Дисциплинарен правилник на ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ – ФНТБ


Дисциплинарен правилник

                     На ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ – ФНТБ /

                               DODGEBALL FEDERATION BULGARIA – DBFB

OT 07.01.2019г.

За срок 2019-2023г.

Д И С Ц И П Л И Н А Р Е Н     П Р А В И Л Н И К

 I. Общи положения

Чл.1. Този правилник определя вътрешните правила на ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ – ФНТБ / DODGEBALL FEDERATION BULGARIA – DBFB  за дисциплинарните нарушения, процедурата по установяването им, обжалването им с оглед защита на правата и интересите на клубовете, състезателите и длъжностните им лица, наказанията и процедурата за налагането и изпълнението им.

Чл.2. Дисциплинарните нарушения в системата на ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ – ФНТБ / DODGEBALL FEDERATION BULGARIA – DBFB са действия или бездействия, нарушаващи реда, установен с Устава на ФНТБ, Правилника за провеждане на Държавните първенства на ФНТБ , Правилата на WDA и EDBF , Регламенти, утвърдени от WDA и EDBF, вътрешните правила и разпоредби, приети по надлежен ред от ФНТБ, етични правила приети от ФНТБ от 2014г.  

Чл.3. Настоящият дисциплинарен правилник определя основните дисциплинарни принципи, съблюдавани при организацията и провеждане на състезанията, при изпълнение на задълженията на клубовете по натодна топка ( КНТ)  – домакини и гости, реда и сигурността в залите, изпълнение на рекламните изисквания в тях, както и поведението на състезатели, треньори, публика  и длъжностни лица по време и след провеждане на мачове.

  Чл.4. Дисциплинарният правилник на ФНТБ/DBFB е задължителен нормативен акт за клубовете по народна топка- членове на ФНТБ/DBFB .

  Чл.5. Клубовете по народна топка, техните треньори, състезатели, ръководители и членовете им са задължени да спазват принципите на спортната етика и коректното поведение.

  Чл.6. Клубовете по народна топка са отговорни за поведението на своите състезатели, служебни лица и привърженици, както и за всички лица, изпълняващи служебни задължения от името на даден клуб. 

  Чл.7. Клубът по народна топка домакин е отговорен за реда и сигурността преди, по време и след срещата. Той носи отговорност за всякакъв род произшествия и може да бъде обект на дисциплинарни наказания. 

  Чл.8. За неуредените с този правилник случаи се прилагат общите правила на ФНТБ/DBFB  и Българското право. ФНТБ/ DBFB  си запазва правото за промени в настоящата наредба.

II. Дисциплинарни нарушения 

 Чл.9. Дисциплинарните правила и произтичащите от това нарушения със съответните санкции се контролират и определят задължително от Дисциплинарната комисия (ДК) на ФНТБ/ DBFB. Комисията е в състав президента на федерацията, УС на ФНТБ и двама представители (президенти от два клуба), които не са свързани ръководни лица с клубът нарушител.

 Чл.10. При налагане на наказанията и определяне на санкциите се вземат предвид смекчаващи и утежняващи обстоятелства.

 Чл.11. Размерите на глобите, когато не са фиксирани, се определят от ДК съобразно обстоятелствата, значимостта и последиците от нарушенията за всеки отделен случай.

  Чл.12. Клубовете по народна топка отговарят солидарно за глобите, наложени на техни състезатели, треньори и служебни лица.

Чл.13 (1) Нарушенията са:

 1. неспортсменско поведение
 2. нарушаване  на Правилата на играта
 3. нарушаване на реда и сигурността преди, по време и след срещата
 4. нарушаване на разпоредби от Устава, Правилника за провеждане на Държавните първенства и другите нормативни документи на ФНТБ/ DBFB.
 5. използване на забранени медикаменти
 6. Расистки исказвания и обиди, обиди при полови различия и други обиди, които биха накърнили достойнството на състезатели, публика, ръководни органи , ораганизаточи , съдии и др. Лица, които присъстват на спортното събитие.  

(2) Тези нарушения се наказват по дисциплинарен път.

