ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение „КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА – ДЪ Смартс “

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

По инициатива на един от учредителите на Сдружение „КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА – ДЪ Смартс “, ЕИК 176959236, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Оборище“, ул. Врабча № 14, офис  ,  (от тук нататък наричано за краткост „Сдружението“) се свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.

I.    Дневен ред

Общото събрание ще бъде със следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на решение за отмяна на действащия към момента Устав на Сдружението;
  2. Обсъждане и приемане на нов Устав на Сдружението;
  3. Прекратяване на правомощията на досегашния Управител на Сдружението;
  4. Избиране на нов Управител на Сдружението за срок от 5 (пет) години;
  5. Обсъждане и приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението;
  6. Други.

Писмените материали във връзка с взимане на горепосоченото решение са на разположение на членовете на Сдружението в седалището и адреса на управление на Сдружението.

II.  Място, дата и час на провеждане

Общото събрание ще се проведе на 2 юни 2023 г. г. в 10:00 ч. в Република България, гр. София, район „Оборище“, ул. Врабча № 14 – офис

Канят се всички членове на Сдружението да присъстват лично, както и новите кандидат- членове на сдружението . При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе на същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ. В случай, че отново няма кворум, решенията се вземат от псисъстващите. Към настоящата покана са приложени писмените материали по отделните точки от дневния ред.

Заседанието се свиква по искане на един от учредителите на сдружението , гр. София 27.04.2023 г. , 09:00

Няма отговори за "ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение „КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА – ДЪ Смартс “"


    Искаш да кажеш нещо??

    HTML е позволен