ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ по инициатива на Управителя на Сдружение „КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА – ДЪ СИЙГЪЛС“


ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

По инициатива на Управителя на Сдружение „КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА – ДЪ СИЙГЪЛС“, ЕИК 176957246, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, район „Одесос“, бул. Цар Освободител № 81, вх. „А“, ет. 6, ап. 34 (от тук нататък наричано за краткост „Сдружението“) се свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.

I.    Дневен ред

Общото събрание ще бъде със следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на решение за отмяна на действащия към момента Устав на Сдружението;
  2. Обсъждане и приемане на нов Устав на Сдружението;
  3. Прекратяване на правомощията на досегашния Управител на Сдружението;
  4. Избиране на нов Управител на Сдружението за срок от 5 (пет) години;
  5. Обсъждане и приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението;
  6. Други.

Писмените материали във връзка с взимане на горепосоченото решение са на разположение на членовете на Сдружението в седалището и адреса на управление на Сдружението.

II.  Място, дата и час на провеждане

Общото събрание ще се проведе на 2 септември 2022 г. г. в 10:00 ч. в Република България, гр. Варна, район „Одесос“, бул. Цар Освободител № 81, вх. „А“, ет. 6, ап. 34.

Канят се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез надлежно упълномощени с писмено пълномощно представители. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе на същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ. Към настоящата покана са приложени писмените материали по отделните точки от дневния ред.

Ангел Йорданов Киряков – Представляващ Сдружението , гр. Варна 21.06.2022 г. , 14:53

Няма отговори за "ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ по инициатива на Управителя на Сдружение „КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА – ДЪ СИЙГЪЛС“"


    Искаш да кажеш нещо??

    HTML е позволен