Чл.14. По вид те са: 

 • нарушения за предупреждения 
 • нарушения, водещи до лишаване от състезателни права за определен период        /ЛСП/ на ФНТБ/ DBFB
 • нарушения, водещи до лишаване от домакинство в календара на ФНТБ/ DBFB
 • тежки нарушения преди, по време и след срещата

 Чл.15. Наказват се нарушения на състезатели; треньори; длъжностни лица и КНТ/ ДК (домакини и гости).

 Чл.16 (1) За допуснати нарушения от състезатели, треньори, служебни лица, ръководители на доджбол клубове/ДК и публика при подготовката, провеждането и след приключване на доджбол срещи, се налагат съответните наказания. 

(2) Наказанията се налагат и са валидни за срещите от Държавните първенства на ФНТБ/ DBFB за една спортно състезателна година.

Чл.17. На състезател по народна топка , с показани в една среща наказателен картон и последвал картон с по-висока степен на наказание, се налага наказание само за  картона с по-висока степен на наказание, като първият не се зачита (например жълт и последвал червен картон).

         Чл.18. Показаните картони, в прекратена по какъвто и да е повод среща по народна топка/ доджбол / dodgeball , се зачитат и водят до съответното наказание.

 Чл.19. За неспортсменско поведение на състезател(и) след завършване на среща по народна топка, наказанието се налага по доклад на съответния оторизиран представител на ФНТБ / DBFB – технически делегат от ФНТБ / DBFB.

  Чл.20. Когато на състезател по време на среща е показан картон и между геймовете или след края на срещата той допусне провинение, описано в доклада и/или видеозапис, различно от първото, то тогава поотделно се налага наказание и глоба за получения по време на срещата картон и за провинението, описано в доклада или видеозаписа, или и двете.

ІІІ. Наказания за дисциплинарни нарушения от Държавните първенства на SDL / SUPER DODGEBALL LEAGUE. ( СУПЕР ДОДЖБОЛ ЛИГА / СДЛ, СУПЕР ЛИГА ПО НАРОДНА ТОПКА ) И ВСИЧКИ ТУРНИРИ И СЪСТЕЗАНИЯ СВЪРЗАНИ С ФНТБ/ DBFB.

А.Наказания за дисциплинарни нарушения, допуснати от състезатели и Доджбол клубове/ ДК ( КНТ)

Чл.21(1) Дисциплинарни нарушения:

Дисциплинарни нарушения срещи глоба
1 За      предупреждение       за       неспортсменско поведение (жълт картон)   25 лв
2 За получен следващ жълт картон от същия член на отбора в последващи мачове   50 лв
3 За наказание (червен картон)   50 лв
4 За получен следващ червен картон от същия член на отбора в последващи мачове 1 среща 100 лв
За отстраняване (жълт + червен картон) 1 среща 100лв
6 За дисквалификация на клуб (жълт + червен картон) По преценка 200 лв
7 Отбор, явил се на състезание с екипировка, неотговаряща на изискванията на Правилника за провеждане на държавните първенства от ФНТБ – мъже, смесен състав и жени номер на екип на състезател, неотговарящ на формата за участие; облекло на треньори и членове на отбора на пейката, неотговарящо на изискванията             100 лв
8 За отправени обидни думи и /или заплахи, неприлични жестове към длъжностно лице, състезател, служебен персонал или зрители преди, по време или след срещата , по преценка -дисквалификация на отбор, лишаване на домакинство, служебни загуби в следващите минимум три мача.   3 срещи   до        1000 лв
9 За опит за саморазправа с длъжностно лице,     състезател, служебен персонал или зрители  преди, по време или след среща чрез блъскане,  дърпане, хващане за ръка, дреха и други , по преценка на ДК -дисквалификация на отбор, лишаване на домакинство, служебни загуби в следващите минимум три мача.     3
срещи
до
2000
лв  
10 За саморазправа чрез употреба на физическа   сила преди, по време или след среща: срещу      състезател,     зрител     или                  служебен персонал , по преценка на ДК  -дисквалификация на отбор, лишаване на домакинство, служебни загуби в следващите минимум три срещи, отнемане на права на състезател и лиценз на клуб за срок от 6 месеца до 1 година.          3
срещи
до
3000
лв  
11 За саморазправа чрез употреба на физическа   сила преди, по време или след среща: срещу съдийския състав на срещата или длъжностно лице – по преценка на ДК -дисквалификация на отбор, лишаване на домакинство за 5 срещи, служебни загуби в следващите минимум три мача, отнемане на права на състезател и лиценз на клуб за срок от 6 месеца до 1 година, 5
срещи
до
5000
лв  
12 За групов протест, довел до временно прекъсване на среща – по преценка на ДК – дисквалификация на клуба , служебна загуба  с 0:10, отнемане на лиценз за срок от 6 месеца.   3 срещи до
500
лв
13 За групов протест, довел до окончателно          прекратяване на среща – по преценка на ДК -дисквалификация на отбор, лишаване на домакинство за 5 срещи, служебни загуби в следващите минимум три мача, отнемане на права на състезател и лиценз на клуб за срок от 6 месеца до 1 година, отстраняване на членство от федерацията за срок от 1 година.    5 срещи     
до
3000
лв  
14 За промяна на дата на среща по народна топка, която не е предвидена за телевизионно излъчване;  
100 лв    
  – Ако промяната е до 10 дни преди насрочената дата;   200 лв    
  – Ако промяната е до 5 дни преди насрочената дата;  
300 лв  
15 За неявяване на КНТ на среща по народна топка / доджбол.  
до
3000
лв
16 За неявявяне на КНТ на среща по народна топка, предвидена за директно телевизионно излъчване –  по преценка на ДК -дисквалификация на отбор, лишаване на домакинство за 5 срещи, служебни загуби в следващите минимум три мача, отнемане на права на състезател и лиценз на клуб за срок от 6 месеца до 1 година,   5  срещи В размер съгласно предвиденото в договора за ТВ излъчване, но не по-малко от 5 000 лв
17 За прекратяване участието на КНТ в SDL или друго състезание или турнир от ФНТБ/DBFB  – по преценка на ДК -дисквалификация на отбор, лишаване на домакинство за 5 срещи, служебни загуби в следващите минимум три мача, отнемане на права на състезател и лиценз на клуб за срок от 6 месеца до 1 година.  5 срещи 5000 лв
18 За демонстративно напускане на среща по решение на състезатели или по нареждане на треньор или други ръководители на съответния КНТ – по преценка на ДК -дисквалификация на отбор, лишаване на домакинство за 5 срещи, служебни загуби в следващите минимум три мача, отнемане на права на състезател и лиценз на клуб за срок от 6 месеца до 1 година, без право на членство във ФНТБ / DBFB доживот.   5 срещи до 5000 лв  
19 За навлизане в съблекалнята на съдиите          без разрешение на техническия делегат на ФНТБ /DBFB   до 300 лв  
20 За нарушаване изискванията за участие в пресконференции   до 2000 лв.
21 За тенденциозно поведение и/или опити за договаряне и/или договорена среща , обиди по адрес на ФНТБ или отговорни лица , състезатели свързани с ФНТБ .     до 5000 лв
22 КНТ , неосигурил нормален ред и сигурност за провеждане на среща по народна топка, в т.ч. и униформена охрана    до 1000 лв
23 Клуб по Народна топка, неосигурил правилно разчертаване на игрище, помощен съдийски апарат (секретар, говорител, деца за почистване на игралното поле и подаване на топки) зад крайните линии.       Първо    наруше- ние –      100 лв Следващо–200лв
24 КНТ, неосигурил сигнална уредба за смени или специално отговорно лице, което да дава знак на съдиите.     Първо    наруше- ние –      100 лв Следващо–200лв
25 Клуб по народна топка , неосигурил интернет достъп на секретарската маса или масата на делегатите     Първо    наруше- ние –      100 лв Следващо–200лв
26 Клуб по народна топка, неосигурил навременно изпращане на резултат до ФНТБ /DBFB     Първо    наруше- ние –      100 лв Второ –  150 лв Следващо–200лв
27 Клуб по народна топка,  неосигурил навременно изпращане на форма протокол след състезание       Първо    наруше- ние –      50 лв Второ – 100 лв Трето – 300 лв
28 Клуб по народна топка,  неосигурил навременно изпращане на журналистически коментар на мача, който да се отрази в интернет пространството и на сайта на федерацията, в ел. медии или в ТВ медии.       Първо    наруше- ние –      50 лв Второ – 100 лв Трето – 300 лв
29 КНТ,  неосигурил навременно изпращане на снимков материал .     Първо    наруше- ние –      50 лв Второ – 100 лв Трето – 300 лв
30 За некачествен видеозапис, на който не могат да се различават номерата на състезатели, резултат и други.   50 до 500 лв
31 За некачествен видеозапис с прекъсвания на мач с неособено голямо значение .   20 до 100 лв
32 За некачествен видеозапис с прекъсвания на особено важни моменти на среща с важно значение   200 до 3000 лв
33 При непредоставяне на видеозапис от съответната среща в срок от 48 часа след завършването й   До 1000 лв
34 За непредоставяне на видеозапис от    До5000 лв
  волейболния клуб –  домакин    
35 За неспазване административни срокове   Първо нарушение – 50 лв Следващо – 300 лв
36 За отсъствие от официални прояви на ФНТБ   100 лв

         Чл.21(2) Наложените глоби по Чл.21(1) по точки от 1 до 5 са дължими до следващата среща. В противен случай наказаният състезател(и) се спира от участие в SDL или турнирите от календара на ФНТБ до изплащане на глобата. 

Б.Наказания за дисциплинарни нарушения от зрители

Чл.22. За нормалното провеждане на всяка среща по народна топка при спазване на изискванията и установения ред преди, по време и след провеждането й – цялостната отговорност носи клубът домакин по народна топка. 

Чл.23. За дисциплинарни прояви на зрители – привърженици на гостуващия отбор се налагат санкции, равностойни на тези, предвидени за зрителите на КНТ – домакин. 

Чл.24. За хвърляне на терена на предмети, които не са опасни за здравето на участниците – глоба 100 лева.

Чл.25. За нарушаване на установения ред преди, по време или след завършване на среща (навлизане на терена, блокиране на съдийската маса, заплахи към длъжностните лица, хвърляне на предмети на терена или на територията на спортното съоръжение, опасни за здравето на участниците или други непристойни прояви, които създават ненормална обстановка в спортната зала и извън нея) наказанието е лишаване от домакинство до пет срещи и/или глоба в размер до 2000 лева. 

Чл.26. При малтретиране на длъжностно лице или състезател от противниковия отбор на мястото на състезанието, както и в границите на населеното място преди и/или след приключване на състезанието – наказанието е лишаване от домакинство до пет срещи и глоба до 5000 лева.   

Чл.27. При наложено наказание лишаване на домакинство – клубът по народна топка  трябва най-малко три дни преди срещата да предложи на ФНТБ за утвърждаване лицензирана зала, която стои най-малко на 50 км от населеното място.

Чл.28. При нанесени повреди на превозното средство на длъжностните лица на срещата или на гостуващия отбор в района на спортното съоръжение и/или при напускането на спортното съоръжение на територията на населеното място – наказанието е глоба в размер на 1000 лева и заплащане на всички причинени щети от КНТ – домакини.

ІV. Наказания за дисциплинарни нарушеиния от Държавните първенства за мъже, жeни , смесен състав за всички останали възрастови групи на по-долни нива – въраст 7 – 18 г.

Чл.29 (1) За неизпълнение на задълженията, заложени в Правилника за провеждане на състезания,като:

а/  Нарушаване реда в залата;

б/ Допускане на терена на лица, извън членовете на отборите и длъжностните

лица;

 в/ За други прояви нарушаващи нормалното провеждане на състезанието се наказват КНТ с дисциплинарно наказаниие и парична глоба – за първо нарушение от 40 до 70 лв.,а за повторно нарушение с 70 – 120 лв. И лишаване от домакинство.

 • За нарушения довели до прекратяване на състезанието:

а/ отказ от участие за продължаване на играта;

б/ опит за побой на противник,съдия или друго длъжностно лице;

 в/ създаване на атмосвера, при която състезанието не може да продължи; – на клубът виновник се присъжда служебна загуба и глоба 500 лв.

