Антидопингови правила


Федерация Народна топка България-ФНТБ Dodgeball Federation Bulgaria-DBFB 

14.08.2019г.

Антидопингови правила  

   Чл. 1. Въведение 

1.1. Управителният съвет на Федерация Народна топка България-ФНТБ утвърди тези Антидопингови правила (Правилата) с цел да постави ясни забрани и контрол върху допинга в спорта доджбол/народна топка в съответствие със задължителните изисквания на Световния аннтидопингов кодекс, Антидопинговите правила на Световната Асоциация по доджбол ( WDA – World dodgeball Association) и Наредбата за антидопинговата дейност (Наредбата), за да запази ценностите на феърплея, здравето на участниците в спорта доджбол в България и като превенция на употребата на забранени субстанции и методи в спорта. 

1.2. ФНТБ е член на WDA ( Световната асоциация по доджбол),  и в случай, че има противоречие между тези правила и Антидопинговите правила на WDA то ще се прилагат Антидопинговите правила на WDA . 

1.3. В случай на противоречие на тези правила с разпоредбите на Наредбата, то ще се прилагат правилата на Наредбата. 

1.4. За удобство в настоящите правила състезателите са наричани само в мъжки род, но всички разпоредби се отнасят съответно и за състезателките от женски пол, както и състезателите в смесени състави.  

Чл. 2 Допингът е проява на едно или повече от нарушенията на антидопинговите правила, посочени в чл. 6 от Наредбата. 

Чл.3. На допингов контрол подлежат всички картотекирани във ФНТБ участници в тренировъчен процес или в състезания, организирани от или проведени под шапката на ФНТБ , WDA, Европейската Федерация по доджбол, Клуб по доджбол ( КД), включително тези със спрени състезателни права, независимо от това дали тези участници са български граждани или чужденци, пребиваващи в България състезатели по доджбол.   

Чл. 4. Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта и в частност в доджбола е Антидопинговият център.  

 Чл. 5. Доцжбол състезателите подлежат на допингов контрол, съгласно Международния стандарт за тестване и разследване (ISTI), от страна на: 

5.1. WDA, Европейската федерация по доджбол и Световната антидопингова агенция (САА); 

5.2. Антидопинговия център. 

5.3. Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването на дадена спортна проява.  

 Чл.6.  Допинговият контрол, може да бъде: 

6.1. Въз основа на годишния план за разпределение на проверките от Антидопинговия център. В този случай допинговият контрол е за сметка на Антидопинговия център; 

6.2.  По заявка на WDA,  Европейската федерация по доджбол,  ФНТБ или  клуб по народна топка/доджбол (КД), нейн член, като в този случай разноските за допингов контрол са за сметка на заявителя. 

Чл. 7. ФНТБ е длъжна да извести незабавно Министерството на младежта и спорта (ММС), Антидопинговия център и Българския олимпийски комитет (БОК) при установяване на нарушения на антидопинговите правила от друг контролен орган. 

 Чл. 8. ФНТБ е длъжна да извести незабавно ММС, Антидопинговия център и САА при уведомяване за нарушения на антидопинговите правила. 

Чл. 9. Със заповед на Президента на ФНТБ се определя координатор на ФНТБ, който съвместно с Антидопинговия център координира прилагането на антидопинговите правила и ежегодно провежда антидопинговото обучение във ФНТБ  на доджбол състезателите и спортнотехническия персонал. 

    Чл.10. Доджболистите и длъжностните лица към отборите са длъжни да знаят кое съставлява нарушение на антидопинговите правила, кои субстанции и методи са включени в Списъка на забранените субстанции и методи и подлежат на санкции при нарушаването им.  

  Чл. 11.  Доджболистите носят отговорност за всяка забранена субстанция или нейни метаболити или маркери, открити в техните проби, както и за притежаването на ресурси за прилагане на забранен метод и са длъжни да информират лекуващите ги лекари за тази отговорност. 

 Чл.12. Доджболистите не носят отговорността по чл.11, ако: 

12.1. Забранената субстанция, нейните метаболити или маркери не надвишават праговото ниво, определено в Списъка на забранените субстанции и методи на САА или в Международния стандарт за лаборатории и техническите документи към него; 

12.2. Са получили разрешение за терапевтична употреба на откритите забранени субстанции или забранени методи. 

 Чл.13. Доджболист, включен в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център или WDA, е длъжен да подава актуална информация за своето местонахождение към съответната антидопингова организация. 

        Чл. 14. Отборите, включени в регистъра на Антидопинговия център за получаване на информация за отборни местонахождения са длъжни да предоставят информация за местонахождения по реда и в сроковете, определени от Антидопинговия център, и да я поддържат винаги актуална и точна.  

