ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ


ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

По инициатива на Управителя на Сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 176984065, а именно гр. София, район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 14, ет. 1, ап. 1, (от тук нататък наричано за краткост „Сдружението“) се свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.

 1. Дневен ред

 Общото събрание ще бъде със следния дневен ред:

 1. Приемане на нов устав на Сдружението
 2. Назначаване на четирима членове на Управителния съвет, назначаване на Управителя на Сдружението за Председател на Управителния съвет и подновяване на мандата му
 3. Приемане и обявяване на Годишния финансов отчет на Сдружението за финансовата 2018 г.
 4. Други

Писмените материали във връзка с взимане на горепосочените решения са на разположение на членовете на Сдружението в седалището и адреса на управление на Сдружението, считано от 10.07.2019 г.

 1. Предложени проекторешения

Управителят на Сдружението предлага следните проекторешения да бъдат взети:

 1. По точка 1 от дневния ред: Приемане на нов устав на Сдружението:

Общото събрание на членовете приема нов Устав на Сдружението, представляващ приложение към протокола от решенията на Общото събрание на членовете.

 • По точка 2 от дневния ред: Назначаване на четирима членове на Управителния съвет

Назначава четирима нови членове на Управителния съвет и назначава настоящия Управител на Сдружението като председател на Управителния съвет, както следва:

 1. Константин Иванов Миладинов, Председател на Управителния съвет
 2. Йордан Христов Терзиев
 3. Ангел Йорданов Киряков
 4. Даниел Данаилов Готев
 5. Йордан Ненчев Конов

След назначаването, съставът на Управителния съвет ще бъде, както следва:

 1. Константин Иванов Миладинов, Председател на Управителния съвет
 2. Йордан Христов Терзиев, член на Управителния съвет
 3. Ангел Йорданов Киряков, член на Управителния съвет
 4. Даниел Данаилов Готев, член на Управителния съвет
 5. Йордан Ненчев Конов, член на Управителния съвет

Настоящият състав на Управителния съвет се избира за срок от 7 (седем) години, а именно – до 14.08.2026 г., на основание чл. 25, точка 2 от Устава на Сдружението, а на основание чл. 25, точка 3 Председателят се избира за срок от 8 (осем) години, а именно – до 14.08.2027 г.

 • По точка 3 от дневния ред: Приемане и обявяване на Годишния финансов отчет на Сдружението за финансовата 2018 г.

Приема годишен финансов отчет на Сдружението за финансовата 2018 г. Възлага на Председателя на Управителния съвет да обяви годишния финансов отчет на Сдружението за финансовата 2018 г., както и отчетите за предходните финансови години в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

 1. Място, дата и час на провеждане

Общото събрание ще се проведе на 14 август 2019 г. в 10:00 ч. в седалището и адреса на управление на Сдружението. Всички писмени материали и информация, необходима за вземане на решенията от членовете на Общото събрание, са на разположение, считано от датата на настоящата покана.

10.07.2019 г.   _______________________________
Гр. София   Константин Иванов Миладинов Управител

Ние сме под номер 18 в кандидатстудентската кампания на Национална спортна академия“Васил Левски“ !
Всеки, който желае да изучава СПОРТЪТ ДОДЖБОЛ / DODGEBALL / НАРОДНА ТОПКА може вече да го направи !
Спорт за всички, игра за всеки!
Станете част от екипа на НСА и Федерация Народна топка България на адрес….http://www.nsa.bg/bg/page,1725?fbclid=IwAR217HUAuAXzHQwR5gScet2SSAC9IrlBZ4WAzSDqexRbW2d_AK_1IXXkupE

Канят се всички членове, лично или чрез упълномощени представители, да присъстват на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание на сдружението са налични на адреса на управление, като могат да бъдат получени и/или да се запознаете с тях всеки работен ден от от 10 часа до 16 часа.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.

При липса на кворум на основание чл. 23 ал. 5 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11 часа.

С уважение:

 / Костантин Миладинов /

Няма отговори за "ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ"


  Искаш да кажеш нещо??

  HTML е позволен