 • За нанесен побой над противников член на отбор,съдия или друго  длъжностно лице по-време и след приключване на състезание, виновния клуб се лишава от домакинство и парична глоба от 500 до 1000 лева.
 • За участие в състезание на един или повече нередовни състезатели, на  клубът виновник се присъжда служебна загуба и глоба от 200 до 500 лв. за всяко състезание – момчета,момичета,юноши и девойки мл.възраст и техните смесени състави и 1000 лв. за юноши и девойки ст възраст и техните смесени състави ,както за мъже и жени, смесени състави . На треньора на отбор допуснал участие на нередовен състезател/и/ – парична глоба от 500 лева и лишаване от права за една година.

Чл.30. Наказания за отбори и членове на отбори:

 • за получен жълт картон – глоба 10 лв. За следващ жълт картон на същия член на отбора в последващи мачове – 20 лв. 
 • за получен червен картон – глоба 50 лв. За следващ червен картон на същия член на отбора в последващи мачове – 100 лв. и лишаване от правоучастие за една среща.
 • за отстраняване (жълт и червен картон в една среща)- глоба от 100 лв. и лишаване от правоучастие за една среща. 
 • за дисквалификация (жълт и червен картон) – глоба от 100 лв. и лишаване от правоучастие по преценка на Дисциплинарната комисия.
 • За групов протест довел до прекъсване на играта с повече от 3 до 10 мин. – глоба за отбора 300 лв. и лишаване от правоучастие по преценка на ДК на ФНТБ.
 • За отправяне на обидни думи и заплахи към съдии и длъжностни лица след приключване на състезанието – глоба до 200 лв. и /или/ лишаване от правоучастие до три срещи.
 • За нанесен побой над противников състезател или друг член на  отбор,съдия или друго длъжностно лице след приключване на състезанието глоба от 500 до 1000 лв. и дисквалификация /неучастие/ минимум в 5 срещи и отнемане на лиценз за срок от 6 месеца.

Чл.31. (1) За състезания на подрастващи парични глоби на състезатели/ки/ не  се налагат. За останалите членове на отбора,за ръководители и организатори глобите са в размер на 50% от определените в настоящия правилник.  

 • За получен втори жълт картон от състезател (ка) – лишаване от правоучастие за една среща.
 • За получен втори червен картон – неучастие в две срещи.
 • За всеки получен жълт и червен картон(дисквалификация) – неучастие в три срещи.

          Чл.32. За ръководители, организатори и членове на отбори от групи за мъже и жени, смесени състави в по-долни от ФНТБ – парични глоби са в размер на 70 % от определените с настоящия правилник.

          Чл.33. За неспазване на задълженията на дежурния делегат, се налагат дисциплинарни наказания, съобразно провиненията по реда на вътрешния правилник на СНТ на ДК , както и парични глоби, както следва:

                 а) за непредоставяне в определен срок на доклад и на друга документация (ако се изисква такава), за системно непълно и неточно отразяване на  събитията – глоба в размер на 50% от съдийската такса;

                 б) за неяваване на дежурство, за допускане на нарушения от формално естество – глоба в размер на една съдийска такса.

                 C) за системно нарушаване на правилата – доживотно отстраняване на лицето  

            Чл.34. За ръководещи съдии – при допуснати нарушения и провинения се наказват с дисциплинарни наказания по реда на вътрешния правилник на СНТ на ДК и парични глоби, както следва:

                 а) за закъснение на състезание, за системно представяне в недобър външен вид, за ситемно предоставяне на протокола от мача със закъснение – глоба в размер на

50% от съдийската такса;

                 б) за неявяване на мач, за пристрастно и некомпетентно съдийство, за допуснати грешки от формално естество – глоба в размер на съдийската такса. 

                 C) за системно нарушаване на правилата – доживотно отстраняване на лицето 

V. Установяване на нарушението и ред на обжалване 

Чл.35. Органи за установяване на нарушението са съдиите, делегатите на ФНТБ и Дисциплинарната комисия.

Чл.36. Дисциплинарната комисия се състои от минимум 5 члена ( Президент на ФНТБ, УС на ФНТБ , Президенти на Два от клубовете, които не са свързани с нарушението). Решенията на комисията се взимат с обикновено мнозинство 3 от 5 гласа.

Чл.37. Дисциплинарната комисия на ФНТБ може да се самосезира или да се свика по преценка на президента на Федерацията, за разглеждане установено от нея/него и несанкционирано по надлежния ред нарушение.