      Чл. 15. Световната антидопингова агенция ежегодно изготвя и публикува като международен стандарт Списъка на забранените субстанции и методи, в който 

изчерпателно се изброяват забранените субстанции и забранените методи. Измененията в 

Списъка на забранените субстанции и методи влизат в сила за Република България по реда на Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта, ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 105 от 2006 г., доп. ДВ бр. 24 от 2007 г.). 

Чл.16. Списъкът на забранените субстанции и методи се изпраща от Антидопинговия център до ФНТБ и се публикува на интернет страницата на Антидопинговия център, на Министерството на физическото възпитание и спорта и на ФНТБ, като се прилага към настоящите правила. 

Чл.17 Определянето на Списъка на забранените субстанции и методи от САА и класифицирането в него на субстанциите в категории е окончателно и не подлежи на оспорване от доджболиста или друго лице въз основа на аргумента, че субстанцията или методът не са маскиращи средства, нямат потенциал за повишаване на постиженията, не представляват риск за здравето или не накърняват спортния дух. 

   Чл. 18. Доджболистите с документирани заболявания, за които се изисква използване на забранена субстанция или забранен метод преди използването им са длъжни да подадат молба за разрешение за терапевтична употреба по образец, утвърден от САА и публикуван на интернет страницата на Антидопинговия център.  

Чл.19. Нарушенията, описани в чл.6 на Наредбата не се считат за нарушения на антидопинговите правила, когато са в съответствие с разпоредбите на приложимо разрешение за терапевтична употреба, издадено съобразно Международния стандарт за разрешения за терапевтична употреба. 

 Чл.20. Разрешения за терапевтична употреба се издават: 

 20.1. за доджболистите на национално ниво – от изпълнителния директор на Антидопинговия център след становище на комисията за разрешения за терапевтична употреба; 

 20.2.  за доджболистите на международно ниво – от WDA  и Европейската Федерация по доджбол

Чл.21. Доджболистите трябва да искат разрешение за терапевтична употреба веднага щом възникне необходимост. 

Чл.22. ФНТБ  предоставя информация на WDA за взетите решения по 20.1 и информира Антидопинговия център за разрешенията, получени от WDA. 

   Чл. 23. Процедурата по вземане на проби за допингов контрол се осъществява по начин, който гарантира целостта, сигурността и идентичността на пробата, при зачитане на личната свобода и достойнство на доджболиста и в съответствие с Международния стандарт за тестване на САА. 

   Чл. 24.  Вземането на пробите се извършва в специално оборудвано за целта място, наричано станция за допингов контрол. 

 Чл.25.  Станцията за допингов контрол трябва да осигурява уединено даване на пробата от доджболистите и възможност за контрол от членовете на антидопинговите екипи с цел недопускане на нейното фалшифициране. 

 Чл.26.  Всеки КД ( клуб по народна топка/доджбол) домакин на доджбол среща трябва да осигури подходящо помещение за станция за допингов контрол в спортната зала, където е провежда срещата; 

   Чл. 27. При известяване за допингов контрол и вземане на проби членовете на антидопинговите екипи са длъжни да се легитимират със служебната карта.  

       Чл. 28. Доджболистът, определен за тестване по време на състезание, се явява в станцията за допингов контрол в срока, определен в полученото от него известие като след уведомяването трябва да бъде съпровождан от член на антидопингов екип през цялото време до завършване на процедурата по вземане на проба. 

 Чл.29. Доджболистът няма право да напуска станцията за допингов контрол без разрешение от председателя на антидопинговия екип. В случай че получи разрешение за временно напускане на станцията за допингов контрол, доджболистът задължително се придружава от член на антидопинговия екип за времето на отсъствието му.   

Чл.30. Във връзка с констатиране на нарушения на антидопинговите правила членовете на антидопинговия екип имат право да извършват проверка на личния багаж и на вещите на доджболистите и длъжностните лица. 

Чл.31. При откриване на субстанция при проверката по чл. 21, за която има съмнение, че е включена в Списъка на забранените субстанции и методи, членовете на антидопинговия екип имат право да я изземат за анализ. 

   Чл.32. Всеки доджболист, определен за тестване, е длъжен да се яви пред антидопинговите екипи, дори и при отказ от участие в състезанието или тренировката. 

  Чл. 33. Доджболист, определен за тестване извън състезание, е длъжен да се яви за вземане на проба от антидопинговия екип в определения срок съгласно уведомяването му.  

      Чл.34.  При установяване на неблагоприятен аналитичен резултат, когато не са налице условията по чл.28 от Наредбата изпълнителният директор на Антидопинговия център известява писмено доджболиста чрез Президента на ФНТБ или упълномощено от него длъжностно лице  за неблагоприятния аналитичен резултат от проба „А“  и за изискването ФНТБ  да наложи временно отстраняване на доджболиста: 

 1. задължително за неспецифична субстанция 
 2. по преценка на Дисциплинарната комисия на ФНТБ за специфична субстанция. 

