ПРАВИЛНИК за статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по Народна топка / dodgeball


ПРАВИЛНИК

 за статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по Народна топка / dodgeball

във Федерация Народна топка България (ФНТБ) / Dodgeball Federation Bulgaria – DBFB

от 09.11.2018г.

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1 С този правилник се определят статутът на спортистите, участващи в тренировъчната и състезателната дейност и на условията и реда за придобиване и прекратяване на състезателните права на състезателите по народна топка, членове на Федерация Народна топка България .

РАЗДЕЛ ІI

КАРТОТЕКИРАНЕ 

Чл. 2 /1/ Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права по смисъла на чл.11, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист. 

/2/ Право да бъдат картотекирани имат лица, които отговарят на следните условия:

– Да са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.

– Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.

– Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като спортист по определен вид спорт при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

Чл. 3  /1/ ФНТБ (DBFB)  води регистър на картотекираните състезатели ;

 /2/ Всяко лице се картотекира в съответствие с данните, съдържащи се в документа му за самоличност или акта за раждане, както и в съответствие с други данни (адрес, тел. и електронен адрес за контакт), които лицето е предоставило доброволно, както и клубната му принадлежност. 

 /3/ Картотекирането е за срок от една спортно-състезателна година.

 /4/ На всеки шест месеца Президента на федерацията както и Управителният съвет на федерацията, чрез сътрудничеството на съответния клуб и самото картотекирано лице проверява дали състезателя продължава да отговаря на изискванията на чл.3 ал.3 и дали не е налице основание за прекратяване на състезателни права, произтичащи от картотекирането, съгласно чл.5.

В случай на установено обстоятелство в разрез с чл.3 ал.3 и чл.5 състезателят се заличава от картотеката, с което се прекратяват състезателните му права. 

Чл. 4  /1/ Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, в който е член според данните в регистъра на картотекираните състезатели. 

Чл. 5  /1/ ФНТБ може да отнеме състезателни права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно.

 /2/ За определен период от време се налага:

1. по инициатива на Дисциплинарната комисия при констатирани нарушения на:

а/ Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните актове, регламентиращи спортната дейност в Република България;

б/ устава, настоящия правилник, наредбите и решенията на управителните органи, регламентиращи дейността на федерацията;

в/ тренировъчната и състезателната дейност.

2. по мотивирано предложение от страна на:

а/ спортния клуб, който с картотекирането е предоставил състезателни права на спортиста;

б/ изпълнителния директор на антидопинговия център;

в/ Световната Асоциация и Европейската Федерация  

3. Спортист, който премине в друг спортен клуб в срока на картотеката, без разрешение и е участвал в състезания от негово име.

4. При заличаване регистрацията на спортния клуб, до приемането на спортиста за член в друг клуб.

 /3/ Окончателно се налага:

а/ по взаимно съгласие на страните;

б/ при писмено изразено желание на картотекираното лице;

в/ с изтичане на срока на картотекиране;

г/ при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице; 

д/ при заличаване регистрацията на спортния клуб;

е/ при  прекратено  членство  на  спортен  клуб  в  спортна федерация.

Чл. 6  При обединяването на два и повече спортни клуба на територията на едно населено място, освободените спортисти могат да променят клубната си  принадлежност и да получат състезателни права от името на друг спортен клуб по техен избор. Обединеният спортен клуб е длъжен да им предостави писмено разрешение. 

Чл. 7  При прекратяване на дейността или членството на даден клуб на територията на страната, освободените спортисти могат да променят клубната си принадлежност и да получат състезателни права от името на друг спортен клуб по техен избор. 

Чл. 8  При разделянето на един спортен клуб на два или повече клуба, всеки спортист може писмено да заяви пред ФНТБ своето желание от името на кой спортен клуб иска да получи състезателни права.  

РАЗДЕЛ ІII

СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ 

Чл. 9 Спортист аматьор е лице, което провежда системна тренировъчна и състезателна дейност по спорта Народна топка/Dodgeball в спортен клуб, член на FNTB, но това не е основната му професия и същият не е страна по възмезден договор за тази си дейност. 