Чл.38. Определянето на всички глоби извън определените в чл.21, ал.1, (т.1 до 5) се преценяват от Дисциплинарната комисия на ФНТБ в зависимост от степента на нарушението и важността на срещата. Всяко решение се разписва от УС на ФНТБ и от президента на ФНТБ . Глобата или санкцията по правилника  на ДК влиза в сила в момента , в който се разпише от ДК и от Президента на ФНТБ – от двата органа на управление.

Чл.39. Жалби се подават от капитана на отбора или треньора най-късно 2(два) часа след завършване на мача, турнира или до 17:30 ч. на първия работен ден след завършване на срещата в други състезания, като се спазват следните условия:

                   а) Капитанът на отбора, след като е уведомил първия съдия по време на мача, отбелязва в протокола веднага след завършването му, че си запазва правото за подаване на жалба с посочване на характера й.

                   б) Жалбата се подава в определения срок в 2/два/ екземпляра – един за ръководството на състезанията и един за противниковия отбор.

                   в) Към жалбата се прилага документ за внесена в брой такса по сметката на ФНТБ (по изключение се разрешава заплащане в брой на отговорен представител на ФНТБ срещу разписка).                  

 г) Такса за подадена жалба при отделни състезания:                   

– SDL / Super Dodgeball League – 100 лв.

 •  Купи и турнири – 50 лв.
 • Подрастващи – 30 лв.
 • Регионални – 20 лв.

Чл.40. Таксата за жалби се внася или в касата на ФНТБ или по сметка посочена в Раздел VI.По изключение съответната такса може да се депонира при делегата на ФНТБ с разписка или главния съдия, срещу издаване на временна разписка от длъжностното лице.

Чл.41. Главен съдия, делегат на ФНТБ или главен ръководител на състезанието, невнесъл в тридневен срок след приключване на състезанията сумата за подадената жалба, се наказва с изваждане от участия по спортния календар на ФНТБ / DBFB до внасяне на сумата. Ако отговорното лице не внесе сумата в ФНТБ , клубът подал жалбата не носи отговорност за спазването на сроковете, тъй като не е по негова вина и жалбата ще се разгледа от ДК на ФНТБ.

Чл.42. В случай, че жалбата не отговаря на посочените изисквания, по решение на ДК на ФНТБ тя се връща на жалбоподателя, като разходите по дисциплинарната процедура са за негова сметка .

Чл.43. Решението на ДК на ФНТБ се съобщава на жалбоподателя: за турнирите и срещите  – до 12 часа след постъпването и за останалите случаи до три работни дни.

Чл.44. Процедурата по налагане на наказания е както следва:

а) при разглеждане на фактите се позовава на доклада на техническия делегат на

срещата както и да се самосезира за установените от нея нарушения.

б) при необходимост и с оглед изясняване на ситуацията може да се поискат

допълнителни доказателства – изслушване на страните, съдиите и  свидетели.

в) след изясняване на случая, ДК на ФНТБ пристъпва към неговото решение на закрито заседание .  

г) след обсъждане  ДК на ФНТБ гласува, като председателят й гласува последен. В случай, че гласуването не е категорично, Президента на ФНТБ има право да вземе сам решение, което да бъде справедливо и за двете страни.  

д) решенията на ДК на ФНТБ , с които се налагат санкции в размер до 200 лв, не подлежат на обжалване;

е) за останалите –  решението на ДК на ФНТБ може да се обжалва в еднодневен срок от обявяването му пред Апелативната комисия.  

Д) В случай , че ДК на ФНТБ няма необходимата квота за заседание, а решението не търпи отлагане, или има обстоятелсва независещи от човешки фактор, решение по правилника на ДК може да вземе еднолично президента на ФНТБ , след което то да бъде потвърдено до три работни дни в писмена форма от УС на ФНТБ и разписано от двете страни – президент и ДК. 

Чл.45. Информация за работата на Дисциплинарната комисия може да се дава на средствата  за масово осведомяване само от председателя/президента а ФНТБ или официалния й говорител.