Чл.35. Дисциплинарната комисия на ФНТБ взима решение дали да наложи временно отстраняване на додболиста до приключване на процедурите.  

Чл.36. ФНТБ известява додболиста чрез неговия КД или лично, в случаите когато додболиста не е картотекиран в никой КД към момента на известието, за резултата от проба „А“ и за своето решение относно временното му отстраняване.  

Чл.37. ФНТБ и КД нямат право да разгласяват самоличността на додболиста пред трети лица до окончателното потвърждаване на неблагоприятния резултат. 

 Чл.38. Анализът на пробите, условията за извършване на контролен анализ на проба „Б“ и управлението на резултатите се извършва съгласно разпоредбите на Раздел III на Наредбата. 

 Чл. 39 Дисциплинарната комисия към ФНТБ, WDA, Европейската федерация по доджбол, БОК  взема решения по всички въпроси, свързани с нарушенията на антидопинговите правила, определя вида и размера на наказанията за извършените нарушения на антидопинговите правила и ги налага.  

Чл.40. Дисциплинарното производство се осъществява съобразно разпоредбите на

Раздел IV, а санкциите за нарушение на антидопинговите правила в Раздел V на Наредбата. 

Чл. 41. Решението на Дисциплинарните  комисии към ФНТБ, WDA, Европейската федерация по доджбол, БОК  се привежда в изпълнение в  15-дневен срок от получаването му във ФНТБ.  

Чл.42. Препис от решението на Дисциплинарната комисия към ФНТБ, WDA, Европейската федерация по доджбол, БОК  се изпраща до съответния доджболист или длъжностно лице и до неговия КД, а състезателните/длъжностните му права се спират незабавно за срока на наложеното наказание. 

Чл.43. Препис от решението на Дисциплинарната комисия към ФНТБ, WDA, Европейската федерация по доджбол, БОК  се изпраща  и на: Антидопинговия център , министъра на физическото възпитание и спорта, Българския олимпийски комитет, САА и ФНТБ.  

   Чл. 44. На КД се налага имуществена санкция от Дисциплинарната комисия към  ФНТБ по реда на дисциплинарното производство описано в Дисциплинарните правила на ФНТБ:   

44.1.  в размер  на 2000 лв., ако на картотекиран в представителен отбор на КД доджболист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на  антидопинговите правила;  

44.2. в размер  на 4000 лв., ако на картотекиран в представителен отбор на КД доджболист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила което за КД се явява второ. 

44.3. в размер  на 6000 лв., ако ако до две години от налагане на санкцията по 40.1 на картотекиран в представителен отбор на КД доджболист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила което за КД се явява трето или следващо.

44.4. В размер на 2000лв. ако отбор е включен в регистъра на Антидопинговия център за получаване на информация за отборни местонахождения и КД не е предоставил информация за местонахождения по реда и в сроковете, определени от Антидопинговия център, или не я поддържа актуална и точна.

   Допълнителна разпоредба

   § 1. По смисъла на тези правила

 1. „Забранена субстанция или забранен метод“ е субстанция или клас субстанции или метод, посочени като такива в Списъка на забранените субстанции и методи.
 2. „Проба „А“ е биологичен материал, взет от доджболист за първоначален лабораторен допингов анализ.
 3. „Проба „Б“ е биологичен материал, взет от доджболист за контролен лабораторен допингов анализ.
 4. „Световен антидопингов кодекс“ е кодексът, приет на 5 март 2003 г. в Копенхаген от САА и включен в приложение 1 към Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта, ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 105 от 2006 г., обн. ДВ бр.24  от 2007г.).
 5. „Списък на забранените субстанции и методи“ е списъкът на САА, в който са посочени забранените субстанции и забранените методи.
 6. „Временно отстраняване“ е налагане на временна забрана на доджболист или на друго лице за участие в състезание преди окончателното решение от изслушване, проведено по реда на чл. 8 от Световния антидопингов кодекс;
 7. „Наредбата“ е Наредбата за антидопинговата дейност, приета от Министерския съвет с Постановление 147 от 12.06.2019г. и обнародвана в ДВ бр. 47 от 14.06.2019 г.

    Заключителна разпоредба

Антидопинговите правила са приети от Управителния съвет на Федерация Народна топка България – ФНТБ / Dodgeball Federation Bulgaria – DBFB с Решение 30/14.08.2019г. 

                                                                                          Подпис :

                                                                               Президент ФНТБ Константин Миладинов

Няма отговори за "Антидопингови правила"


  Искаш да кажеш нещо??

  HTML е позволен