Чл. 10 Спортистът аматьор може да сключва договор със спортния клуб за спортно развитие, тренировъчна дейност и квалификация, но не може да получава възнаграждение.

Договорът за лицата под 18 години се сключва при спазване разпоредбите на чл.3 и чл.4 от Закона за лицата и семейството 

Чл. 11 Спортистът аматьор е длъжен:

1. Да преминава задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;

2. Да спазва нормативните актове на Министерство на младежта и спорта, Световната асоциация, Европейската федерация, Федерация народна топка България и други уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища;

3. Да изпълнява спортно-техническите изисквания, с цел постигане на определени спортни резултати;

4. Да води системна тренировъчна дейност и да участва в състезания от държавния и международен спортен календар на ФНТБ;

8. Да се състезава от името на спортния клуб, към който е картотекиран;  

Чл. 12 Спортистът аматьор има право:

1. да бъде включен в състава на националния отбор в зависимост от постигнатите спортно-технически резултати, в съответствие с критериите и нормативите на ФНТБ;

2. да получава награди за постигнати високи спортни резултати;

3. да бъде стимулиран с предметни награди – топки, уреди и пособия за тренировъчна и състезателна дейност;

4. да получи средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателна дейност, както за застраховки и медицинско обслужване;

5. да му се предоставят специални условия за осигуряване на възможност за съчетаване на училищните или служебни задължения с тренировъчната дейност;

Чл. 13 Спортистът аматьор няма право: 

1.  да получава заплащане за спортно-състезателната си дейност;

2. да участва е медийни събития, в качеството си на състезател по народна топка, без изричното одобрение на ФНТБ и спортният клуб, за който се състезава;

3.  с действията или бездействието си да уронва престижа на ФНТБ и спортния клуб, за който се състезава;

4. до променя възмездно членството си в клуб. 

РАЗДЕЛ ІV

СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

Чл. 14 Състезател по народна топка / dodgeball със статут на спортист – професионалист е всеки състезател, за който спортът е основна професия и е подписал договор със спортен клуб, член на Федерация Народна топка България/Dodgeball Federation Bulgaria

Чл. 15 Всеки състезател по народна топка/dodgeball, навършил 18 години има право да придобие статут на спортист – професионалист, като поиска между него и клуба, към който е картотекиран, да бъде подписан трудов договор.

Чл. 16 Състезател по народна топка / dodgeball със статут на спортист – професионалист получава състезателни права от ФНТБ/DBFB, след представяне на заявление до ФНТБ и сключен трудов договор със съответния спортен клуб по народна топка.

Чл. 17 Клубната принадлежност на състезател по народна топка/dodgeball е в клуба, с който състезателят е в трудово правоотношение.

Чл. 18 Състезател – професионалист, подписал за една и съща спортно – състезателна година или за един и същ период договори с повече от един клуб се санкционира от ФНТБ с отнемане на състезателни права за срок от една спортно – състезателна година.

Чл. 19 След изтичане на срока на професионалния трудов договор с последния клуб, състезателят може да сключи професионален трудов договор с друг клуб.

Чл. 20 Трудовият договор между клуба и състезател по народна топка/dodgeball може да бъде прекратен при следните условия:

–             по взаимно съгласие;

–             по вина на клуба по народна топка;

–             по вина на състезателя.

Чл. 21 При прекратяване на договора по вина на спортния клуб по народна топка, в който членува състезател по народна топка с професионален статут, същият е свободен да подпише трудов договор с друг клуб по народна топка .

Чл. 22 Всички спортни клубове – членове на ФНТБ/DBFB, са длъжни да уведомяват в седемдневен срок FNTB за всички промени в трудовите правоотношения със спортистите.

РАЗДЕЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 23  Неуредените от този правилник въпроси се решават от Управителния съвет на ФНТБ. 

Правилникът е приет с протокол № 2……………….. от заседание на УС на ФНТБ на 09.11.2018г.

Няма отговори за "ПРАВИЛНИК за статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по Народна топка / dodgeball"


    Искаш да кажеш нещо??

    HTML е позволен