с пълно единодушие. Решенията на УС могат да се вземат и по реда на чл. 32, ал. (3) и ал. (5) от ЗЮЛНЦ.

(5) На основание чл.30, ал.3 от ЗЮЛНЦ по решение на ОС, функциите на Управителния Съвет и на Председателя на УС могат да се възложат на едно лице – Управител. В този случай не се избира Председател на УС, а Управителя е и Председател на Федерацията.

чл.27. (1) Правомощията на Управителния съвет са:

 1. Организира и следи за изпълнение на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание.
 3. Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тази в обществена полза и отговаря за това.
 4. Представлява Федерацията пред трети лица.
 5. Изготвя и предлага на Общото събрание за приемане бюджета на Федерацията.
 6. Определя щатната структура на Федерацията и определя размера на трудовото възнаграждение на служителите.
 7. Взема решения за участие на Федерацията в други организации.
 8. Взима решения за разпореждане с имуществото на Федерацията и ги внася за приемане от Общото събрание.
 9. Подготвя отчета за дейността на Федерацията и го внася за приемане от Общото събрание.
 10. Учредява награди и символи на Федерацията.
 11. Сключва договори и поема ангажименти от името и за сметка на Федерацията, за което изрично упълномощава член на УС.
 12. В случай на ликвидация на Федерацията, определя лицето, което ще извърши ликвидацията.
 13. Взема решение за създаване на други вътрешни помощни органи (Треньорски съвет, Контролна комисия, Дисциплинарна комисия, Съдийски комисии и други) и определя състава им, приема правилниците за работа на същите и упражнява цялостен контрол върху тяхната дейност.
 14. Изработва Вътрешен правилник, който регулира дейността на клубовете по места и отношенията им, касаещи спортната дейност и календар на Федерацията.

РАЗДЕЛ VІІІ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл. 28. (1) Федерацията се представлява в страната и чужбина от Председателя на Управителния съвет.

(2) Когато представляващите отсъстват или са възпрепятствани, упълномощават с представителната функция друг член на Управителния съвет.

РАЗДЕЛ ІХ

СРОК

чл. 29. Федерацията се създава без срок.

РАЗДЕЛ Х

СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

чл. 30. (1) Федерацията може да има свое знаме, емблема, бланка, печат, почетен знак, диплом и значка.

(2) Официалната интернет страница на Федерацията е www.www.narodnatopka.com.

РАЗДЕЛ ХІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 31. Федерацията се прекратява:

(1) По решение на Общото събрание.

(2) По решение на компетентния съд по седалището на Федерацията, когато:

 1. Не е учредена по законния ред.
 2. Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави.
 3. Когато е обявена в несъстоятелност.

чл. 32. (1) При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от ликвидатор, определен от Управителния съвет по реда предвиден в този Устав.

(2) В случаите, предвидени от закона, ликвидаторът се определя от компетентния съд по седалището на Федерацията.

(3) Редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се определят от разпоредбите на Търговския закон и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Устав на Българска Федерацията

РАЗДЕЛ ХІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

  • 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.
  • 2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящият Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
  • 3. Настоящият Устав е приет единодушно от Общото събрание на сдружение с нестопанска цел ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ, състояло се на _______________ в гр. София

§4. Настоящият устав е променен на Извънредно общо събрание проведено на 14.06.2017г.

 

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg