Спортът Доджбол като подкрепа на личностното развитие на деца и младежи

В съвременните социални условия все по-остро се поставя въпросът за качеството на обучение и за организацията на учебния процес с цел тяхното адаптиране и оцеляване в условията на пазарната икономика (Милева, 2002).

Несъмнено спортът възпитава. Той може да извади на преден план човешките добродетели като честност и уважение, силна воля. Чрез спорта човек се учи да упорства, да се жертва, да бъде самостоятелeн и дисциплиниран, да работи усилено, да се вслушва в съвети, да бъде лидер, и да работи с други хора. Печелившите спортисти са тези, които комбинират добро поведение с природен талант. По отношение на етиката в спорта често се смята, че усилията, решителността и стремежа за постигане на целта са похвални сами по себе си и не е необходимо да се търси победата на всяка цена. Запознавайки се с основните характеристики на спорта Доджбол, ние ще забележим неговото предимство във възпитанието на децата.

Особена важно е специалистите, желаещи да се посветят на спорта Доджбол професионално, не само като състезатели, но и като ръководни кадри, учители и треньори, да осъзнаят целите на спорта и проблемите, които безспорно ще срещнат в бъдещата си кариера, а това може да стане единствено с натрупването на опит чрез практика.

Върху този проблем се е изписало много, като се започне от Хьойзинха, който в Homo Ludens (Хьойзинха, 2001) страда за изгубеното удоволствие в спорта за сметка на победата на всяка цена, и се стигне до съвременните философи на спорта, като Жил Лекок (Lecocq, 2020), които разбират спорта като спектакъл – като представление, откъснат от „реалния“ живот, но по-близко до училището отколкото до изкуството, защото в спорта не би трябвало да има нищо изкуствено.

Федерация народна топка България е създала инициативи и дейности, които да помогнат за популяризиране на спорта с новите му световни правила с 5 топки. Целта е да се обвърже спорта с образованието в България, което ще спомогне значително за развитието в бъдеще и ще мотивира хора от различни възрасти да изберат спортът доджбол като модел за личностно, интелектуално и професионално развитие.

През 9-те години тренировъчна дейност, ФНТБ поддържа непрестанна връзка с родителите на трениращите деца и обсъждат заедно как влияе спорта Доджбол върху психиката на децата, възпитанието им, образованието им като личности и какви качества развиват по време на тренировъчния процес. Психическото и физическото натоварване на децата определено влияе на тяхното поведение. Спортът е най-прекият път, който спомага за тяхното възпитание и подобряване на дисциплината им, както на игралното поле, така и извън него в социалната среда, която обитават.

Всички знаем, че основният проблем в съвременното общество е нарастващата агресия между хората, а в нашия случай сред подрастващите. През послените години агресията съпътства целият ни съзнателен живот.

Агресията се отнася до различни поведения, които рефлектират негативно и/или нараняват физическото и психичното състояние на себе си, другите и обектите в средата. Доста често подобни действия целят да наранят другите физически или психически. Агресивното поведение по своята същност представлява неспособност за контрол над поведението или неразбиране на това кои поведения са подходящи в дадени ситуации (Petterson et.al., 1989).

Голяма част от изследванията в областта на агресивното поведение при децата са базирани на наблюдения на конфликтни ситуации при деца, в които се регистрира кой е агресорът, кой жертва, по какъв начин се появява конфликтът, има ли обиди, има ли възрастният роля в ситуацията. Резултатите показват ясни междуполови разлики в полза на момчетата, които по-често изпадат в конфликтн ситуации в сравнение с момичетата. Наблюдава се спад на конфликтите с възрастта, както и стават по-вербални, но индивидуалните различия между децата по отношение на честотата на влизане в конфликт се запазват. Агресивните момчета остават най-агресивни между 2 г. и 5 г., въпреки че нивото на физическа агресия се понижава с времето (Jersild & Markey, 1935; Cummings et. al., 1989; Smith, Cowie & Blades, 1999).

