УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪОБЩЕНИЕ от ФНТБ


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪОБЩЕНИЕ

КАКВО Е СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съобщението за поверителност е информация, която Федерация Народна топка България – ФНТБ / Dodgeball Federation Bulgaria – DBFB предоставя на спортисти, треньори, съдии, дежурни представители, оценители и други физически лица обхванати от уредбата на ФНТБ , описваща как събираме, използваме, съхраняваме и разкриваме личната информация, която обработваме като администратор на лични данни. ФНТБ признава значението на защитата личната и поверителна информация във всичко, което правим. Това съобщение за поверителност е част от нашия ангажимент да гарантираме, че обработваме Вашите лични данни добросъвестно и законосъобразно. Съобщението също така обяснява Вашите права по отношение на информацията, чието обработване  контролираме.

ЗА НАС

Федерация Народна топка България – ФНТБ / Dodgeball Federation Bulgaria – DBFB

Гр.София 1000 , България

Ул. Врабча 14 , ет.1, ап.1

тел.за контакт : +359 885 94 84 96

имейл: magicmanstudio @abv.bg

Президент на ФНТБ: Константин Иванов Миладинов / Ким Рейки

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Федерация Народна топка България – ФНТБ / Dodgeball Federation Bulgaria – DBFB

Гр.София 1000 , България

Ул. Врабча 14 , ет.1, ап.1

тел.за контакт : +359 885 94 84 96

имейл: magicmanstudio @abv.bg

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА

Вашите лични данни се обработват във връзка с дейностите, които ФНТБ , като лицензирана спортна федерация във връзка с:

 • организирането на  държавни първенства на страната и други състезания по народна топка ;
 • излъчване на шампиони в отделните възрастови групи;
 • картотекиране на състезатели и треньори;
 • удостояването със звания спортисти, треньори и спортни деятели;
 • селекциониране и организиране подготовката на националните отбори, които представляват Република България на международни спортни състезания и форуми;
 • подготвяне на специализирани технически и административни кадри по народна топка;
 • санкциониране на спортисти и длъжностни лица, допуснали използване на забранени субстанции или забранени методи;
 • осъществяване на спортно правосъдие и спортен арбитраж, приемане на правила за дейността на дисциплинарен и арбитражен орган към тях, които се произнасят по възникването, спирането, отнемането и прекратяването на състезателните права, налагането на други санкции и по спорове;
 • предоставяне, прекратяване и отнемане на състезателните права на състезателите и лицензионни права на треньорите и други длъжностни лица;
 • упражняване правата за реклама, за телевизионно- и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от ФНТБ;
 • осъществяване на подготовка и участие в състезания от държавния и международния спортен календар;
 • обучения и провеждане на изпити за задаване на съответните квалификация и права на спортните съдии, дежурни представители, секретари и статистици;
 • създаване и управление на професионални лиги;
 • изготвяне на предложения за предоставяне на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати;
 • вписване на лица, посредничещи при договаряне за придобиване или трансфер на състезателни права;
 • провеждането на научни или исторически изследвания и за статистически цел.
 • Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи.
 • Поддържане на информационните регистри на ФНТБ в изпълнение на нормативните си задължения.
 • Отпускане и изплащане на награди, възнаграждения за заслуги и помощи.
 • Настаняване в хотели на служители, спортисти , треньори, съдии и техните семейства, членове на ФНТБ .
 • Осигуряване на сигурността на състезатели, преподавателите, служителите, треньори, членове, посетители както и на имущество на ФНТБ, чрез система за видеонаблюдение, физическа охрана, контрол и регистрация на достъпа.
 • Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта на ФНТБ, както и на интернет сайтовете и страниците в соц. Мрежи на ФНТБ и клубовете.
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ФНТБ, нейните членове, състезатели, треньори ,служители включително и по съдебен ред.
 • Популяризиране на дейността на ФНТБ и нейните членове, състезатели, треньори, служители и др.  включително чрез публикуване на снимки и/или видеозаписи на интернет сайта / фейсбук страницата на академията или в други медии.
 • Организиране на събития, конференции и други мероприятия, включително екскурзии, лагери, спортни и културни събития и др.
 • Информация, която ни предоставяте лично ще използваме само за целите, за които сме я събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да я използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел.
 • В допълнение към информацията, която ни предоставяте директно, ние можем да получаваме информация за Вас от трети страни, включително: други партньори, събиране на информация при използване на нашите услуги.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА

ФНТБ обработва данните във връзка с упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора на основание Закона за физическото възпитание и спорта.

Правното основание за обработка на специални категории данни е във връзка с посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета условие е необходимост за научни или исторически изследвания  или за статистически цели.

Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни

Личните данни  се предоставят доброволно от самите лица и се събират от администратора в изпълнение на нормативно задължение. В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, ФНТБ  няма да може да предостави услуга или да изпълни нормативно задължение. Личните данни на посетителите по време на мероприятия от календара на ФНТБ се предоставят доброволно от лицата в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за частната охранителна дейност. Лицата се уведомяват за тази политика за поверителност предварително или в момента на получаване на данните.

Сигурност на личните данни.

ФНТБ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, както и охрана и видеонаблюдение с охранителна цел.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни.

