ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Федерация Народна топка България 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Федерация Народна топка България 

По инициатива на президента на  „Федерация Народна топка България “ Константин Миладинов , ЕИК 176984065, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Оборище“, ул. Врабча № 14, офис  ,  (от тук нататък наричано за краткост „Сдружението“) се свиква Общо събрание на членовете на Сдружението. На заседанието могат да присъстват само действащи клубове (членове) с право на глас , които са платили членският си внос за предстоящата 2023г  в срок до 31.01.2023г. , а именно президентите на клуб по Доджбол „Фюжън“, клуб по Доджбол “ Приказка без край“, Клуб по доджбол „Космос “ и новоизбрания президент на клуб по Доджбол „Дъ Смартс“.

I.    Дневен ред

Общото събрание ще бъде със следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на решение за отмяна на действащия към момента Устав на Сдружението;
 2. Обсъждане и приемане на нов Устав на Сдружението;
 3. Прекратяване на правомощията на досегашни членове на управителния съвет на Сдружението;
 4. Избиране на нови членове на управителния съвет на Сдружението за срок от 7 (седем) години;
 5. Обсъждане и приемане на решения за развитието на Сдружението
 6. Избиране на нови хонорувани преподаватели за предстоящата учебна година в Национална спортна академия „Васил Левски“.
 7.  Вземане на решения свързани със съпътстващи дейности, инициативи, турнири, състезания, тиймбилдинги, събития за отмора,  обучения за популяризиране и развитие на спорта Доджбол в България , на всички настилки – зала, сняг, плаж, трева, навсякъде в природата.  Решения за развитие на детско юношеския спорт, университетски спорт, национално и международно ниво. Развитие на спорта в Образователните институции и в частния сектор .
 8. Други решения

Писмените материали във връзка с взимане на горепосочените решения са на разположение на членовете на Сдружението в седалището и адреса на управление на Сдружението или се изготвят на самото заседание във вид на предложения.

II.  Място, дата и час на провеждане

Общото събрание ще се проведе на 2 юни 2023 г. г. в 11:00 ч. в Република България, гр. София, район „Оборище“, ул. Врабча № 14 – офис

Канят се всички действащи клубове (членове) с право на глас , които са платили членският си внос за предстоящата 2023г  в срок до 31.01.2023г. , а именно президентите на клуб по Доджбол „Фюжън“, клуб по Доджбол “ Приказка без край“, Клуб по доджбол „Космос “ или упълномощени от тях лица. и новоизбрания президент на клуб по Доджбол „Дъ Смартс“. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе на същия ден от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ. В случай, че отново няма кворум, решенията се вземат от присъстващите с право на глас, не подлежат на повторно обсъждане и могат да се считат за крайни решения. Към настоящата покана  писмените материали по отделните точки от дневния ред ще се изготвят на място във вид на предложения по всяка точка от дневния ред.

Заседанието се свиква по искане на Президента на Федерация Нородна топка България Константин Миладинов  , гр. София 28.04.2023 г. , 09:00

Няма отговори за "ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Федерация Народна топка България "


  Искаш да кажеш нещо??

  HTML е позволен