ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ


ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „ ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ”

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителят на Сдружение „Федерация народна топка България”, със седалище ул. „Врабча” № 14, ап.1, гр.София 1000 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от  ЗЮЛНЦ и и чл. 23 и чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 28.03. 2019 год. Четвъртък от 10 часа в гр. София,  ул. “ВИТОШКА ЗОРНИЦА ” №2, в сградата на Клуб по Народна топка Фюжън Академи, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността за 2017 и 2018 г. на Сдружение „Федерация народна топка България”;

2. Приемане на отчет на дейността за 2017 и 2018 г. на Сдружение „Федерация народна топка България”;

3. Приемане на бюджет за 2019 г. на Сдружение „Федерация народна топка България”;

4. Изменение в Устава на Сдружение „Федерация народна топка България”;

5. Избор на Управителен съвет;

6. Разни


Ние сме под номер 18 в кандидатстудентската кампания на Национална спортна академия”Васил Левски” !
Всеки, който желае да изучава СПОРТЪТ ДОДЖБОЛ / DODGEBALL / НАРОДНА ТОПКА може вече да го направи !
Спорт за всички, игра за всеки!
Станете част от екипа на НСА и Федерация Народна топка България на адрес….http://www.nsa.bg/bg/page,1725?fbclid=IwAR217HUAuAXzHQwR5gScet2SSAC9IrlBZ4WAzSDqexRbW2d_AK_1IXXkupE

Канят се всички членове, лично или чрез упълномощени представители, да присъстват на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание на сдружението са налични на адреса на управление, като могат да бъдат получени и/или да се запознаете с тях всеки работен ден от от 10 часа до 16 часа.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.

При липса на кворум на основание чл. 23 ал. 5 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11 часа.

С уважение:

 / Костантин Миладинов /

Няма отговори за "ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ"


    Искаш да кажеш нещо??

    HTML е позволен