В съзнанието ни от най-ранна детска възраст и мозъчните ни структори вероятно има много мрак и тъмни коридори, страховити лабиринти, в които словещо проскърцва чувството за безнаказаност и агресия. Задачите ни като треньори и родители е да направим всичко възможно тези пространства в съзнанието на нашите деца да останат заключени , да ги поправим като отворим светлите стаи, в които има състрадание, доброта, любов, съчувствие и оптимизъм.  Никое дете не се ражда крадец, лъжец или престъпник. Ключът е в нас – треньори, възпитатели, родители. Най-голямата грешка на един треньор по Доджбол е да започне да лекува симптомите на агресията, вместо да насочи вниманието си към причината, която е породила агресия в едно дете. Специалистите посочват като основна причина за агресията при децата социалните различия в обществото, които влияят пряко на семейството като основна структура за развитие на съвременното общество. Когато нашето дете е свидетел на караници, социални несправедливости и физическа саморазправа, например в семейството, то започва да смята, че и на него му е позволено да решава проблемите си в колектива, който обитава по същия начин. Стига се до насилие и саморазправа над останалите деца по типа на домашния и социалния модел.

Агресията е обширна тема и за нея може да се каже или напише много, но една от многобройните цели на ФНТБ е да спомогне за потушаване на този вреден навик чрез спорта Доджбол. Точно тук е момента да се спомене, че работата на теньора по Доджбол не е само да натоварва физически децата, а да им влияе положително за подобряване на тяхното психическо състояние чрез спорта доджбол, правилата на спорта , дисциплината на тренирочвъчнич процес , въобще треньорът по Доджбол освен доджбол специалист е и до голяма степен възпитател, учител, психолог и приятел. Заради ДОСТЪПНОСТТА НА СПОРТА и играта в смесени състави, ФНТБ може да бъдем мост между децата и техните родители. Ръководството на ФНТБ е направило  всичко възможно през тези години, децата и техните родители да разберат , че развитието на децата в спорта Доджбол върви ръка за ръка  с възпитанието, знанията, образованието в училище, дисциплина, разговори, взаимопомощ , подкрепа, любов , доброта , и че без да бъдем ЕДИННИ в целите си, няма как да се развиваме.

От Федерация Народна топка България държат да се знае, че за тях всяка личност е достойна за уважение и зачитане без значение от нейното възрастово или социално положение. Само така дейността на федерацията ще съдейства за развитие на себеуважението и самочувствието при израстването на децата.

В тази връзка през 9-те години съществуване, ФНТБ създава няколко инициативи, чрез които представят възможностите на спорта Доджбол като модел за личностно развитие.

Представяме успешно реализирани кампании и инициативи, които са основна част от модела за развитие и популяризиране на спорта Доджбол сред подрастващите :

