Етични правила

Кодекс за поведение и етични правила на народната топка

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Въведение

Кодексът се отнася за всички, които участват в проявите на този спорт, организирани от  „Народна топка България”, на всяко ниво, включващо играчи, съдии, треньори, администратори, клубни служители и зрители. Всички тези лица имат задължението да действат в съответствие с най-високите стандарти на почтеност и да гарантират безупречна репутация на всичко, свързано с този спорт под егидата на „Народна топка България”.

Лицата, участващи в процеса на организация и сдружаване и в състезанията по народна топка, трябва да зачитат правата, достойнството и ценността на всеки човек, бил той участник в самите срещи, съдействащ на провеждането им или обикновен зрител. Работата в среда на млади хора и на хора със специални потребности налага въвеждането на гаранция, че участието им няма да нанесе вреда на тяхното благополучие и че няма да има злоупотреба пряко или косвено във връзка с тяхното участие. „Народна топка България” има задължение да създаде за организираните от нея прояви безопасна среда за всички участници, като гарантира спазването на законите и предотвратява всякакви опити за злоупотреба. Примерното поведение и спазването на висок стандарт при подготовката и провеждането на спортните срещи и съпътстващите събития е безусловно задължение на „Народна топка България”.

 

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Равенство

„Народна топка България” се противопоставя на дискриминацията под всякаква форма и ще насърчава мерки за предотвратяване на дискриминацията. Всички ръководители, служители, участници, доброволци и зрители трябва да зачитат човешките права, независимо от пол, раса, етнически произход, културна идентичност, сексуална ориентация, религиозни вярвания или политическа принадлежност.

Тези правила на поведение трябва да се спазват по всяко време, така че да може народната топка като спорт и идея за развитие да бъде полезна и приятна за всички.

Треньори

„Народна топка България” се ръководи от принципа, че треньорите имат  решаваща роля в развитието на играта на всички нива. Затова сдружението се ангажира да осигури високо ниво на почтеност, компетентност и честност в рамките на спорта  народна топка. Това правило е задължително за всички учредители и присъединени към идеята. Треньорите са основни носители на приетите стандарти и процедури. Те поемат отговорност  и пред родителите на състезателите за  тяхното обучение. Същото задължение се вменява и на другите служители, юридически или идейно обвързани с осъществяването на целите на проекта „Народна топка България”.

Човечност

Треньорът трябва да зачита правата и решения на всички човешки същества, да подхожда към тях еднакво и с разбиране, независимо от техния пол, раса, етнически произход, културна идентичност, сексуална ориентация, религиозни вярвания или политическа принадлежност.

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Връзки

Добрият треньор по  народна топка  се стреми към:

    – безопасност, благосъстояние и защита на всички лица под негово ръководство, като се гарантира, че всички изисквания за обучение и за състезания не са в ущърб на социалните, емоционални, интелектуални и физически нужди на индивида

    – да насърчава независимостта чрез възпитаване на отговорно поведение и всеотдайност в рамките на тренировъчната и състезателната дейност.

    – да не допуска чрез поведение или изказвания да се фаворизират нарушения или нередности, особено там, където физическият контакт между треньор и играч е необходим в рамките на обучението.

    – да осигурява  играчи или свързани с тях хора според техните квалификация и опит, като се зачита правото на играчите да избират дали да се съгласят или да откажат да участват в рамките на тренировъчни упражнения или игрови ситуации.

    – да се въздържа от публична критика на други треньори или съдии, като това се отнася за  критиките, изразени преди, по време и след края на играта и във всички видове медии, в лекция или на семинар.

Интегритет

Добрият треньор по народна топка:

 – се придържа към правилата, утвърдени от „Народна топка България”.

 – отстоява феърплей и спазва етичните насоки.

 – гарантира, че всички приложени подходи и практики са подходящи за съответните възраст, зрелост, опит и умения на играчите.

  – насърчава превенцията и образованието по отношение  злоупотребата с наркотици и незаконни вещества.

  – при поискване представя съответните документи, доказващи неговите квалификация и права за обучение, свързани със спорта „народна топка”.

  – декларира пред съответния орган, че няма никакви наказателни присъди.

  – признава правилника на „Народна топка България” и се регистрира като член на сдружението.

 

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Поверителност

Треньорът и „Народна топка България”  постигат съгласие за използване на лична информация, която се отнася изключително към организационната и спортната дейност на сдружението. Поверителността не  изключва възможността за разкриване на информация, която се отнася за лица, които могат да бъдат оценявани. Те  имат право да узнаят сведения за определен избор, за планирана заетост, за дисциплинарни процедури, за правни и медицински изисквания, за препоръки към родителите.

Лични стандарти

В процеса на работата си треньорът по народна топка не трябва да упражнява влияние и натиск, за да получи лично облагодетелстване под някаква форма. Чрез спазването на почтеност и честност треньорите трябва да способстват за създаване на благоприятен имидж на спорта „народна топка”.  Освен това  треньорът се отличава и чрез:

  –   добър външен вид, който е проекция на здраве, чистота и

функционална ефективност.