VI. Срокове и начин за изпълнение на наказанията

Чл.46. Наложените глоби са платими веднага след влизане в сила на взетото решение. Заплащането на глобата e възможно да се извърши:

а) в касата на ФНТБ срещу фактура;

б) с пощенски запис на адреса на ФНТБ : пк 1000, София, Врабча 14 ет.1, по еконт или по банков път по сметка:   

„Обединена българска банка“ АД (ОББ) – 

United Bulgarian Bank –UBB

ул. „Георги С. Раковски“ 135-Б , 1000 Център, София

str. Georgi Rakovski 135- B , 1000 center Sofia

БАНКОВА СМЕТКА ( Bank Account number ) :

BIC: UBBS BG SF

IBAN: BG76UBBS88881000675376

Основание за плащане  …. пример – КЛУБ Фюжън Глоба

СДРУЖЕНИЕ в обществена полза

 ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ФНТБ

Dodgeball Federation Bulgaria – DBFB

БУЛСТАТ( ЕИК) / VAT : 176 98 40 65

адрес: София , ул. “Врабча” 14 , ет.1, ап.1

Sofia – 1000, Bulgaria , str. Vrabcha 14 , ap. 1, fl. 1

Константин Миладинов

Konstantin Miladinov

Президент Федерация Народна Топка България

President Dodgbeall Federation Bulgaria

тел: 0885 94 84 96

email:  magicmanstudio@abv.bg

г) чрез техническия делегат или съдия на срещата срещу разписка.

Чл.47 (1) При случаите на пощенски запис или банков превод в забележка да се посочи основанието за превода – глоба и името на наказания.

(2) Датата на превода на средствата се установява от пощенското клеймо, положено на разписката. При загубена или унищожена разписка за дата на превода на средствата се счита денят на получаването им във ФНТБ .

Чл.48. При издаване на фактура от ФНТБ за заплатена глоба  – същата да се издава на името на провинилия се : състезател, длъжностно лице и други.

Чл.49. В случаите, когато наложената глоба не е изплатена в посочените по-горе срокове, състезателните права на състезателя и/или треньора и/или длъжностното лице се спират до изплащане на задължението.

Чл.50 (1) КНТ са задължени да заплатят наложената глоба преди следващата среща, но не по-късно от 7 дни след налагането на глобата в случай, че следващата среща  е след повече от 7 дни. 

(2) КНТ, наказани с глоба в размер над 2000 лева, могат да я заплатят в срок до 15 дни от налагането на наказанието. 

Чл.51. При невнасяне на наложените глоби за нарушения извън указаните в чл.21, ал.1 (т.1 до 5): 

а) клубът по народна топка отговаря солидарно със своето имущество, респективно с направените вноски във ФНТБ, за неплатените глоби от своите представители (треньори, състезатели, длъжностни лица);

б) дължимите суми за неплатените глоби на физическите и юридическите лица, участници в Турнирите на ФНТБ, заедно със законната лихва, се удържат от платения гаранционен депозит. 

Чл.52. Състезатели, незаплатили дължимите глоби и прекратили договорите си и вписани в трансферната листа, не могат да бъдат картотекирани в новите си КНТ и да придобият състезателни права, докато не ги платят.

         VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53. Предоставените видеозаписи в ФНТБ се приемат като доказателствен материал за налагане на наказания. 

Чл.54. Президента на ФНТБ, или Дисциплинарната комисия, има право, при особено тежки нарушения или форсмажорни обстоятелства , да налага наказания за дисциплинарни провинения, които не са третирани в настоящия правилник . Решението му не подлежи на обжалване от КНТ.

Чл.55. По предложение на Президента на ФНТБ или Дисциплинарната комисия, УС на ФНТБ запазва правото си да актуализира размера на предвидените в Правилника санкции, както и различните провинения, нарушения и приблеми възникнали по време на турнири и състезания с цел по-високи спортни постижения от възпитателен характер. ФНТБ не толерира агресията  и ще се бори с всички сили, методи, закониви действия срещу нея.

Настоящият правилник е утвърден Президента на ФНТБ и от УС на ФНТБ на 07.01.2019г. 

                                      Председател ДК и Президент на ФНТБ: ………………………………..                                             / Константин Миладинов – Ким Рейки  

Няма отговори за "Дисциплинарен правилник на ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ – ФНТБ"


  Искаш да кажеш нещо??

  HTML е позволен