 1. 1. “Спорт за всички, игра за всеки! Дс се справим с агресията в обществото чрез спорта Доджбол!”. Това е първата инициатива наложена през годините. С нея ФНТБ е запонала първите си стъпки в популяризирането на спорта Доджбол с новите му правила и преимуществото, което има пред останалите спортове, а именно, че е достъпен, неконтактен, социален, не дели малки и големи по пол, възраст, социално положение , неравностойно физическо положение и т.н, а правилата на спорта са приложими във всяка една сфера на нашето общество.
 2. “Спорт и знания!”– тази наша инициатива има основно възпитателни функции, които имат за цел да покажат на деца и родители, че знанията придобити в образователната система повишават физическата ефективност на трениращите, подобрява тяхното психическо състояние, повишава самочувствието им, тяхната съобразителност, комбинативност,повишава отборната им интелигентност , подобрява значително контакта между тях, създава много нови теми за разговор между децата, което от своя страна ги сближава и създава много нови приятелства. Затова от ФНТБ искат да знаят, как се справя с учението всяко едно трениращо дете, какви оценки получава, кои са слабите и силните му страни в изучаването на различните предмети, и ако иска да тренира любимия си спорт Доджбол, детето е необходимо да има отлични оценки. Това е любимата инициатива на родителите, защото това мотивира децата им да учат прилежно.
 3. “Играй с нас!/ Play with us!”e свързана изцяло с представянето на спорта Доджбол с новите му правила с 5 топки, представяне на дейността на Федерация Народна топка България, възможностите за развитие  на професионално и аматьорско ниво, възможностите за развитие чрез образование . С тази инициатива до момента са посетени над 400 училища (ОУ и СУ) в страната – детски градини, основни, средни и висши учебни заведения. Благодарение на тази инициатива  спорта  Доджбол е специалност за висше образование в Национална спортна академия “Васил Левски”, а от три години, Доджболът официално е университетски спорт с две студентски държавни първенства по плажен Доджбол 2021 г. и 2022 г. Благодарение на тази инициатива спорта е популяризиран в работнически и учителски асоциации с проведени турнири на различни настилки, многобройни тиймбилдинги в бизнес средата на България и т.н. Доджболът е част от събития в общини, кметства и държавната администрация. Организиран е и първия Кметски турнир по Доджбол прз 2016 г. в гр.София за всички районни администрации, който до момента има три издания. С тази инициатива популяризирането на спорта е на етап, в който интереса към спорта от учители, местни власти, служители от цялата страна с молба спорта да бъде представен в тяхните административни райони, става все по-голям.  “Играй с нас!/ Play with us!” e най-подходящият начин чрез лично отношение да се запознаят хората с историята на спорта и трудния път, който  ФНТБ е извървяла по реализирането на проекта “ НАРОДНА ТОПКА” на Фондация “ КИМ РЕЙКИ” .
 4. Инициативата “Аз съм Българче!”е най-важната част от дейността за популяризиране на спорта Доджбол, която има за цел да възпитава в децата ни национално самочувствие, гордост от това, че са българи. От ръководството вярват, че възпитанието на децата ни е неспирен процес без почивен ден, 365 дни в годината, 24 часа в денонощието, родителите, треньорите и учителите са в един отбор, който трябва да работи единно, като едно цяло за възпитанието и самочувствието на децата, ако искаме да имаме бъдеще като нация. През годините на прехода, така и не разбрахме, че ако искаме да имаме светло бъдеще изпълнено с любов и смисъл, най-прекият път към него, е като възпитаме децата си по възможно най-правилния начин. По тази причина, ФНТБ държи трениращите състезатели, без значение тяхната възраст, да имат познания по история на България, литература, изкуство, театър, музика и т.н. Първото условие, ако иска някой да тренира , е да знае най-важното българско стихотворение написано от патриарха на Българската литература, култура и език, Иван Вазов. Ефектът от това  условие е невероятен. Децата  рецитират пред своите съотборници преди тренировка не само “Аз съм българче!” на Иван Вазов, но и Петя Дубарова, Димчо Дебелянов, Елисавета Багряна, Христо Ботев, сонети на Шекспир и много други автори, а най-интересното е, че се надпреварват кой ще каже първи наученото стихотворение. Тренъорите често получават поздравления за благодарност от родители и учители.
 5. 5. “Не се отказвай от мен! / Don’t give up on me!”- еинициатива насочена изцяло към хора в неравностойно положение, към хора с увреждания (психически и физически), към деца в неравностойно положение (деца без родители, деца от бедни семейства и райони на страната, деца с увреждания, болни деца и т.н ), към възрастни хора, към образователни институции с малки финансови възможности в страната, към приемни родители, към всеки Български гражданин , който се чувства отхвърлен, забравен и ненужен на обществото и др. Тази инициатива е перлата в короната на инициативите на ФНТБ , защото има за цел чрез спорта Доджбол да покаже на  Българите в неравностойно положение , че не са забравени, че обществото има нужда от тях, че обществото мисли и иска те да бъдат част от живота ни , че можем да си помогнем взаимно като хора – ние на тях с отношение, а те на нас с изкупление, че искаме да се грижим за тях, че имат бъдеще сред нас и можем да им помогнем да сбъднат мечтите си във всяка една сфера на развитие. За жалост обществото ни е достигнало до такъв духовен упадък, че много трудно могат да се намерят хора, които да застанат редом до тази инициатива с морална, физическа и финансова подкрепа, за да бъдат зарадвани тези хора. От ръководството на ФНТБ споделят, че са упорити, целеустремени, знаещи, можещи, силни дихом и физически, и ще направят в бъдеще чудеса в тази посока, за да покажат на обществото, че ако искаме да се развиваме, ние зависим един от друг.