   –    не пуши тютюн в рамките на треньорската среда и се  въздържа  от употреба на алкохол, за да не се отрази промяната на психическото му състояние върху треньорската компетентност или на безопасността на играчите.

Компетентност

Всички треньори трябва да са подходящо квалифицирани в съответствие с изискванията на „Народна топка България”. Треньорите трябва редовно да търсят начини за повишаване на тяхното личностно и професионално развитие. Треньорите трябва да са възприемчиви към използването на системи, които включват самооценка и външно оценяване, насочени към  определяне на ефективността на тяхната работа.

Треньорите трябва да поемат отговорност при избора на играчи, на други треньори или структури. Те трябва да могат да оценява компетентността на лице, причастно към народната топка в спортен план, за да съдейства ефективно на целите на „Народна топка България”.

 

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Безопасност

 

В рамките на своите функции треньорът има отговорност за:

   –  създаване на безопасна работна среда.

   –  за безопасността на играчите, с които се работи.

   – предпазване на децата и уязвимите пълнолетни лица от вреди и злоупотреби.

   – за подготовката на играчи, за спортните им умения и за осъзнаване на  личната им отговорност по отношение на безопасността.

    – за пригодността на всички предприети дейности към опита и способността на състезателите в съответствие с утвърдените от „Народна топка България” практики.

    – за поддържане на връзка с медицинските  и спомагателни лица и организации относно диагностиката и на играчите със здравни и психологически проблеми.

    – да не осъществява нерегламентирани контакти с играчи от друг клуб с цел привличане в конкурентен клуб. Всяка връзка трябва да става по официален път с предварително изразено съгласие на родителите. Информацията, придобита по повод привличането на нов играч, е конфиденциална.

Процедура по жалбите

Всяко лице или организация, която желае да подаде жалба срещу треньор по народна топка, трябва да се обърне към „Народна топка България”, в чиято компетенция е лицензирането на треньора.

В зависимост от спецификата на казусите  се използват различни процедури, като се има предвид възрастта и състоянието на засегнатото лице.

 

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Играчи

 

Принципите на „Народна топка България” изискват равноправие на всички играчи в спорта народна топка, независимо от техния пол, раса, етнически произход, културна принадлежност, сексуална ориентация, религиозни вярвания или политическа принадлежност.

Играчите са длъжни:

 – неучастващите в играта спортисти – резерви, извадени от играта, отстранени дисциплинарно, нямат право да влизат на игрището без специално разрешение от съдията.

– да познават и спазват законите, правилата и духа на играта.

– да не развалят играта и да не бавят темпото с цел печелене на време.

 – да предпазват физически съперниците си, да избягват насилието и  твърдата игра  и да помагат на контузените противници и съотборници.

– да приемат решенията на длъжностните лица на мача без въпроси или жалба. Необходимите въпроси се поставят от капитана или треньора.

– да избягват думи и действия, които могат да опорочат спортна среща.

– да уважават длъжностните лица на мача по всяко време.

– да упражняват самоконтрол по всяко време и да не предприемат опасни и незаконни действия.

– да полагат максимални усилия и да се стремят към възможно най-добри резултати по време на, игра дори ако отборът е в позиция, която не изисква това.

– да приемат успеха и провала, победата и поражението със смирение и достойнство и без прекомерни емоционални изяви.

 – да спазват указанията на длъжностните лица  при условие, че те не са в противоречие с  духа на този кодекс.

– да се  отнасят със своите съотборници и противници, с треньори, служители на клубове и съдии с уважение и внимание по всяко време.

– да не се опитват да  подобрят индивидуалната си изява чрез употребата на забранени вещества или забранени техники.

– да не правят нарушения, да не използват сексистки или расистки език по което и да е време и по какъвто и да е повод.

– да работят с еднакво усърдие за себе си и своя екип – представянето на отбора ще бъде от полза за собственият им имидж.

 – да бъдат добри спортсмени –да  ръкопляскат на всички добри резултати, независимо дали са на собствения му отбор или на противника.

 – да не забравят, че целта на спорта е да  забавлява, да подобри физическото и психическото състояние на хората.

 – в края на спортните срещи да аплодират и да благодарят на опонентите си и на длъжностните лица на мача.

Зрителите

 на срещите по народна топка трябва да знаят, че:

 – играчите се състезават за собствено удоволствие и в по-голямата си част  те не са платени професионалисти.

 – влизането в игрището не е разрешено, освен при специално разрешение.

 – от тях се очаква добро поведение, отказ от сексистки или расистки език,  от всякакъв вид тормоз на играчи, треньори и съдии.

 – вербална злоупотреба не е приемлива в никаква форма.

 – трябва да показват  уважение към противници и съдии. Без тях няма да има игра.

 – признаването на доброто представяне и честната игра както на съперника, така и на собствения отбор е елемент на спортменството извън терена.

 – използването на насилие във всичките му форми е осъдително.

 – не се осмиват играчи, които правят грешки.

 – не се надценява значението на победата.