Такива могат да бъдат:

Вие самите;

Вашите клубове;

Служители на ФНТБ ;

Обработващи данни от името на ФНТБ;

Доставчици на ФНТБ;

Антидопингов център;

Национални и международни спортни организации;

Публични институции и сходни органи;

Правоохранителни органи;

Широката общественост.

СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото се изисква от нас :

-за периода на съществуване на федерацията, доколкото данните имат научна, историческа или статистическа стойност;

-за да спазим нормативната уредба и изисквания, включително за периода, изискван от данъчни органи;

-във връзка с възможен иск или защита в съд.

-ПРАВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ

-Вие, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на вашите данни.

-В случай, че сте предоставили съгласие за обработване на личните данни, вие имате право да оттеглите това съгласие, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от ФНТБ, има следните права:

· право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

· право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

· право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;

· право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между ФНТБ и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

· право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

· право на преносимост – само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;

· право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление до ФНТБ. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. ФНТБ се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, ФНТБ може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ФНТБ не предава вашите данни към трета държава или на международна организация, освен когато предоставя съставите на националните отбори и клубни такива за предстоящи състезания в съответната държава.

В този случай се предава информация, която по същество е обществено достъпна през уебстраницата на ФНТБ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставянето на личните данни е задължително за участие в събития от всякакъв характер във връзка с дейностите осъществявани от ФНТБ .

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

ФНТБ не използва автоматизирано вземане на решения.

Защита на правата на субектите на данните.

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 Допълнителна информация

Ако след запознаване с информацията относно политиката на НСА за поверителност на личните данни, за вас остават неизяснени въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За повече информация: тел. +359885948496 или на имейл magicmanstudio@abv.bg

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

В случай на съществена промяна в начина, по който обработваме личните данни  и/или в който и да е друг аспект на настоящото Съобщение, ФНТБ ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, като публикува на сайта https://www.narodnatopka.com/обновеното Съобщение.

ВСИЧКО ЗА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НА АДРЕС… КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Нашето мото е “ Спорт за всички, игра за всеки!“.

Федерация НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ 
( DODGEBALL FEDERATION BULGARIA – DBFB ) 
започва набирането на състезатели за клубовете по народна топка от следните възрастови групи :

– 7 – 9г. по българските правила / по новите DODGEBALL правила с 5 топки 
– 10 – 12г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки
– 13 -15г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки
– 16 – 18г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки
– над 18 г. на професионално ниво без възрастови ограничения по новите DODGEBALL правила с 5 топки

„Вашата работа е да откриете своя свят и след това да го дадете с цялото си сърце на другите“ Буда
Всеки, без възрастови ограничения, който желае да се развива чрез спорта НАРОДНА ТОПКА ( DODGEBALL ) е добре дошъл в нашите редици. Нашето мото е “ Спорт за всички, игра за всеки!“.

Това е и момента да съобщя, че Народна топка официално е специалност за висше образование в Академията и от 2019/20 , всеки млад човек, който желае да продължи образованието си в това висше учебно заведение, може да кандидатства в университета със специалност Народна топка/DODGEBALL. 
Федерация Народна топка България благодари за доверието, което ни гласува професор д-р г-н Пенчо Гешев – ректор, професор Николай Изов – знам.ректор, професор Татяна Янчева, професор Красимир Петков и целият факултативен съвет на Национална спортна академия Васил Левски! ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ! Вече сме част от спортната история на България!

Без значение дали сте спортували някога, дали сте нереализиран човек в друг спорт, а може би сте нежелани, вие или вашето дете, заради възрастта в някой спортен клуб, дали животът ви е отделил от любим за вас спорт, или мислите, че сте много добри с топка в ръка и имате точен мерник, вие сте бивш хандбалист, бивш баскетволист или бивш волейболист, искате да участвате в турнири и състезания, за да печелите медали и купи, вие сте добре дошъл в клубовете ни в цялата страна. Народна топка създава приятелства за цял живот!

Искате ли да създадете свой собствен клуб по народна топка във вашия град и да го развивате ???!!!

Ако имате желание да играете DODGEBALL е необходимо само да се свържете с нас на тел: 0885 948496 , а ние ще ви ориентираме с плановете ни за бъдещето на този спорт. Създаваме история, а вие може да запишете името си в нея!

Предоставям ви линк към информацията за спонсори, дарители, инвеститори, партньори и съмишленици в случай,че има интерес. https://narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проект “ Народна топка България “ на фондация “ Kim Reiki “ !

Всяка закупена топка за народна топка подпомага нашата дейност на национално ниво !
ТОПКИТЕ за ЗАЛА “DBFB GOTCHA BALL” СА С РАЗМЕР 7 ИНЧА ПО ДИЗАЙН НА ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ С АВТОР ЕВА ПАВЛОВА И СА ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИ ОТ WORLD DODGEBALL ASSOCIATION .
Топката е от текстил и е лека, а при удар е безболезнена.
https://www.narodnatopka.com/shop/dbfb-gotcha-ball-1/

За контакт :

magicmanstudio@abv.bg , +359885 94 84 96 – Kim Reiki

Няма отговори за "УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪОБЩЕНИЕ от ФНТБ"


  Искаш да кажеш нещо??

  HTML е позволен