С тези дейности Федерация Народна топка България превръща СПОРТЪТ ДОДЖБОЛ в мост между спорта и знанията в подкрепа на личностното развитие на деца, младежи и хора от всички възрасти. 

Из дипломната работа на Президента на Федерация Народна топка България г-н Константин Миладинов – Ким Рейки 19.06.23г.  Национална спортна академия“Константин Миладинов

автор : Константин Миладинов – Ким Рейки – президент на Федерация Народна топка България

ЗАТОВА !!!
Кандидатствайте в Национална спортна академия „Васил Левски“ специалност “ Треньор по Доджбол/ Народна топка“ с образователна квалификационна степен Бакалавър или Магистратура Спорт за високи постижения ! Станете част от екипа на Федерация Народна топка България, за да градим заедно бъдещето на този достъпен, масов, атрактивен, високоскоростен, ацикличен, безконтактен , без възрастови, расови и полови ограничения, национален, световен спорт ДОДЖБОЛ ! 🙂
В случай, че имате интерес да се занимавате с нещо, което е в полза на обществото и сте готови да оставите следа в сърцата на малки и големи , свържете се с мен на тел. номер : +359885948496
Или на имейл:
magicmanstudio@abv.bg
Ако му се учи на един млад човек , Национална спортна академия предлага много възможности. Може да излезете като висшист Треньор по Доджбол и втора специалност Спортен мениджър или Преподавател по ФВС. Ако желаете в допълнение може да се подготвите за живота след НСА като изкарате курсове за Масажист , за Учител по ски , Спасител и др. 🙂 Всичко зависи от вас !

Федерация „Народна топка – България” е уникален многопосочен проект. Той включва масов и професионален спорт, здравословно хранене, медийни проекции на идеята. Ще се създадат още клубове в цялата страна, които ще издигнат народната топка на национално и международно ниво. Затова предлагаме сътрудничество по пътя към реализация на идеята, която ще ни изведе до Олимп. Има много възможности за популяризиране на марки, продукти и дейности. Имаме нужда от партньор , с който да осъществим бъдещите си планове в дългосрочен аспект на национално и регионално ниво или от партньори , които биха ни помагали за отделни събития или турнири.

Всяка закупена топка за Доджбол / народна топка подпомага нашата дейност на национално ниво !
ТОПКИТЕ за ЗАЛА “DBFB GOTCHA® BALL” СА С РАЗМЕР 7 ИНЧА ПО ДИЗАЙН НА ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ С АВТОР ЕВА ПАВЛОВА И СА ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИ и сертифицирани ОТ WORLD DODGEBALL ASSOCIATION за развитието на този спорт в България.
Топката е от текстил и е лека, а при удар е безболезнена.
ТОПКИ ЗА ДОДЖБОЛ НА АДРЕС  WWW.GOTCHA.BG

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Директен линк към топките:
  Телефон: 0885948496
  Kim Reiki

  Няма отговори за "Спортът Доджбол като подкрепа на личностното развитие на деца и младежи"


   Искаш да кажеш нещо??

   HTML е позволен