 

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Родителите

на деца и младежи,  спортуващи народна топка, трябва да запомнят следното:

 – да учат децата си, че в игрището и извън него всички са равноправни човешки същества  независимо от техния пол, етнически или културен произход.

 – да не принуждават детето да участва в състезания по народна топка, когато няма желание.

 – да насърчават децата си да играят по правилата и да уважават лицата, организиращи, провеждащи и контролиращи мача.

– че младите хора участват в спортното състезание за свое удоволствие, а не за тяхно /на родителите си/.

 – не трябва да се подиграват или да подвикват на детето си, за да не направи грешка или да станат причина за загуба на играта.

– да научат детето си, че усилията, честността и екипната работа са толкова важни, колкото победата, така че резултатът от всяка игра да се приема без излишно разочарование.

– да полагат всички усилия за премахване на вербално и  физическо насилие и на  расистки прояви в обхвата на състезанията по народна топка и в подготовката за тях.

 – да представят поражението като стъпка към победата, с което ще помогнат на младите хора и на уязвимите пълнолетни лица за личностното им усъвършенстване и за добро спортментство.

 – да не се поставя под въпрос публично решението на съдиите и да не се оспорва тяхната честност.

 – да признават заслугите на треньорите и администраторите, които дават своето време, енергия и ресурси, за да се осигурят развлекателни активности на децата.

– да настояват за честна и дисциплинирана игра.

– като зрители никога не трябва да влизат в игрището.

– при всяка възможност да пътуват с детето си по повод спортните срещи.

 

Ръководещите мачовете

по народна топка се подчиняват на следните изисквания:

 – да се отнасят към всички играчи еднакво и с уважение, независимо от тяхното увреждане, пол, етнически произход, културна принадлежност, сексуална ориентация, религия, възраст или политическа пристрастност.

– да бъдат последователни, обективни, безпристрастни и учтиви, когато се прилагат правилата на игра.

– да поздравят двата отбора за добрата игра, когато възникне възможност.

– да използват здравия разум, за да се гарантира, че духът на играта не е загубен.

– да насърчават двата отбора да играят в рамките на правилата и в духа на играта.

– да показват търпение и разбиране към играчи, които не са опитни.

– да се подготвят напълно за един мач, както физически, така и психически.

– да не се страхуват да вземат решения. Съдиите трябва да бъдат справедливи и категорични и трябва да устояват на всяко възможно влияние чрез протести от страна на играчи, отбори или зрители.

– да показват уважение към играчите и отборите.

– да бъдат честни и напълно безпристрастни по всяко време, независимо от отбори, играчи или от публика.

– да информират своевременно, ако не могат да изпълнят ангажимента си към даден мач по някакви причини.

– да не се поддават на гостоприемни прояви с користна цел.

– да не толерират нарушения, сексистки или расистки език от играчи и от длъжностни лица.

– да защитават играчите чрез правилата на играта.

– да показват уважение към играчите дори в случай на тяхно нарушение.

– в докладите да се излагат истински факти, а да не се оправдават решения.

– да не изразява публична критика към колеги.

 – по-опитните съдии да предават опита си на по-младите с цел възход на играта народна топка.

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Длъжностните лица от клубовете:

– трябва да третират еднакво внимателно всички, независимо от техния пол, раса, етнически произход, културна принадлежност, сексуална ориентация, религиозни убеждения или политическа ангажираност.

– да дават добър пример на поведение по всяко време.

– да не манипулират правилата, за да се добие лично или клубно предимство.

– да насърчават всички играчи и треньори да се придържат към правилата и духа на играта.

– да не използват нарушения, сексистки или расистки език.

– да използват официалната си позиция, за да се предприемат действия срещу зрители, които тормозят, злоупотребяват или прилагат нарушения, сексистки или расистки език към играчи, съдии или треньори.

– да се уверят, че правилен надзор се осъществява от подходящо квалифицирани треньори и длъжностни лица, които са в състояние да насърчават доброто спортно поведение и добрите технически умения.

– да се уверят, че всички машини и съоръжения отговарят на стандартите за безопасност.

– да уважават правата на други клубове.

– да показват уважение към длъжностните лица, треньори, играчи и други, участващи в играта.

– да не се стремят да повлияят на резултата от играта и да се въздържат  от всякакви действия, които не са строго в рамките на правилата на играта.

– да не  забравят, че радостта от спорта е заради самия спорт – наградите не са най-важното нещо.

– да имат винаги предвид интересите на народната топка, включително когато публично изразяват на мнение за играта и за всеки отделен аспект от него, включително и за други участници в играта.

– да не се поддават на всички незаконни или неспортсменски влияния, включително и на забранени вещества и техники.

– да насърчават прилагането на  етичните принципи.

– да приемат решенията на длъжностните лица, ръководещи срещата, без протест.

– да избягват думи или действия, които могат да въведат в заблуждение официалните лица, ръководещи срещата.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

С уважение:

Kim Reiki®

Константин Миладинов-Ким Рейки

Учредител и изпълнителен директор на Фондация „Ким Рейки“.

Създател и собственик на проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“.

  tel:  +359 885 94 84 96

Kim Reiki ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®